Corona-statistieken gemeente Nijmegen

Informatie woonplaats Lent:

Informatie woonplaats Lent:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Lent in de gemeente Nijmegen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Lent in de gemeente Nijmegen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (52% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Lent, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Lent is tussen 2013 en 2020 met 3.855 personen toegenomen (afgerond is dat 52%): van 7.340 in 2013 tot 11.195 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Lent


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Lent wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Lent. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Lent

Woonplaats Lent heeft afgerond een totale oppervlakte van 718 hectare, waarvan 561 land en 157 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Lent telt 5.033 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.069 adressen per km2. Er wonen 4.330 huishoudens en er zijn in totaal 4.289 woningen. De woonplaats telt 4.585 auto's en 800 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Lent ligt in de gemeente Nijmegen.

De brondata voor woonplaats Lent is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Lent zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Lent valt precies samen met de buurt Lent, de cijfers voor woonplaats Lent en buurt Lent zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Lent zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 4.289 woningen in Lent
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Lent:

4.289 woningen & 5.029 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Lent.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Lent:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 5.029 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Lent telt in totaal 5.029 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Lent.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.289 woningen & 5.029 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Lent.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Lent was in 2018 €26.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (800 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Lent.

Woonplaats Lent telt in totaal 800 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Lent voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal800aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie80aantal2019
G+I Handel en horeca115aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie90aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed70aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening290aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten145aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners11.195aantal2020
Mannen5.505aantal2020
Vrouwen5.685aantal2020
0 tot 15 jaar2.980aantal2020
15 tot 25 jaar965aantal2020
25 tot 45 jaar3.630aantal2020
45 tot 65 jaar2.480aantal2020
65 jaar of ouder1.150aantal2020
Ongehuwd6.515aantal2020
Gehuwd3.765aantal2020
Gescheiden655aantal2020
Verweduwd245aantal2020
Geboorte totaal250aantal2019
Geboorte relatief22aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal45aantal2019
Sterfte relatief4aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.810gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.660gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.850gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.240gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.040gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.390gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal470gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement110gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning220gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning410gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.010gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning320gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning540gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming63%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.330aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.095aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.085aantal2020
Huishoudens met kinderen2.145aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  7.800aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.200Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.700Euro2018
40% personen met laagste inkomen30%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen29%percentage2018
Actieven 15-75 jaar71,80 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen28,50 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen30,40 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,70 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand180aantal2019
Personen per soort uitkering; AO280aantal2019
Personen per soort uitkering; WW170aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW1.000aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.945aantal2020
Westers totaal1.010aantal2020
Niet-westers totaal1.240aantal2020
Marokko110aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba115aantal2020
Suriname80aantal2020
Turkije250aantal2020
Overig niet-westers695aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,30gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km4,20gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2545CodeWP2545
RegionaamLentNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.996aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte817gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal718hectaren2020
Oppervlakte land561hectaren2020
Oppervlakte water157hectaren2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.069gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.585aantal2019
Personenautos brandstof benzine3.685aantal2019
Personenautos overige brandstof905aantal2019
Personenautos per huishouden1,00gemiddeld2019
Motorfietsen250aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.289aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€284.000Euro2019
Percentage eengezinswoning84%percentage2019
Percentage meergezinswoning16%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen62%percentage2019
Huurwoningen totaal37%percentage2019
In bezit woningcorporatie29%percentage2019
In bezit overige verhuurders9%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200030%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200070%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nijmegen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijmegen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!