Jacqueline Weijers - Persoonlijke aanpak met professionele uitstraling

Corona-statistieken gemeente Haarlemmermeer

Informatie woonplaats Hoofddorp:

Informatie woonplaats Hoofddorp:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Hoofddorp, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Hoofddorp is tussen 2013 en 2019 met 2.188 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 73.407 in 2013 tot 75.595 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Hoofddorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Hoofddorp wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Hoofddorp. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Hoofddorp

Woonplaats Hoofddorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.785 hectare, waarvan 3.578 land en 206 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hoofddorp telt 35.713 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.967 adressen per km2. Er wonen 32.005 huishoudens en er zijn in totaal 31.466 woningen. De woonplaats telt 41.085 auto's en 6.420 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hoofddorp ligt in de gemeente Haarlemmermeer.

De brondata voor woonplaats Hoofddorp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hoofddorp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hoofddorp valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Hoofddorp en wijk Hoofddorp zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hoofddorp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 31.466 woningen in Hoofddorp
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Hoofddorp:

31.466 woningen & 35.713 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Hoofddorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Hoofddorp:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 35.713 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Hoofddorp telt in totaal 35.713 adressen, met 35.674 verblijfsobjecten en 39 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Hoofddorp.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

31.466 woningen & 35.713 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Hoofddorp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hoofddorp was in 2018 €28.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (6.420 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hoofddorp.

Woonplaats Hoofddorp telt in totaal 6.420 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.420aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij45aantal2019
B-F Nijverheid en energie760aantal2019
G+I Handel en horeca1.355aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie850aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed715aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.985aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten710aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners75.595aantal2019
Mannen37.385aantal2019
Vrouwen38.210aantal2019
0 tot 15 jaar13.100aantal2019
15 tot 25 jaar9.535aantal2019
25 tot 45 jaar18.675aantal2019
45 tot 65 jaar22.475aantal2019
65 jaar of ouder11.820aantal2019
Ongehuwd36.175aantal2019
Gehuwd30.805aantal2019
Gescheiden5.885aantal2019
Verweduwd2.745aantal2019
Geboorte totaal680aantal2018
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal465aantal2018
Sterfte relatief6aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.870gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.080gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.210gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.850gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.520gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.260gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.240gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal32.005aantal2019
Eenpersoonshuishoudens10.005aantal2019
Huishoudens zonder kinderen8.640aantal2019
Huishoudens met kinderen13.365aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  58.900aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.800Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.400Euro2018
40% personen met laagste inkomen34%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,70 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen29,80 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen27,70 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,50 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.340aantal2019
Personen per soort uitkering; AO2.880aantal2019
Personen per soort uitkering; WW1.040aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW10.230aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon50.455aantal2019
Westers totaal9.075aantal2019
Niet-westers totaal16.065aantal2019
Marokko2.415aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba740aantal2019
Suriname3.060aantal2019
Turkije1.740aantal2019
Overig niet-westers8.110aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km15,90gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1597CodeWP1597
RegionaamHoofddorpNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.113aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte1.148gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal3.785hectaren2019
Oppervlakte land3.578hectaren2019
Oppervlakte water206hectaren2019
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid1.967gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal41.085aantal2019
Personenautos brandstof benzine35.120aantal2019
Personenautos overige brandstof5.965aantal2019
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2019
Motorfietsen2.740aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad31.466aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€285.000Euro2019
Percentage eengezinswoning71%percentage2019
Percentage meergezinswoning29%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen64%percentage2019
Huurwoningen totaal36%percentage2019
In bezit woningcorporatie26%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200070%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200030%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Haarlemmermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!