Corona-statistieken gemeente Woensdrecht

Informatie woonplaats Huijbergen:

Informatie woonplaats Huijbergen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Huijbergen in de gemeente Woensdrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Huijbergen in de gemeente Woensdrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Huijbergen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Huijbergen is tussen 2013 en 2020 met 40 personen afgenomen (afgerond is dat 1%): van 2.140 in 2013 tot 2.100 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Huijbergen
Kaart van de woonplaats huijbergen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Huijbergen binnen de gemeente Woensdrecht.

De naam Huijbergen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Huijbergen en voor de wijk Huijbergen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Huijbergen

Woonplaats Huijbergen heeft een totale oppervlakte van 1.065 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Huijbergen telt 1.163 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 258 adressen per km2. Er wonen 905 huishoudens en er zijn in totaal 893 woningen. De woonplaats telt 1.315 auto's en 195 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Huijbergen ligt in de gemeente Woensdrecht.

De brondata voor woonplaats Huijbergen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Huijbergen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Huijbergen valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Huijbergen en wijk Huijbergen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Huijbergen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Woensdrecht. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 893 woningen in de woonplaats Huijbergen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Huijbergen:

893 woningen & 1.142 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Huijbergen (€283.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Huijbergen voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.142 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Huijbergen telt in totaal 1.142 adressen, met 1.137 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Huijbergen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

893 woningen & 1.142 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Huijbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Woensdrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Huijbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Huijbergen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Huijbergen was in 2017 €30.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Huijbergen.

Woonplaats Huijbergen telt in totaal 195 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Huijbergen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Huijbergen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 494 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 494 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 488 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Huijbergen 61 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Huijbergen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Huijbergen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal195Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2019
B-F Nijverheid en energie35Aantal2019
G+I Handel en horeca35Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.100Aantal2020
Mannen1.075Aantal2020
Vrouwen1.025Aantal2020
0 tot 15 jaar245Aantal2020
15 tot 25 jaar235Aantal2020
25 tot 45 jaar350Aantal2020
45 tot 65 jaar725Aantal2020
65 jaar of ouder540Aantal2020
Ongehuwd775Aantal2020
Gehuwd1.060Aantal2020
Gescheiden155Aantal2020
Verweduwd115Aantal2020
Westers totaal255Aantal2020
Geboorte totaal10Aantal2019
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid197Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag360Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar760Aantal2019
Opleidingsniveau hoog500Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten135Aantal2019
Wmo-cliënten relatief63%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.200Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.690Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.510Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.590Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal905Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens240Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen365Aantal2020
Huishoudens met kinderen300Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.700Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.000Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.400Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,60 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen23,90 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen28,90 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,30 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW520Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.795Aantal2020
Niet-westers totaal50Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers30Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,60Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,60Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand9,50Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand4,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand9,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand9,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,50Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand8,30Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand4,10Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand10,30Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand11,10Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand15,30Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand4,10Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand41,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand11,70Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,10Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand12,30Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand13,90Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1001CodeWP1001
RegionaamHuijbergenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.065Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.065Aantal hectaren2020
Oppervlakte watergeen dataAantal hectarengeen data
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid258Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.315Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.075Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof240Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte124Aantal2020
Motorfietsen150Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad893Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€283.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning89%Percentage2019
Percentage meergezinswoning11%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen81%Percentage2019
Huurwoningen totaal19%Percentage2019
In bezit woningcorporatie11%Percentage2019
In bezit overige verhuurders7%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200082%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Woensdrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Woensdrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Woensdrecht. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!