Corona-statistieken gemeente Schouwen Duiveland

Informatie woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland):

Informatie woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) in de gemeente Schouwen Duiveland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) in de gemeente Schouwen Duiveland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (13% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Serooskerke (Schouwen Duiveland), jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) is tussen 2013 en 2020 met 40 personen afgenomen (afgerond is dat 13%): van 300 in 2013 tot 260 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Serooskerke wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Serooskerke en voor de wijk Serooskerke. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland)

Woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) heeft afgerond een totale oppervlakte van 431 hectare, waarvan 381 land en 50 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) telt 149 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 45 adressen per km2. Er wonen 135 huishoudens en er zijn in totaal 142 woningen. De woonplaats telt 175 auto's en 35 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) ligt in de gemeente Schouwen Duiveland.

De brondata voor woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) en wijk Serooskerke zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 142 woningen in de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland)
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland):

142 woningen & 149 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) (€247.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 149 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) telt in totaal 149 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland).


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

142 woningen & 149 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland).


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) was in 2017 €29.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (35 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland).

Woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) telt in totaal 35 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Serooskerke (Schouwen Duiveland) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal35Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie10Aantal2019
G+I Handel en horeca5Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners260Aantal2020
Mannen135Aantal2020
Vrouwen125Aantal2020
0 tot 15 jaar10Aantal2020
15 tot 25 jaar20Aantal2020
25 tot 45 jaar35Aantal2020
45 tot 65 jaar95Aantal2020
65 jaar of ouder90Aantal2020
Ongehuwd80Aantal2020
Gehuwd125Aantal2020
Gescheiden30Aantal2020
Verweduwd20Aantal2020
Westers totaal30Aantal2020
Geboorte totaalgeen dataAantalgeen data
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid68Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag90Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar90Aantal2019
Opleidingsniveau hoog40Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten15Aantal2019
Wmo-cliënten relatief56%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.250Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.360Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.680Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.120Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.520Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal135Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens50Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen60Aantal2020
Huishoudens met kinderen30Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2019
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  200Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.200Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.700Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar54,70 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen39,60 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,30 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW80Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon225Aantal2020
Niet-westers totaal5Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Surinamegeen dataAantalgeen data
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers5Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk5,20Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt4,90Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf3,20Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school4,80Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand5,20Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,20Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand5,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand10,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand32,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,90Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,90Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand10,40Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand4,80Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand4,90Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafetaria binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand4,20Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Restaurants binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand3,20Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand3,20Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand4,80Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,20Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,90Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand5,50Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand32,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand61,00Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand6,10Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand6,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand64,10Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand6,50Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand11,20Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand32,40Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Sauna afstand28Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand24Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand13,50Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2687CodeWP2687
RegionaamSerooskerke (Schouwen Duiveland)Naam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal431Aantal hectaren2020
Oppervlakte land381Aantal hectaren2020
Oppervlakte water50Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid45Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal175Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine140Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof35Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte46Aantal2020
Motorfietsen35Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad142Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€247.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning100%Percentage2019
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoond92%Percentage2019
Percentage onbewoond8%Percentage2019
Koopwoningen77%Percentage2019
Huurwoningen totaal21%Percentage2019
In bezit woningcorporatie17%Percentage2019
In bezit overige verhuurders4%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200092%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Schouwen Duiveland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Schouwen Duiveland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!