Corona-statistieken gemeente Sluis

Informatie woonplaats Nieuwvliet:

Informatie woonplaats Nieuwvliet:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nieuwvliet in de gemeente Sluis! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nieuwvliet in de gemeente Sluis!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (10% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Nieuwvliet, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Nieuwvliet is tussen 2013 en 2020 met 50 personen afgenomen (afgerond is dat 10%): van 459 in 2013 tot 409 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Nieuwvliet


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Nieuwvliet wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Nieuwvliet en voor de wijk Nieuwvliet. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Nieuwvliet

Woonplaats Nieuwvliet heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.194 hectare, waarvan 1.191 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nieuwvliet telt 1.829 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 198 adressen per km2. Er wonen 190 huishoudens en er zijn in totaal 313 woningen. De woonplaats telt 269 auto's en 105 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nieuwvliet ligt in de gemeente Sluis.

De brondata voor woonplaats Nieuwvliet is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nieuwvliet zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Nieuwvliet valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Nieuwvliet zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nieuwvliet zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sluis. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 313 woningen in de woonplaats Nieuwvliet
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Nieuwvliet:

313 woningen & 1.821 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Nieuwvliet (€228.262 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Nieuwvliet voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.821 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Nieuwvliet telt in totaal 1.821 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Nieuwvliet.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

313 woningen & 1.821 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.371)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Nieuwvliet.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nieuwvliet was in 2017 €24.371.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven

Voor de woonplaats Nieuwvliet zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nieuwvliet voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal105aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserijgeen dataaantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataaantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataaantalgeen data
H+J Vervoer informatie en communicatiegeen dataaantalgeen data
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataaantalgeen data
R-U Cultuur recreatie, overige dienstengeen dataaantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners409aantal2020
Mannen219aantal2020
Vrouwen200aantal2020
0 tot 15 jaar35aantal2020
15 tot 25 jaar25aantal2020
25 tot 45 jaar75aantal2020
45 tot 65 jaar110aantal2020
65 jaar of ouder130aantal2020
Ongehuwd145aantal2020
Gehuwd210aantal2020
Gescheiden25aantal2020
Verweduwd15aantal2020
Geboorte totaalgeen dataaantalgeen data
Geboorte relatief5aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataaantalgeen data
Sterfte relatief19aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.238gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.470gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.560gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.586gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.541gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.491gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.291gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.403gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.409gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal190aantal2020
Eenpersoonshuishoudens75aantal2020
Huishoudens zonder kinderen75aantal2020
Huishoudens met kinderen50aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,04gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  299aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.700Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.371Euro2017
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,80 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen39,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen21,70 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,70 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,00 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataaantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon314aantal2020
Westers totaal90aantal2020
Niet-westers totaal5aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers5aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,26gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,81gemiddeld km2019
Afstand tot school3,30gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km0,27gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2969CodeWP2969
RegionaamNieuwvlietNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid34aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.194hectaren2020
Oppervlakte land1.191hectaren2020
Oppervlakte water3hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid198gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal269aantal2020
Personenautos brandstof benzine220aantal2020
Personenautos overige brandstof50aantal2020
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2020
Motorfietsen30aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad313aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€228.262Euro2019
Percentage eengezinswoning98%percentage2019
Percentage meergezinswoning2%percentage2019
Percentage bewoond55%percentage2019
Percentage onbewoond45%percentage2019
Koopwoningen74%percentage2019
Huurwoningen totaal18%percentage2019
In bezit woningcorporatie7%percentage2019
In bezit overige verhuurders12%percentage2019
Eigendom onbekend7%percentage2019
Bouwjaar voor 200093%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20007%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Sluis:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Sluis. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sluis. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!