Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken woonplaats Haarlemmerliede

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Haarlemmerliede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Haarlemmermeer en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Haarlemmerliede. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 140 gebieden Haarlemmermeer / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine afname van 3,49% naar 336 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Haarlemmerliede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Haarlemmerliede, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Haarlemmerliede is met 12 personen afgenomen van 348 in 2013 tot 336 in 2022 (dat is 3,49%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Haarlemmerliede
Kaart van de woonplaats Haarlemmerliede. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Haarlemmerliede binnen de gemeente Haarlemmermeer.

De naam Haarlemmerliede wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Haarlemmerliede en voor de wijk Haarlemmerliede. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Haarlemmerliede

Woonplaats Haarlemmerliede heeft afgerond een totale oppervlakte van 205 hectare, waarvan 182 land en 22 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Haarlemmerliede telt 179 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 119 adressen per km2. Er wonen 151 huishoudens en er zijn in totaal 137 woningen. De woonplaats telt 191 auto's en 70 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Haarlemmerliede ligt in de gemeente Haarlemmermeer.

De brondata voor woonplaats Haarlemmerliede is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Haarlemmerliede zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Haarlemmerliede valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Haarlemmerliede zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Haarlemmerliede zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 137 woningen in de woonplaats Haarlemmerliede
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

137 woningen & 179 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 14% naar €508.550 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Haarlemmerliede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Haarlemmerliede, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Haarlemmerliede is met €60.561 toegenomen van €447.989 in 2013 tot €508.550 in 2021 (dat is 14%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Haarlemmerliede


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Haarlemmerliede


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Buurthuis de Stoep

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Buurthuis de Stoep is uitgebracht. Buurthuis de Stoep was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Haarlemmerliede.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Buurthuis de Stoep bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 13 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Haarlemmerliede stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Haarlemmermeer telde bij deze verkiezingen in totaal 77 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Haarlemmerliede. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Haarlemmerliede, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Haarlemmerliede is met 21 personen afgenomen van 312 in 2013 tot 291 in 2022 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Haarlemmerliede: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Haarlemmerliede.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Haarlemmerliede. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Haarlemmermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.678)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Haarlemmerliede.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Haarlemmerliede was in 2019 €31.678.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (70 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Haarlemmerliede zijn in totaal 70 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 70 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 50 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Haarlemmerliede, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Haarlemmerliede zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 227 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 227 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 224 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Haarlemmerliede 24 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Haarlemmerliede.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 179 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Haarlemmerliede telt in totaal 179 adressen, met 166 verblijfsobjecten en 13 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Haarlemmerliede. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Haarlemmerliede. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

137 woningen & 179 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Haarlemmerliede. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Haarlemmerliede: 33 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Haarlemmerliede
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Haarlemmerliede. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Haarlemmerliede vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Haarlemmerliede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal70Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie5Aantal2021
G+I Handel en horeca10Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners336Aantal2022
Mannen176Aantal2022
Vrouwen161Aantal2022
0 tot 15 jaar50Aantal2022
15 tot 25 jaar35Aantal2022
25 tot 45 jaar70Aantal2022
45 tot 65 jaar110Aantal2022
65 jaar of ouder80Aantal2022
Ongehuwd146Aantal2022
Gehuwd145Aantal2022
Gescheiden25Aantal2022
Verweduwd10Aantal2022
Westers totaal30Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid184,94Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag30Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar120Aantal2019
Opleidingsniveau hoog40Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg13,70%Percentage2020
WMO cliënten10Aantal2020
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.713Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.290Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.560Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.530Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.865Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.029Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.372Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.894Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.643Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.450Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.494Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.094Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.151Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.628Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief58Aantal2022
Energielabels Voorlopig70Aantal2022
Energielabels Onbepaald48Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A16Aantal2022
Energielabels B18Aantal2022
Energielabels C33Aantal2022
Energielabels D8Aantal2022
Energielabels E4Aantal2022
Energielabels F19Aantal2022
Energielabels G30Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal151Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens40Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen55Aantal2022
Huishoudens met kinderen50Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers61%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 39%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers301Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.273Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.678Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen32,54%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen25,75%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar37,67%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen21,16%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen38,87%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen13,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14,80%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€439x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW70Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon291Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting1Aantal2021
Verkeersovertredingen8Aantal2021
Vernieling1Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven24Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,13Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,63Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand3,43Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,63Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,63Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,93Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,46Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km116Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,15Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,36Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km73Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,19Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km118Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,87Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km190Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km16,48Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km516Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,45Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,45Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,45Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,18Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,18Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,91Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,32Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,95Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,32Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,86Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,96Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,56Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,17Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,36Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,11Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,26Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,24Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,13Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,37Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,68Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,98Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km72Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand4,07Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km60Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand4,87Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,38Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2641CodeWP2641
RegionaamHaarlemmerliedeNaamHaarlemmerliede
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal205Aantal hectaren2022
Oppervlakte land182Aantal hectaren2022
Oppervlakte water22Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid119Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode176Aantal2022
Adressen totaal179Aantal2022
Adressen met woonfunctie144Aantal2022
Panden145Aantal2022
Percelen148Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19009Aantal2022
Panden 1900 tot 192519Aantal2022
Panden 1925 tot 195024Aantal2022
Panden 1950 tot 197031Aantal2022
Panden 1970 tot 198020Aantal2022
Panden 1980 tot 199028Aantal2022
Panden 1990 tot 20007Aantal2022
Panden 2000 tot 201015Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 20201Aantal2022
Panden 2020 en later7Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade32Aantal2021
Verkeersongevallen totaal36Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal191Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine161Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof25Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen25Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad137Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€508.550Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning86%Percentage2021
Percentage meergezinswoning14%Percentage2021
Percentage bewoond89%Percentage2021
Percentage onbewoond11%Percentage2021
Koopwoningen82%Percentage2021
Huurwoningen totaal18%Percentage2021
In bezit woningcorporatie7%Percentage2021
In bezit overige verhuurders12%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200086%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!