Corona-statistieken gemeente Bernheze

Informatie woonplaats Heeswijk Dinther:

Informatie woonplaats Heeswijk Dinther:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heeswijk Dinther in de gemeente Bernheze! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heeswijk Dinther in de gemeente Bernheze!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Heeswijk Dinther, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Heeswijk Dinther is tussen 2013 en 2020 met 459 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 8.030 in 2013 tot 8.489 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Heeswijk Dinther


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Heeswijk Dinther

Woonplaats Heeswijk Dinther heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.091 hectare, waarvan 3.037 land en 55 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heeswijk Dinther telt 3.794 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 157 adressen per km2. Er wonen 3.382 huishoudens en er zijn in totaal 3.387 woningen. De woonplaats telt 4.459 auto's en 994 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heeswijk Dinther ligt in de gemeente Bernheze.

De brondata voor woonplaats Heeswijk Dinther is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heeswijk Dinther zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heeswijk Dinther valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 17 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heeswijk Dinther zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heeswijk Dinther zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bernheze. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.387 woningen in Heeswijk Dinther
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Heeswijk Dinther:

3.387 woningen & 3.794 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Heeswijk Dinther.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Heeswijk Dinther:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 3.794 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Heeswijk Dinther telt in totaal 3.794 adressen, met 3.792 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Heeswijk Dinther.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.387 woningen & 3.794 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.755)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Heeswijk Dinther.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heeswijk Dinther was in 2017 €25.755.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (994 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heeswijk Dinther.

Woonplaats Heeswijk Dinther telt in totaal 994 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heeswijk Dinther voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal994aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij140aantal2019
B-F Nijverheid en energie210aantal2019
G+I Handel en horeca147aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie40aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed126aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening214aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten97aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners8.489aantal2020
Mannen4.346aantal2020
Vrouwen4.170aantal2020
0 tot 15 jaar1.229aantal2020
15 tot 25 jaar1.045aantal2020
25 tot 45 jaar1.692aantal2020
45 tot 65 jaar2.486aantal2020
65 jaar of ouder1.825aantal2020
Ongehuwd3.819aantal2020
Gehuwd3.641aantal2020
Gescheiden452aantal2020
Verweduwd488aantal2020
Geboorte totaal45aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal80aantal2019
Sterfte relatief14aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.713gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.283gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.980gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.188gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.630gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.215gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.945gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.949gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.657gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement762gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.208gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.329gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.556gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.036gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.428gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.754gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.382aantal2020
Eenpersoonshuishoudens959aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.154aantal2020
Huishoudens met kinderen1.304aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,42gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  6.322aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.089Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.755Euro2017
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar64,02 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen28,29 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen28,75 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,11 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand50aantal2019
Personen per soort uitkering; AO265aantal2019
Personen per soort uitkering; WW120aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW1.698aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon7.731aantal2020
Westers totaal589aantal2020
Niet-westers totaal169aantal2020
Marokko10aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba20aantal2020
Suriname35aantal2020
Turkije15aantal2020
Overig niet-westers124aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,09gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,06gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf1,11gemiddeld km2019
Afstand tot school0,85gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km2,79gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3060CodeWP3060
RegionaamHeeswijk DintherNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid278aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal3.091hectaren2020
Oppervlakte land3.037hectaren2020
Oppervlakte water55hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid157gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.459aantal2019
Personenautos brandstof benzine3.549aantal2019
Personenautos overige brandstof910aantal2019
Personenautos per huishouden1,33gemiddeld2019
Motorfietsen530aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.387aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€309.486Euro2019
Percentage eengezinswoning89%percentage2019
Percentage meergezinswoning11%percentage2019
Percentage bewoond93%percentage2019
Percentage onbewoond7%percentage2019
Koopwoningen73%percentage2019
Huurwoningen totaal27%percentage2019
In bezit woningcorporatie11%percentage2019
In bezit overige verhuurders15%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200079%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200021%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Bernheze:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Bernheze. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bernheze. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!