Statistieken woonplaats St. Willebrord

Aantal inwoners per jaar
(groei van 4,81% naar 9.545 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats St. Willebrord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats St. Willebrord is met 438 personen toegenomen van 9.107 in 2013 tot 9.545 in 2022 (dat is 4,81%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats St. Willebrord

Woonplaats St. Willebrord heeft afgerond een totale oppervlakte van 481 hectare, waarvan 480 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats St. Willebrord telt 4.535 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 829 adressen per km2. Er wonen 4.186 huishoudens en er zijn in totaal 4.203 woningen. De woonplaats telt 5.428 auto's en 1.032 bedrijfsvestigingen. Woonplaats St. Willebrord ligt in de gemeente Rucphen.

De brondata voor woonplaats St. Willebrord is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats St. Willebrord zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats St. Willebrord valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats St. Willebrord zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats St. Willebrord zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rucphen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats St. Willebrord
Kaart van de woonplaats St. Willebrord. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats St. Willebrord binnen de gemeente Rucphen.

Kenmerken van de 4.203 woningen in de woonplaats St. Willebrord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rucphen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.203 woningen & 4.535 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 19% naar €284.676 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats St. Willebrord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats St. Willebrord, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats St. Willebrord is met €46.120 toegenomen van €238.555 in 2013 tot €284.676 in 2022 (dat is 19%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats St. Willebrord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rucphen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats St. Willebrord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats St. Willebrord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats St. Willebrord is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats St. Willebrord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats St. Willebrord.

De gemeente Rucphen telde bij deze verkiezingen in totaal 10 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rucphen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rucphen.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats St. Willebrord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats St. Willebrord, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats St. Willebrord is met 8.337 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats St. Willebrord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats St. Willebrord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats St. Willebrord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Rucphen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rucphen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rucphen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats St. Willebrord.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats St. Willebrord was in 2021 €25.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.032 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats St. Willebrord zijn in totaal 1.032 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.032 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.032 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats St. Willebrord, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats St. Willebrord zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.638 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.638 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.554 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats St. Willebrord 292 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats St. Willebrord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 4.535 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats St. Willebrord telt in totaal 4.535 adressen, met 4.534 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats St. Willebrord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats St. Willebrord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.203 woningen & 4.535 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats St. Willebrord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats St. Willebrord: 1.079 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rucphen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats St. Willebrord
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats St. Willebrord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats St. Willebrord vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats St. Willebrord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.032Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij12Aantal2021
B-F Nijverheid en energie366Aantal2021
G+I Handel en horeca181Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed61Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening111Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg101Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten151Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.545Aantal2022
Mannen4.826Aantal2022
Vrouwen4.719Aantal2022
0 tot 15 jaar1.211Aantal2022
15 tot 25 jaar935Aantal2022
25 tot 45 jaar2.162Aantal2022
45 tot 65 jaar3.109Aantal2022
65 jaar of ouder2.129Aantal2022
Ongehuwd3.557Aantal2022
Gehuwd4.470Aantal2022
Gescheiden772Aantal2022
Verweduwd742Aantal2022
Westers totaal718Aantal2022
Geboorte totaal105Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal155Aantal2021
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.989,30Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.672Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.022Aantal2020
Opleidingsniveau hoog727Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura196Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten496Aantal2021
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.576Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.178Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.022Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.090Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.502Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.342Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.818Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.118Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.727Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement949Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.640Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.279Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.331Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.016Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.563Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.726Aantal2023
Energielabels Onbepaald244Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++5Aantal2023
Energielabels A++4Aantal2023
Energielabels A+17Aantal2023
Energielabels A1.065Aantal2023
Energielabels B818Aantal2023
Energielabels C1.079Aantal2023
Energielabels D521Aantal2023
Energielabels E152Aantal2023
Energielabels F448Aantal2023
Energielabels G180Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.186Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.189Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.485Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.501Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2020
Percentage werknemers79%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers7.832Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,8%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€584x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand210Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO761Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.928Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.337Aantal2022
Niet-westers totaal490Aantal2022
Marokko80Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname50Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers300Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal70Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven61Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting57Aantal2022
Verkeersovertredingen58Aantal2022
Vernieling30Aantal2022
Overige misdrijven11Aantal2022
Totaal misdrijven292Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,19Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand6,49Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand12,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand5,29Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,02Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,81Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,11Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,01Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,01Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,19Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,72Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,32Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,31Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,09Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,09Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,69Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,31Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,71Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand5,99Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,61Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,92Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,22Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand18,49Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,99Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,29Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,42Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2584CodeWP2584
RegionaamSt. WillebrordNaamSt. Willebrord
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal481Aantal hectaren2022
Oppervlakte land480Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid829Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal4.535Aantal2023
Adressen met postcode4.533Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.280Aantal2023
Panden4.147Aantal2023
Percelen3.095Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19006Aantal2023
Panden 1900 tot 192530Aantal2023
Panden 1925 tot 1950217Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.407Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.086Aantal2023
Panden 1980 tot 1990630Aantal2023
Panden 1990 tot 2000506Aantal2023
Panden 2000 tot 2010267Aantal2023
Panden 2010 tot 2020271Aantal2023
Panden 2020 en later80Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade21Aantal2021
Verkeersongevallen totaal27Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.428Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.679Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof749Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,31Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen517Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.203Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€284.676Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning91%Percentage2022
Percentage meergezinswoning9%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen60%Percentage2022
Huurwoningen totaal40%Percentage2022
In bezit woningcorporatie36%Percentage2022
In bezit overige verhuurders4%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!