Statistieken woonplaats Lent

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 68% naar 12.355 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Lent. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Lent is met 5.015 personen gestegen van 7.340 in 2013 tot 12.355 in 2022 (dat is 68%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Lent

Woonplaats Lent heeft afgerond een totale oppervlakte van 719 hectare, waarvan 542 land en 177 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Lent telt 6.656 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.093 adressen per km2. Er wonen 4.860 huishoudens en er zijn in totaal 4.864 woningen. De woonplaats telt 5.120 auto's en 1.380 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Lent ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Lent is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Lent zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Lent valt precies samen met de buurt Lent, de cijfers voor woonplaats Lent en buurt Lent zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Lent zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Lent
Kaart van de woonplaats Lent. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Lent binnen de gemeente Nijmegen.

Woningkenmerken
Er zijn 4.864 woningen in de woonplaats Lent.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nijmegen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 58% naar €394.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Lent. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lent, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lent is met €145.000 toegenomen van €249.000 in 2013 tot €394.000 in 2022 (dat is 58%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nijmegen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 6.656 totaal in de woonplaats Lent

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Lent telt in totaal 6.656 adressen, met 6.655 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Lent. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Lent. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Lent

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Lent. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Lent


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nijmegen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Lent


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Lent. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Lent, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Lent is met 4.140 personen gestegen van 5.725 in 2013 tot 9.865 in 2022 (dat is 72%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nijmegen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Lent
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Lent in 2022 zijn Westers (1.085 inwoners) en Overig (805 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Lent: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Lent.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Lent. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijmegen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Lent op 3 januari 2023 zijn A (3.453 adressen) en C (410 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Lent. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Lent: 3.453 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Lent

Er zijn voor de woonplaats Lent geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Lent vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Lent

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Lent is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de woonplaats Lent. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Nijmegen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Lent.

De gemeente Nijmegen telde bij deze verkiezingen in totaal 77 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijmegen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Lent.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Lent was in 2021 €29.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.380 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Lent (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Lent zijn in totaal 1.380 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lent. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Lent
Er zijn 191 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Lent op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 191 elektrische auto’s in de woonplaats Lent. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Lent die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.234 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Lent in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lent geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.791 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lent (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.697 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Lent in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lent geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Lent. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 369 misdrijven in de woonplaats Lent geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Lent, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Lent zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.881 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.881 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.810 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Lent 369 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Lent in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (78 delicten) en Horizontale fraude (53 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Lent.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 29 misdrijven in de woonplaats Lent geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Lent met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Lent over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,14 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Lent.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Lent. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 18 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Lent.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Lent genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Lent.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Lent voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.380Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie95Aantal2022
G+I Handel en horeca130Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed105Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening360Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg440Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten155Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.355Aantal2022
Mannen6.100Aantal2022
Vrouwen6.260Aantal2022
0 tot 15 jaar3.195Aantal2022
15 tot 25 jaar1.070Aantal2022
25 tot 45 jaar4.075Aantal2022
45 tot 65 jaar2.745Aantal2022
65 jaar of ouder1.280Aantal2022
Ongehuwd7.390Aantal2022
Gehuwd3.980Aantal2022
Gescheiden725Aantal2022
Verweduwd260Aantal2022
Westers totaal1.085Aantal2022
Geboorte totaal210Aantal2021
Geboorte relatief18Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal50Aantal2021
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.280Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.330Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.410Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.820Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura275Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,2%Percentage2020
WMO cliënten450Aantal2021
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.300Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal500Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.050Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning360Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning590Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming66%Percentage2021
Energielabels Definitief3.973Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.386Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.272Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++11Aantal2023
Energielabels A+++206Aantal2023
Energielabels A++299Aantal2023
Energielabels A+236Aantal2023
Energielabels A3.453Aantal2023
Energielabels B315Aantal2023
Energielabels C410Aantal2023
Energielabels D114Aantal2023
Energielabels E58Aantal2023
Energielabels F116Aantal2023
Energielabels G141Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.860Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.305Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.215Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.335Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers8.300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€150x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand190Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO360Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.160Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon9.865Aantal2022
Niet-westers totaal1.405Aantal2022
Marokko120Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba120Aantal2022
Suriname85Aantal2022
Turkije275Aantal2022
Overig niet-westers805Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal187Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven29Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting59Aantal2022
Verkeersovertredingen60Aantal2022
Vernieling22Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven369Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km73Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km87Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km112Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km160Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km15,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km61Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand9,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2545CodeWP2545
RegionaamLentNaamLent
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal719Aantal hectaren2022
Oppervlakte land542Aantal hectaren2022
Oppervlakte water177Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.093Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal6.656Aantal2023
Adressen met postcode6.631Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.454Aantal2023
Panden4.867Aantal2023
Percelen4.026Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190077Aantal2023
Panden 1900 tot 1925114Aantal2023
Panden 1925 tot 1950138Aantal2023
Panden 1950 tot 1970447Aantal2023
Panden 1970 tot 1980215Aantal2023
Panden 1980 tot 1990170Aantal2023
Panden 1990 tot 2000199Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.082Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.149Aantal2023
Panden 2020 en later2.035Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade41Aantal2021
Verkeersongevallen totaal46Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.120Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.055Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.065Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte945Aantal2022
Motorfietsen280Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.864Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€394.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning83%Percentage2022
Percentage meergezinswoning17%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen62%Percentage2022
Huurwoningen totaal38%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200027%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200073%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!