Corona-statistieken gemeente Hollands Kroon

Informatie woonplaats Hippolytushoef:

Informatie woonplaats Hippolytushoef:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hippolytushoef in de gemeente Hollands Kroon! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hippolytushoef in de gemeente Hollands Kroon!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Hippolytushoef, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Hippolytushoef is tussen 2013 en 2019 met 36 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 5.166 in 2013 tot 5.130 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Hippolytushoef


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Hippolytushoef wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Hippolytushoef. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Hippolytushoef

Woonplaats Hippolytushoef heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.621 hectare, waarvan 1.613 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hippolytushoef telt 2.790 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 255 adressen per km2. Er wonen 2.335 huishoudens en er zijn in totaal 2.457 woningen. De woonplaats telt 2.667 auto's en 503 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hippolytushoef ligt in de gemeente Hollands Kroon.

De brondata voor woonplaats Hippolytushoef is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hippolytushoef zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hippolytushoef valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Hippolytushoef zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hippolytushoef zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.457 woningen in Hippolytushoef
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Hippolytushoef:

2.457 woningen & 2.790 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Hippolytushoef.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Hippolytushoef:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 2.790 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Hippolytushoef telt in totaal 2.790 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Hippolytushoef.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.457 woningen & 2.790 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Hippolytushoef.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hippolytushoef was in 2018 €23.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (503 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hippolytushoef.

Woonplaats Hippolytushoef telt in totaal 503 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal503aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij36aantal2019
B-F Nijverheid en energie140aantal2019
G+I Handel en horeca86aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie20aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed45aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening76aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten65aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners5.130aantal2019
Mannen2.570aantal2019
Vrouwen2.564aantal2019
0 tot 15 jaar763aantal2019
15 tot 25 jaar569aantal2019
25 tot 45 jaar1.076aantal2019
45 tot 65 jaar1.480aantal2019
65 jaar of ouder1.276aantal2019
Ongehuwd2.105aantal2019
Gehuwd2.237aantal2019
Gescheiden448aantal2019
Verweduwd299aantal2019
Geboorte totaal43aantal2018
Geboorte relatief7aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal64aantal2018
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.824gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.690gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.089gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.367gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.232gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.239gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.502gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.481gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.046gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.246gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.688gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.335aantal2019
Eenpersoonshuishoudens802aantal2019
Huishoudens zonder kinderen774aantal2019
Huishoudens met kinderen768aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  4.258aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.700Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.600Euro2018
40% personen met laagste inkomen43%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,35 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen40,49 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,83 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,00 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,59 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand70aantal2019
Personen per soort uitkering; AO220aantal2019
Personen per soort uitkering; WW50aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW1.155aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.660aantal2019
Westers totaal326aantal2019
Niet-westers totaal145aantal2019
Marokko5aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba10aantal2019
Suriname10aantal2019
Turkije5aantal2019
Overig niet-westers110aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,73gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,74gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf1,04gemiddeld km2019
Afstand tot school0,72gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km1,96gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1488CodeWP1488
RegionaamHippolytushoefNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid317aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.621hectaren2019
Oppervlakte land1.613hectaren2019
Oppervlakte water9hectaren2019
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid255gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.667aantal2019
Personenautos brandstof benzine2.055aantal2019
Personenautos overige brandstof612aantal2019
Personenautos per huishouden1,11gemiddeld2019
Motorfietsen306aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.457aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€193.897Euro2019
Percentage eengezinswoning85%percentage2019
Percentage meergezinswoning15%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen62%percentage2019
Huurwoningen totaal36%percentage2019
In bezit woningcorporatie31%percentage2019
In bezit overige verhuurders5%percentage2019
Eigendom onbekend2%percentage2019
Bouwjaar voor 200085%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200015%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Hollands Kroon:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hollands Kroon. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hollands Kroon. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!