Statistieken gemeente Duiven

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Duiven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Duiven. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 24 gebieden Duiven / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 4,14% naar 24.946 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Duiven. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Duiven, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Duiven is met 992 personen gestegen van 23.954 in 1996 tot 24.946 in 2022 (dat is 4,14%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Duiven
Kaart van de gemeente Duiven met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Duiven met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bedrijventerrein, 2: Buitengebied, 3: Duiven-Noord, 4: Duiven-Zuid, 5: Wijk 06 Loo, 6: Groessen.

Over de gemeente Duiven

De gemeente Duiven is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Duiven heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.519 hectare, waarvan 3.388 land en 131 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.158 adressen per km2. Er wonen 10.708 huishoudens in de gemeente Duiven en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 6 wijken en 14 buurten.

De naam Duiven wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Duiven. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Duiven

Vlag van de gemeente Duiven

Kenmerken van de 10.780 woningen in de gemeente Duiven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Duiven in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

10.780 woningen & 11.960 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 20% naar €262.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Duiven. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Duiven, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Duiven is met €44.000 toegenomen van €218.000 in 2005 tot €262.000 in 2021 (dat is 20%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 11.960 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Duiven telt in totaal 11.960 adressen, met 11.952 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Duiven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Duiven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

10.780 woningen & 11.960 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Duiven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Duiven
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Duiven: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 11.958 personen uit de gemeente Duiven positief op Corona getest, er zijn 110 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 19 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 30 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Duiven
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Duiven.

Gemiddeld overleden 3,98 personen per week uit de gemeente Duiven (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 37 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.500) gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Duiven.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Noord heeft met €30.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Duiven. En buurt Oud Zuid heeft met €22.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Duiven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Duiven is €27.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.300. Gemeente Duiven telt 20.600 inkomensontvangers op 24.946 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,80% procent van de huishoudens in gemeente Duiven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Duiven is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Duiven is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Duiven voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Duiven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Duiven.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Duiven. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Duiven, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Duiven is met 21.107 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1996.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Duiven: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Duiven
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Duiven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Duiven:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Lokaal Alternatief2.26723,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DOED2.26223,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.41414,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.13711,56%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.04110,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA6887,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Pro Duiven5365,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664894,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.58928,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.47115,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.85711,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.74910,74%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.0746,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA9255,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD7244,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks6283,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD5123,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215063,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3011,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2581,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1981,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1140,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje840,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK560,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter440,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1390,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP360,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots320,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG220,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol150,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter110,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst100,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.63920,74%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.47618,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.05513,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD95512,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7169,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665006,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3884,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3133,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2703,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2523,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1802,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1171,48%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK140,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio110,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.98317,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.94717,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.28711,47%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.0679,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA9938,85%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D667987,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP7656,82%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV7256,46%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6465,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4353,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3122,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje1751,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK400,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP360,32%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Jezus leeft110,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.28221,39%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.90517,86%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.88517,67%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.80016,87%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen1.0659,98%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.0119,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4744,44%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel2452,30%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Duiven. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Duiven: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Duiven.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Duiven het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Duiven van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.590 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Duiven (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Duiven zijn in totaal 2.590 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.590 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.585 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Duiven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Duiven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Duiven, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Duiven zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 9.251 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 9.251 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 9.063 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Duiven 652 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Duiven.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Duiven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Duiven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 24 wijken en buurten in gemeente Duiven. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Duiven als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Duiven als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Duiven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Duiven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.590Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2021
B-F Nijverheid en energie335Aantal2021
G+I Handel en horeca505Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie215Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed230Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening560Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg425Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten245Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.946Aantal2022
Mannen12.320Aantal2022
Vrouwen12.626Aantal2022
0 tot 15 jaar3.595Aantal2022
15 tot 25 jaar3.060Aantal2022
25 tot 45 jaar5.061Aantal2022
45 tot 65 jaar8.138Aantal2022
65 jaar of ouder5.092Aantal2022
Ongehuwd10.472Aantal2022
Gehuwd11.156Aantal2022
Gescheiden2.074Aantal2022
Verweduwd1.244Aantal2022
Westers totaal2.120Aantal2022
Geboorte totaal203Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal209Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid736,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag5.080Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar9.210Aantal2020
Opleidingsniveau hoog5.170Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura640Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,00%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.950Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.460Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.250Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.310Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal520Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement200Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning360Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning470Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning630Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning620Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming60%Percentage2020
Energielabels Definitief5.541Aantal2022
Energielabels Voorlopig5.485Aantal2022
Energielabels Onbepaald923Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++3Aantal2022
Energielabels A+++28Aantal2022
Energielabels A++35Aantal2022
Energielabels A+67Aantal2022
Energielabels A2.566Aantal2022
Energielabels B3.112Aantal2022
Energielabels C3.972Aantal2022
Energielabels D553Aantal2022
Energielabels E128Aantal2022
Energielabels F305Aantal2022
Energielabels G257Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.708Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.012Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.566Aantal2022
Huishoudens met kinderen4.130Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers20.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen19,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,20%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen31,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen23,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,40%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€73x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand470Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.100Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW360Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.380Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.107Aantal2022
Niet-westers totaal1.719Aantal2022
Marokko62Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba88Aantal2022
Suriname200Aantal2022
Turkije271Aantal2022
Overig niet-westers1.098Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand26,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand6,00Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand5,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0226Code2022
RegionaamDuivenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode02260000Code2022
Oppervlakte totaal3.519Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.388Aantal hectaren2022
Oppervlakte water131Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.158Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode11.949Aantal2022
Adressen totaal11.960Aantal2022
Adressen met woonfunctie10.835Aantal2022
Panden10.206Aantal2022
Percelen8.754Aantal2022
Panden voor 17007Aantal2022
Panden 1700 tot 1900120Aantal2022
Panden 1900 tot 192584Aantal2022
Panden 1925 tot 1950230Aantal2022
Panden 1950 tot 19701.105Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.659Aantal2022
Panden 1980 tot 19902.864Aantal2022
Panden 1990 tot 20004.305Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.006Aantal2022
Panden 2010 en later519Aantal2020
Panden 2010 tot 2020474Aantal2022
Panden 2020 en later83Aantal2022
Diefstal208Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven47Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting185Aantal2021
Verkeersovertredingen106Aantal2021
Vernieling65Aantal2021
Overige misdrijven24Aantal2021
Totaal misdrijven652Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal14.115Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine11.870Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.245Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte416Aantal2020
Motorfietsen1.165Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.780Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€262.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning87%Percentage2021
Percentage meergezinswoning13%Percentage2021
Percentage bewoond99%Percentage2021
Percentage onbewoond1%Percentage2021
Koopwoningen67%Percentage2021
Huurwoningen totaal33%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2021
In bezit overige verhuurders6%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200088%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Duiven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Duiven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Duiven. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Duiven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!