Corona-statistieken gemeente Rucphen

Informatie woonplaats St Willebrord:

Informatie woonplaats St Willebrord:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats St Willebrord in de gemeente Rucphen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats St Willebrord in de gemeente Rucphen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners St Willebrord, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats St Willebrord is tussen 2013 en 2020 met 183 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 9.108 in 2013 tot 9.291 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats St Willebrord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats St Willebrord

Woonplaats St Willebrord heeft afgerond een totale oppervlakte van 484 hectare, waarvan 484 land en 0 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats St Willebrord telt 4.480 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 814 adressen per km2. Er wonen 4.116 huishoudens en er zijn in totaal 4.050 woningen. De woonplaats telt 5.088 auto's en 882 bedrijfsvestigingen. Woonplaats St Willebrord ligt in de gemeente Rucphen.

De brondata voor woonplaats St Willebrord is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats St Willebrord zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats St Willebrord valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats St Willebrord zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats St Willebrord zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rucphen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 4.050 woningen in St Willebrord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats St Willebrord:

4.050 woningen & 4.481 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats St Willebrord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde St Willebrord:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 4.481 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats St Willebrord telt in totaal 4.481 adressen, met 4.480 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats St Willebrord.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.050 woningen & 4.481 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats St Willebrord.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats St Willebrord was in 2018 €22.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (882 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats St Willebrord.

Woonplaats St Willebrord telt in totaal 882 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats St Willebrord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal882aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij12aantal2019
B-F Nijverheid en energie361aantal2019
G+I Handel en horeca181aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie45aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed61aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening91aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten141aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners9.291aantal2020
Mannen4.661aantal2020
Vrouwen4.625aantal2020
0 tot 15 jaar1.126aantal2020
15 tot 25 jaar910aantal2020
25 tot 45 jaar2.033aantal2020
45 tot 65 jaar3.144aantal2020
65 jaar of ouder2.074aantal2020
Ongehuwd3.352aantal2020
Gehuwd4.466aantal2020
Gescheiden747aantal2020
Verweduwd732aantal2020
Geboorte totaal70aantal2019
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal125aantal2019
Sterfte relatief14aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.567gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.040gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.130gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.521gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.782gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.131gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.642gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.561gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.148gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.242gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.933gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.116aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.179aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.505aantal2020
Huishoudens met kinderen1.437aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  7.332aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.300Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.600Euro2018
40% personen met laagste inkomen47%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen15%percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,22 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen38,70 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,61 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,65 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,55 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand190aantal2019
Personen per soort uitkering; AO771aantal2019
Personen per soort uitkering; WW101aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW1.877aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.208aantal2020
Westers totaal683aantal2020
Niet-westers totaal400aantal2020
Marokko60aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba25aantal2020
Suriname30aantal2020
Turkije25aantal2020
Overig niet-westers250aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,82gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,82gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,82gemiddeld km2019
Afstand tot school0,82gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km2,29gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2584CodeWP2584
RegionaamSt WillebrordNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.922aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal484hectaren2020
Oppervlakte land484hectaren2020
Oppervlakte water0hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid814gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.088aantal2019
Personenautos brandstof benzine4.429aantal2019
Personenautos overige brandstof669aantal2019
Personenautos per huishouden1,31gemiddeld2019
Motorfietsen472aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.050aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€231.501Euro2019
Percentage eengezinswoning91%percentage2019
Percentage meergezinswoning9%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen59%percentage2019
Huurwoningen totaal41%percentage2019
In bezit woningcorporatie37%percentage2019
In bezit overige verhuurders4%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200091%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20009%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Rucphen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rucphen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rucphen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!