Statistieken woonplaats Herwijnen

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Herwijnen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente West Betuwe en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Herwijnen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 106 gebieden West Betuwe / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 7% naar 2.775 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Herwijnen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Herwijnen, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Herwijnen is met 176 personen gestegen van 2.599 in 2013 tot 2.775 in 2022 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Herwijnen
Kaart van de woonplaats Herwijnen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Herwijnen binnen de gemeente West Betuwe.

De naam Herwijnen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Herwijnen en voor de wijk Herwijnen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Herwijnen

Woonplaats Herwijnen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.335 hectare, waarvan 2.181 land en 153 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Herwijnen telt 1.310 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 183 adressen per km2. Er wonen 1.119 huishoudens en er zijn in totaal 1.157 woningen. De woonplaats telt 1.478 auto's en 348 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Herwijnen ligt in de gemeente West Betuwe.

De brondata voor woonplaats Herwijnen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Herwijnen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Herwijnen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Herwijnen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Herwijnen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.157 woningen in de woonplaats Herwijnen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente West Betuwe in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.157 woningen & 1.310 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 15% naar €350.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Herwijnen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Herwijnen, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Herwijnen is met €45.831 toegenomen van €304.168 in 2013 tot €350.000 in 2020 (dat is 15%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Herwijnen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Herwijnen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Dorpshuis de Poort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Dorpshuis de Poort is uitgebracht. Dorpshuis de Poort was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Herwijnen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Dorpshuis de Poort bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 10 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Herwijnen stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente West Betuwe telde bij deze verkiezingen in totaal 36 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente West Betuwe. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Herwijnen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Herwijnen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Herwijnen is met 127 personen gestegen van 2.433 in 2013 tot 2.560 in 2022 (dat is 5%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Herwijnen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Herwijnen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Herwijnen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente West Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in West Betuwe. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente West Betuwe. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.790)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Herwijnen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Herwijnen was in 2019 €27.790.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (348 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Herwijnen zijn in totaal 348 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 348 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 362 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Herwijnen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Herwijnen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 765 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 765 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 745 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Herwijnen 49 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Herwijnen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 1.310 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Herwijnen telt in totaal 1.310 adressen, met 1.307 verblijfsobjecten, 2 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Herwijnen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Herwijnen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.157 woningen & 1.310 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Herwijnen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal348Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij54Aantal2021
B-F Nijverheid en energie70Aantal2021
G+I Handel en horeca55Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.775Aantal2022
Mannen1.362Aantal2022
Vrouwen1.412Aantal2022
0 tot 15 jaar447Aantal2022
15 tot 25 jaar323Aantal2022
25 tot 45 jaar601Aantal2022
45 tot 65 jaar771Aantal2022
65 jaar of ouder627Aantal2022
Ongehuwd1.213Aantal2022
Gehuwd1.213Aantal2022
Gescheiden174Aantal2022
Verweduwd179Aantal2022
Westers totaal120Aantal2022
Geboorte totaal40Aantal2020
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal55Aantal2020
Sterfte relatief18Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid126,77Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag617Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.034Aantal2020
Opleidingsniveau hoog349Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg5,00%Percentage2020
WMO cliënten125Aantal2020
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.408Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.024Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.815Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.861Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.610Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.344Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.488Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.849Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.391Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement762Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.389Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.973Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.034Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.568Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief638Aantal2022
Energielabels Voorlopig477Aantal2022
Energielabels Onbepaald195Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++42Aantal2022
Energielabels A+++1Aantal2022
Energielabels A++1Aantal2022
Energielabels A+2Aantal2022
Energielabels A221Aantal2022
Energielabels B187Aantal2022
Energielabels C266Aantal2022
Energielabels D136Aantal2022
Energielabels E20Aantal2022
Energielabels F69Aantal2022
Energielabels G170Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.119Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens304Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen378Aantal2022
Huishoudens met kinderen442Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,42Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2020
Percentage werknemers76%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.090Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.359Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.790Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen40,69%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen22,45%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,86%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen28,16%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen29,36%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen2,62%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,03%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,76%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,24%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€355x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW557Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.560Aantal2022
Niet-westers totaal95Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers50Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,95Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand13,57Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,97Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand9,13Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand13,67Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,86Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,76Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand9,39Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Café afstand3,85Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand3,79Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,04Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,86Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,86Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,31Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand7,77Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,35Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,51Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,36Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,13Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,73Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,28Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand8,46Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,77Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand9,89Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand27,87Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand6,31Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand9,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand28,28Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,17Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand12,10Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand12,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand24Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand8,94Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2354CodeWP2354
RegionaamHerwijnenNaamHerwijnen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.335Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.181Aantal hectaren2022
Oppervlakte water153Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid183Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.310Aantal2022
Adressen totaal1.310Aantal2022
Adressen met woonfunctie1.209Aantal2022
Panden1.158Aantal2022
Percelen949Aantal2022
Panden voor 17005Aantal2022
Panden 1700 tot 1900105Aantal2022
Panden 1900 tot 192546Aantal2022
Panden 1925 tot 195056Aantal2022
Panden 1950 tot 1970281Aantal2022
Panden 1970 tot 1980248Aantal2022
Panden 1980 tot 1990168Aantal2022
Panden 1990 tot 2000102Aantal2022
Panden 2000 tot 2010117Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 2020131Aantal2022
Panden 2020 en later48Aantal2022
Diefstal21Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting28Aantal2021
Verkeersovertredingen7Aantal2021
Vernieling6Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven68Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.478Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.170Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof308Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,39Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen150Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.157Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€350.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning87%Percentage2021
Percentage meergezinswoning13%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen67%Percentage2021
Huurwoningen totaal33%Percentage2021
In bezit woningcorporatie22%Percentage2021
In bezit overige verhuurders11%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200080%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!