Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Rha:

Informatie woonplaats Rha:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rha in de gemeente Bronckhorst! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rha in de gemeente Bronckhorst!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (11% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Rha, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Rha is tussen 2013 en 2020 met 11 personen afgenomen (afgerond is dat 11%): van 94 in 2013 tot 84 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Rha
Kaart van de woonplaats rha. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Rha binnen de gemeente Bronckhorst.

De naam Rha wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Rha. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Rha

Woonplaats Rha heeft afgerond een totale oppervlakte van 107 hectare, waarvan 99 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rha telt 40 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 35 adressen per km2. Er wonen 33 huishoudens en er zijn in totaal 38 woningen. De woonplaats telt 43 auto's en 6 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rha ligt in de gemeente Bronckhorst.

De brondata voor woonplaats Rha is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rha zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Rha valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Rha zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rha zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bronckhorst. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 38 woningen in de woonplaats Rha
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Rha:

38 woningen & 39 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 39 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Rha telt in totaal 39 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Rha.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

38 woningen & 39 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Rha


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Bronckhorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Rha


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Rha.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Rha. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpshuis 't Lokaal Olburgen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpshuis 't Lokaal Olburgen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpshuis 't Lokaal Olburgen is uitgebracht. Er ligt binnen woonplaats Rha geen stembureau. Stembureau Dorpshuis 't Lokaal Olburgen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Rha ligt. De gemeente Bronckhorst telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bronckhorst. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bronckhorst.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Rha.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rha was in 2017 €30.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven

Voor woonplaats Rha zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Rha, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Rha zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 11 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 7 verschillende soorten delicten. Voor 3,28 % van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 11 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de woonplaats Rha geen misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die van 2012 tot en met 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Rha.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rha voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners84Aantal2020
Mannen45Aantal2020
Vrouwen39Aantal2020
0 tot 15 jaar11Aantal2020
15 tot 25 jaar12Aantal2020
25 tot 45 jaar16Aantal2020
45 tot 65 jaar29Aantal2020
65 jaar of ouder22Aantal2020
Ongehuwd29Aantal2020
Gehuwd39Aantal2020
Gescheiden6Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal5Aantal2020
Geboorte totaalgeen dataAantalgeen data
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataAantalgeen data
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid82Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag10Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar35Aantal2019
Opleidingsniveau hoog21Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatief35%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.620Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.274Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.808Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.736Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.876Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement2.270Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.766Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.931Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.370Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.933Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens11Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen17Aantal2020
Huishoudens met kinderen11Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie79%Percentage2019
Percentage werknemers59%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 41%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  110Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.100Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar68,20 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen17,10 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen41,40 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW21Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon79Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Surinamegeen dataAantalgeen data
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westersgeen dataAantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,46Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt2,83Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf2,57Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school3,59Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand3,46Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand12,09Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand3,46Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,91Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand12,09Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,83Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,57Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,90Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Café afstand3,83Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,57Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand3,31Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,93Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand2,57Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand2,70Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand3,59Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,21Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,21Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,21Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,98Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,95Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,44Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,15Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,48Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand2,09Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand3,79Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand5,25Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,68Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,14Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,64Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,50Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand4,38Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand14,46Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,20Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand7,62Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand29,37Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand7,65Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand14,89Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,90Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,50Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1528CodeWP1528
RegionaamRhaNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal107Aantal hectaren2020
Oppervlakte land99Aantal hectaren2020
Oppervlakte water8Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid35Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal43Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine32Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof10Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen6Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad38Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€355.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning87%Percentage2019
Percentage meergezinswoning13%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen84%Percentage2019
Huurwoningen totaal15%Percentage2019
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurders15%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200094%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Bronckhorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Bronckhorst. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bronckhorst. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!