Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Nijmegen:

Informatie woonplaats Nijmegen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nijmegen in de gemeente Nijmegen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nijmegen in de gemeente Nijmegen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Nijmegen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Nijmegen is tussen 2013 en 2020 met 7.473 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 158.962 in 2013 tot 166.435 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Nijmegen
Kaart van de woonplaats nijmegen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Nijmegen binnen de gemeente Nijmegen.

De naam Nijmegen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Nijmegen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Nijmegen

Woonplaats Nijmegen heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.042 hectare, waarvan 4.749 land en 298 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nijmegen telt 91.190 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.804 adressen per km2. Er wonen 92.255 huishoudens en er zijn in totaal 76.421 woningen. De woonplaats telt 63.660 auto's en 13.170 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nijmegen ligt in de gemeente Nijmegen.

De brondata voor woonplaats Nijmegen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nijmegen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Nijmegen valt samen met 43 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nijmegen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 76.421 woningen in de woonplaats Nijmegen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Nijmegen:

76.421 woningen & 91.010 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 91.010 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Nijmegen telt in totaal 91.010 adressen, met 90.878 verblijfsobjecten, 84 standplaatsen en 48 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Nijmegen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

76.421 woningen & 91.010 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Nijmegen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Nijmegen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Nijmegen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Nijmegen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Nijmegen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Brede School De Zonnewende


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Brede School De Zonnewende bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Brede School De Zonnewende is uitgebracht. Er liggen 71 stembureau's binnen de woonplaats Nijmegen. Stembureau Brede School De Zonnewende is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Nijmegen ligt. De gemeente Nijmegen telde bij deze verkiezingen in totaal 76 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijmegen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.425)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Nijmegen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nijmegen was in 2018 €24.425.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (13.170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Nijmegen.

Woonplaats Nijmegen telt in totaal 13.170 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Nijmegen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Nijmegen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 115.591 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 115.591 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 113.237 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Nijmegen 10.596 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Nijmegen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nijmegen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal13.170Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.585Aantal2019
G+I Handel en horeca2.825Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.285Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.035Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening4.185Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.190Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners166.435Aantal2020
Mannen80.500Aantal2020
Vrouwen85.885Aantal2020
0 tot 15 jaar21.395Aantal2020
15 tot 25 jaar29.620Aantal2020
25 tot 45 jaar48.055Aantal2020
45 tot 65 jaar40.275Aantal2020
65 jaar of ouder27.510Aantal2020
Ongehuwd101.130Aantal2020
Gehuwd44.995Aantal2020
Gescheiden13.620Aantal2020
Verweduwd6.420Aantal2020
Westers totaal20.545Aantal2020
Geboorte totaal1.430Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal1.270Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid3.554Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag29.910Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar46.650Aantal2019
Opleidingsniveau hoog57.440Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura2.930Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten11.620Aantal2019
Wmo-cliënten relatief70%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.370Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.812Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.724Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.909Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.218Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.941Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.065Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.781Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.079Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement817Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.246Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.461Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.635Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.282Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning964Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.247Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming31%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal92.255Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens51.080Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen20.725Aantal2020
Huishoudens met kinderen20.255Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,78Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  132.760Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.244Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.425Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar53,70 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen57,49 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen12,81 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen12,37 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,54 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand7.220Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO7.550Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW2.330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW25.110Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon121.390Aantal2020
Niet-westers totaal24.500Aantal2020
Marokko3.915Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba2.150Aantal2020
Suriname1.585Aantal2020
Turkije5.370Aantal2020
Overig niet-westers11.770Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,78Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,87Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,65Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,60Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,78Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,76Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,68Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,93Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,87Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,75Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km50Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km93Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,52Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,86Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km55Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km85Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,66Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km60Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km108Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,59Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km15Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km83Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km136Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km12,05Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km27Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,65Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km46Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,75Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km42Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,13Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,31Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,42Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,41Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,68Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,59Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,27Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,89Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,92Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,08Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,47Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,46Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,43Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,93Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,74Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,50Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,78Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,34Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand4,69Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,85Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,65Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,44Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,54Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3030CodeWP3030
RegionaamNijmegenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.042Aantal hectaren2020
Oppervlakte land4.749Aantal hectaren2020
Oppervlakte water298Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.804Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal63.660Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine52.630Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof11.030Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen4.335Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad76.421Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€230.536Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning53%Percentage2019
Percentage meergezinswoning47%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen42%Percentage2019
Huurwoningen totaal57%Percentage2019
In bezit woningcorporatie41%Percentage2019
In bezit overige verhuurders17%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200084%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nijmegen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijmegen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!