Corona-statistieken gemeente Heumen

Informatie woonplaats Malden:

Informatie woonplaats Malden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Malden in de gemeente Heumen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Malden in de gemeente Heumen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Malden, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Malden is tussen 2013 en 2020 met 313 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 11.466 in 2013 tot 11.153 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Malden
Kaart van de woonplaats malden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Malden binnen de gemeente Heumen.

Over woonplaats Malden

Woonplaats Malden heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.393 hectare, waarvan 1.360 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Malden telt 5.608 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 659 adressen per km2. Er wonen 4.942 huishoudens en er zijn in totaal 5.043 woningen. De woonplaats telt 5.674 auto's en 939 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Malden ligt in de gemeente Heumen.

De brondata voor woonplaats Malden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Malden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Malden valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 8 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Malden zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Malden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heumen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 5.043 woningen in de woonplaats Malden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Malden:

5.043 woningen & 5.592 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Malden (€273.124 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Malden voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 5.592 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Malden telt in totaal 5.592 adressen, met 5.589 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Malden.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.043 woningen & 5.592 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Malden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heumen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Malden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.864)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Malden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Malden was in 2018 €28.864.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (939 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Malden.

Woonplaats Malden telt in totaal 939 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Malden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal939Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij1Aantal2019
B-F Nijverheid en energie117Aantal2019
G+I Handel en horeca187Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie89Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed120Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening274Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten115Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners11.153Aantal2020
Mannen5.441Aantal2020
Vrouwen5.708Aantal2020
0 tot 15 jaar1.573Aantal2020
15 tot 25 jaar1.330Aantal2020
25 tot 45 jaar1.961Aantal2020
45 tot 65 jaar3.528Aantal2020
65 jaar of ouder2.840Aantal2020
Ongehuwd4.608Aantal2020
Gehuwd4.983Aantal2020
Gescheiden873Aantal2020
Verweduwd649Aantal2020
Westers totaal1.186Aantal2020
Geboorte totaal50Aantal2019
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal115Aantal2019
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid819Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.952Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.053Aantal2019
Opleidingsniveau hoog3.317Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura202Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.859Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.848Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.076Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.368Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.952Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.276Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.318Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.419Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement721Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.238Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.458Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.713Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.191Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.037Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.607Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.942Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.592Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.629Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.685Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  9.159Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.777Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.864Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,51 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen29,63 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen27,52 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,78 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,07 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand209Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO410Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW158Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.625Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon9.297Aantal2020
Niet-westers totaal670Aantal2020
Marokko35Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba71Aantal2020
Suriname41Aantal2020
Turkije57Aantal2020
Overig niet-westers488Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,92Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,45Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,76Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,92Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,67Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,92Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,28Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,28Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,45Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,44Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,98Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,08Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,86Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,74Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,45Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,91Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,56Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,56Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,18Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,51Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,42Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,77Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,91Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,91Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,07Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,37Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,86Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,01Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,47Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,59Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,19Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand7,59Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,82Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,05Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand8,00Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,24Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,94Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,06Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,97Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3494CodeWP3494
RegionaamMaldenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.393Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.360Aantal hectaren2020
Oppervlakte water31Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid659Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.674Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.595Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.074Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen348Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.043Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€273.124Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning80%Percentage2019
Percentage meergezinswoning20%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen69%Percentage2019
Huurwoningen totaal29%Percentage2019
In bezit woningcorporatie20%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend2%Percentage2019
Bouwjaar voor 200087%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Heumen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Heumen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heumen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!