Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Heeswijk-Dinther:

Informatie woonplaats Heeswijk-Dinther:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heeswijk-Dinther in de gemeente Bernheze! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heeswijk-Dinther in de gemeente Bernheze!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 6% naar 8.495 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Heeswijk-Dinther. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Heeswijk-Dinther, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Heeswijk-Dinther is met 466 personen toegenomen van 8.028 in 2013 tot 8.495 in 2021 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Heeswijk-Dinther
Kaart van de woonplaats heeswijk-dinther. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heeswijk-Dinther binnen de gemeente Bernheze.

Over woonplaats Heeswijk-Dinther

Woonplaats Heeswijk-Dinther heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.088 hectare, waarvan 3.033 land en 55 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heeswijk-Dinther telt 3.864 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 158 adressen per km2. Er wonen 3.423 huishoudens en er zijn in totaal 3.396 woningen. De woonplaats telt 4.675 auto's en 1.038 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heeswijk-Dinther ligt in de gemeente Bernheze.

De brondata voor woonplaats Heeswijk-Dinther is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heeswijk-Dinther zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heeswijk-Dinther valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 17 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heeswijk-Dinther zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heeswijk-Dinther zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bernheze. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.396 woningen in de woonplaats Heeswijk-Dinther
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bernheze in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.396 woningen & 3.864 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 9% naar €338.574 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Heeswijk-Dinther. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heeswijk-Dinther, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heeswijk-Dinther is met €28.411 gestegen van €310.162 in 2013 tot €338.574 in 2020 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 3.864 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Heeswijk-Dinther telt in totaal 3.864 adressen, met 3.862 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Heeswijk-Dinther.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.396 woningen & 3.864 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Heeswijk-Dinther


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Bernheze bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Heeswijk-Dinther


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Heeswijk-Dinther. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Heeswijk-Dinther, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Heeswijk-Dinther is met 176 personen gestegen van 7.552 in 2013 tot 7.728 in 2021 (dat is 2,33%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Heeswijk-Dinther: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Heeswijk-Dinther.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heeswijk-Dinther. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sporthal De Zaert


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sporthal De Zaert bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sporthal De Zaert is uitgebracht. Er liggen 4 stembureau's binnen de woonplaats Heeswijk-Dinther. Stembureau Sporthal De Zaert is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Heeswijk-Dinther ligt. De gemeente Bernheze telde bij deze verkiezingen in totaal 13 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bernheze. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bernheze.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.257)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Heeswijk-Dinther.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heeswijk-Dinther was in 2018 €26.257.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.038 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Heeswijk-Dinther.

Woonplaats Heeswijk-Dinther telt in totaal 1.038 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heeswijk Dinther, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Heeswijk Dinther zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.432 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.432 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.398 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Heeswijk Dinther 217 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Heeswijk Dinther.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heeswijk-Dinther voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.038Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij154Aantal2020
B-F Nijverheid en energie212Aantal2020
G+I Handel en horeca162Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed125Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening219Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten112Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.495Aantal2021
Mannen4.336Aantal2021
Vrouwen4.209Aantal2021
0 tot 15 jaar1.201Aantal2021
15 tot 25 jaar1.075Aantal2021
25 tot 45 jaar1.685Aantal2021
45 tot 65 jaar2.490Aantal2021
65 jaar of ouder1.865Aantal2021
Ongehuwd3.839Aantal2021
Gehuwd3.612Aantal2021
Gescheiden481Aantal2021
Verweduwd493Aantal2021
Westers totaal593Aantal2021
Geboorte totaal45Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal115Aantal2020
Sterfte relatief18Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid279Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.816Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar2.746Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.811Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura173Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2020
WMO cliënten480Aantal2020
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.713Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.283Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.188Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.630Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.215Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.945Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.949Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.657Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement762Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.208Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.329Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.556Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.036Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.428Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.754Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.423Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens995Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.177Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.284Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers80%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers6.521Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.387Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.257Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar32,93%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen29,58%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen28,03%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,47%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,58%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€211x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO275Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.728Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon7.728Aantal2021
Niet-westers totaal174Aantal2021
Marokko15Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2021
Suriname25Aantal2021
Turkije25Aantal2021
Overig niet-westers110Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,96Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand10,48Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand10,34Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand10,49Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,96Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,02Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,66Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,65Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km1,96Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand1,01Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,68Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,19Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,71Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,49Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,86Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,44Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,74Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,98Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,02Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,06Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,93Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand12,51Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand15,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,14Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand6,35Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand13,62Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,46Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,68Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand6,24Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand5,30Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3060Code2021
RegionaamHeeswijk-DintherNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal3.088Aantal hectaren2021
Oppervlakte land3.033Aantal hectaren2021
Oppervlakte water55Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage2%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid158Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode3.864Aantal2021
Adressen totaal3.864Aantal2021
Panden3.395Aantal2021
Percelen3.069Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.675Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.730Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof926Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen563Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.396Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€338.574Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning87%Percentage2020
Percentage meergezinswoning13%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen74%Percentage2020
Huurwoningen totaal26%Percentage2020
In bezit woningcorporatie12%Percentage2020
In bezit overige verhuurders14%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200078%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Bernheze:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Bernheze. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bernheze. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!