Corona-statistieken gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten

Informatie woonplaats Nuenen:

Informatie woonplaats Nuenen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nuenen in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nuenen in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Nuenen, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Nuenen is tussen 2013 en 2019 met 541 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 22.645 in 2013 tot 23.186 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Nuenen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Nuenen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de Wijk 00 Nuenen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Nuenen

Woonplaats Nuenen heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.394 hectare, waarvan 3.371 land en 23 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nuenen telt 11.672 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.113 adressen per km2. Er wonen 10.086 huishoudens en er zijn in totaal 10.165 woningen. De woonplaats telt 12.940 auto's en 2.470 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nuenen ligt in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

De brondata voor woonplaats Nuenen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nuenen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Nuenen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nuenen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 10.165 woningen in Nuenen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Nuenen:

10.165 woningen & 11.672 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Nuenen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Nuenen:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 11.672 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Nuenen telt in totaal 11.672 adressen, met 11.630 verblijfsobjecten en 42 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Nuenen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

10.165 woningen & 11.672 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Nuenen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nuenen was in 2018 €30.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (2.470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Nuenen.

Woonplaats Nuenen telt in totaal 2.470 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.470aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij65aantal2019
B-F Nijverheid en energie330aantal2019
G+I Handel en horeca495aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie175aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed350aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening785aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten275aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners23.186aantal2019
Mannen11.460aantal2019
Vrouwen11.726aantal2019
0 tot 15 jaar3.490aantal2019
15 tot 25 jaar2.434aantal2019
25 tot 45 jaar4.387aantal2019
45 tot 65 jaar6.960aantal2019
65 jaar of ouder5.915aantal2019
Ongehuwd9.325aantal2019
Gehuwd10.800aantal2019
Gescheiden1.773aantal2019
Verweduwd1.288aantal2019
Geboorte totaal200aantal2018
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal228aantal2018
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.320gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.140gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.260gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.800gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.390gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.320gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.660gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.660gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.480gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.630gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.870gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.480gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.160gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.830gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.086aantal2019
Eenpersoonshuishoudens2.865aantal2019
Huishoudens zonder kinderen3.692aantal2019
Huishoudens met kinderen3.529aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  18.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.100Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.400Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen26%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,30 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen25,10 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,90 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,20 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,00 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand380aantal2019
Personen per soort uitkering; AO600aantal2019
Personen per soort uitkering; WW290aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW5.450aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon20.161aantal2019
Westers totaal2.077aantal2019
Niet-westers totaal948aantal2019
Marokko37aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba66aantal2019
Suriname88aantal2019
Turkije66aantal2019
Overig niet-westers691aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,20gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,10gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,80gemiddeld km2019
Afstand tot school0,80gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km6,00gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2136CodeWP2136
RegionaamNuenenNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid688aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte384gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal3.394hectaren2019
Oppervlakte land3.371hectaren2019
Oppervlakte water23hectaren2019
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid1.113gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal12.940aantal2019
Personenautos brandstof benzine10.770aantal2019
Personenautos overige brandstof2.170aantal2019
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2019
Motorfietsen965aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.165aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€323.000Euro2019
Percentage eengezinswoning87%percentage2019
Percentage meergezinswoning13%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen76%percentage2019
Huurwoningen totaal24%percentage2019
In bezit woningcorporatie16%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200089%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nuenen Gerwen en Nederwetten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!