Statistieken woonplaats Heel

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 2,95% naar 4.519 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Heel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Heel is met 130 personen toegenomen van 4.389 in 2013 tot 4.519 in 2022 (dat is 2,95%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Heel

Woonplaats Heel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.187 hectare, waarvan 941 land en 247 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heel telt 2.633 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 276 adressen per km2. Er wonen 1.822 huishoudens en er zijn in totaal 1.847 woningen. De woonplaats telt 2.547 auto's en 490 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heel ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Heel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Heel
Kaart van de woonplaats Heel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heel binnen de gemeente Maasgouw.

Woningkenmerken
Er zijn 1.847 woningen in de woonplaats Heel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maasgouw in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 31% naar €311.444 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Heel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heel, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heel is met €73.584 gestegen van €237.859 in 2013 tot €311.444 in 2022 (dat is 31%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maasgouw.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.633 totaal in de woonplaats Heel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Heel telt in totaal 2.633 adressen, met 2.628 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Heel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Heel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Heel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Heel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Heel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maasgouw bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Heel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Heel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Heel, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Heel is met 3.908 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maasgouw naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Heel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Heel in 2022 zijn Westers (445 inwoners) en Overig (100 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Heel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Heel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maasgouw:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Maasgouw. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Heel op 3 januari 2023 zijn B (481 adressen) en C (461 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Heel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats Heel: 481 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maasgouw bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Heel

Er zijn voor de woonplaats Heel geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Heel vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Heel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Heel is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Heel. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Maasgouw als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Heel.

De gemeente Maasgouw telde bij deze verkiezingen in totaal 12 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maasgouw. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maasgouw.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Heel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heel was in 2021 €31.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (490 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heel (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Heel zijn in totaal 490 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 490 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 490 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Heel
Er zijn 47 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Heel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 47 elektrische auto’s in de woonplaats Heel. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Heel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.641 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Heel in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.502 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heel (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.532 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Heel in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Heel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 167 misdrijven in de woonplaats Heel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heel, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Heel zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.877 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.877 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.848 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Heel 167 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Heel in 2022 zijn Horizontale fraude (26 delicten) en Mishandeling (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Heel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 10 misdrijven in de woonplaats Heel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Heel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Heel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maasgouw.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Heel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Heel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Heel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Heel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Heel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Heel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal490Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie50Aantal2022
G+I Handel en horeca80Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening110Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg110Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.519Aantal2022
Mannen2.302Aantal2022
Vrouwen2.217Aantal2022
0 tot 15 jaar475Aantal2022
15 tot 25 jaar430Aantal2022
25 tot 45 jaar896Aantal2022
45 tot 65 jaar1.486Aantal2022
65 jaar of ouder1.251Aantal2022
Ongehuwd2.051Aantal2022
Gehuwd1.892Aantal2022
Gescheiden330Aantal2022
Verweduwd245Aantal2022
Westers totaal445Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2021
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal65Aantal2021
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid481Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.121Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.281Aantal2021
Opleidingsniveau hoog881Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten565Aantal2021
WMO cliënten relatief134Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.527Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.438Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.761Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.071Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.208Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.152Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.598Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.750Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.360Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.543Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.165Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.448Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.818Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.010Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.086Aantal2023
Energielabels Onbepaald531Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++8Aantal2023
Energielabels A+12Aantal2023
Energielabels A460Aantal2023
Energielabels B481Aantal2023
Energielabels C461Aantal2023
Energielabels D328Aantal2023
Energielabels E70Aantal2023
Energielabels F179Aantal2023
Energielabels G97Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.822Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens541Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen736Aantal2022
Huishoudens met kinderen546Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,18Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.303Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,37%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,21%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,57%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,93%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€261x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO570Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.141Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.908Aantal2022
Niet-westers totaal165Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers100Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal43Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven29Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting31Aantal2022
Verkeersovertredingen35Aantal2022
Vernieling18Aantal2022
Overige misdrijven7Aantal2022
Totaal misdrijven167Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,71Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,97Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand9,71Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,81Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand5,85Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,45Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,99Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,91Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,91Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,91Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,64Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,59Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,53Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,09Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,09Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand8,11Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,44Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand9,01Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,09Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,12Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand9,39Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand9,41Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand28,83Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,39Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,81Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand8,93Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1917CodeWP1917
RegionaamHeelNaamHeel
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.187Aantal hectaren2022
Oppervlakte land941Aantal hectaren2022
Oppervlakte water247Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid276Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.633Aantal2023
Adressen met postcode2.627Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.961Aantal2023
Panden2.338Aantal2023
Percelen2.129Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 190049Aantal2023
Panden 1900 tot 192538Aantal2023
Panden 1925 tot 1950104Aantal2023
Panden 1950 tot 1970432Aantal2023
Panden 1970 tot 1980499Aantal2023
Panden 1980 tot 1990250Aantal2023
Panden 1990 tot 2000343Aantal2023
Panden 2000 tot 2010569Aantal2023
Panden 2010 tot 2020173Aantal2023
Panden 2020 en later161Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2021
Verkeersongevallen totaal17Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.547Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.082Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof465Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,43Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen200Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.847Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€311.444Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning88%Percentage2022
Percentage meergezinswoning12%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen78%Percentage2022
Huurwoningen totaal21%Percentage2022
In bezit woningcorporatie8%Percentage2022
In bezit overige verhuurders14%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200079%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!