Statistieken woonplaats Ter Aar

Aantal inwoners per jaar
(toename van 8,9% naar 9.626 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Ter Aar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Ter Aar is met 785 personen toegenomen van 8.841 in 2013 tot 9.626 in 2023 (dat is 8,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Ter Aar

Woonplaats Ter Aar heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.168 hectare, waarvan 1.933 land en 234 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Ter Aar telt 5.040 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 287 adressen per km2. Er wonen 4.033 huishoudens en er zijn in totaal 3.978 woningen. De woonplaats telt 5.103 auto's en 1.304 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Ter Aar ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Ter Aar is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Ter Aar zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Ter Aar valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Ter Aar zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Ter Aar zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Ter Aar
Kaart van de woonplaats Ter Aar. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Ter Aar binnen de gemeente Nieuwkoop.

Woningkenmerken
Er zijn 3.978 woningen in de woonplaats Ter Aar.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nieuwkoop in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 28% naar €369.418 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Ter Aar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ter Aar, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ter Aar is met €80.069 gestegen van €289.348 in 2013 tot €369.418 in 2022 (dat is 28%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nieuwkoop.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ter Aar is €369.418, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 3.978 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Nieuwkoop (geel), 6 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 25 buurten (blauw). De woonplaats Ter Aar wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Ter Aar: er zijn 1.414 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Ter Aar.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 5.040 totaal in de woonplaats Ter Aar

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Ter Aar telt in totaal 5.040 adressen, met 4.899 verblijfsobjecten, 121 standplaatsen en 20 ligplaatsen. 82% van de adressen in woonplaats Ter Aar ligt binnen de bebouwde kom en 18% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nieuwkoop
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Ter Aar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Ter Aar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Ter Aar

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Ter Aar. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Ter Aar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nieuwkoop bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Ter Aar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Ter Aar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Ter Aar, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Ter Aar is met 295 personen toegenomen van 8.111 in 2013 tot 8.406 in 2022 (dat is 3,64%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nieuwkoop naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Ter Aar
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Ter Aar in 2022 zijn Westers (659 inwoners) en Overig (329 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Ter Aar: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Ter Aar.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Ter Aar. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nieuwkoop:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nieuwkoop. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Ter Aar zijn C (1.349 adressen) en A (1.162 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Ter Aar. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Ter Aar: 1.349 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nieuwkoop bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Ter Aar
Er waren 68 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Ter Aar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Ter Aar. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Ter Aar vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Ter Aar

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Ter Aar is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Ter Aar. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Nieuwkoop als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Ter Aar.

De gemeente Nieuwkoop telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nieuwkoop. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nieuwkoop.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Ter Aar.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Ter Aar was in 2021 €28.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.304 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Ter Aar (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Ter Aar zijn in totaal 1.304 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.304 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.284 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Ter Aar. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Ter Aar
Er zijn 177 elektrische auto’s in oktober 2023 in de woonplaats Ter Aar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Ter Aar op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 177 elektrische auto’s in de woonplaats Ter Aar. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Ter Aar die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.877 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Ter Aar in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Ter Aar geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.452 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Ter Aar (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.322 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Ter Aar in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Ter Aar geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Ter Aar. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 266 misdrijven in de woonplaats Ter Aar geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Ter Aar, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Ter Aar zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.815 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Ter Aar 266 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Ter Aar in 2022 zijn Horizontale fraude (54 delicten) en Onder invloed (weg) (38 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Ter Aar.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 22 misdrijven in de woonplaats Ter Aar geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Ter Aar met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Ter Aar over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nieuwkoop.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Ter Aar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Ter Aar.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Ter Aar. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Ter Aar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Ter Aar.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Ter Aar genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Ter Aar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Ter Aar.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Ter Aar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.304Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij110Aantal2022
B-F Nijverheid en energie255Aantal2022
G+I Handel en horeca230Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed125Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening250Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.626Aantal2023
Mannen4.853Aantal2023
Vrouwen4.793Aantal2023
0 tot 15 jaar1.529Aantal2023
15 tot 25 jaar1.025Aantal2023
25 tot 45 jaar2.174Aantal2023
45 tot 65 jaar2.664Aantal2023
65 jaar of ouder2.239Aantal2023
Ongehuwd4.308Aantal2023
Gehuwd4.268Aantal2023
Gescheiden570Aantal2023
Verweduwd505Aantal2023
Geboorte totaal100Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal80Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid500Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.819Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.598Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.609Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura235Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten455Aantal2021
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.206Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.362Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.844Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.356Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.346Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.671Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.431Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.414Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement987Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.190Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.408Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.623Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.054Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.324Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.483Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.266Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.967Aantal2023
Energielabels Onbepaald582Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++24Aantal2023
Energielabels A+++18Aantal2023
Energielabels A++11Aantal2023
Energielabels A+29Aantal2023
Energielabels A1.163Aantal2023
Energielabels B622Aantal2023
Energielabels C1.349Aantal2023
Energielabels D426Aantal2023
Energielabels E121Aantal2023
Energielabels F209Aantal2023
Energielabels G261Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.033Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.130Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.414Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.489Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,36Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.796Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,69%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.728x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO240Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.999Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.331Aantal2023
Herkomst Europa580Aantal2023
Herkomst buiten Europa725Aantal2023
Geboren in Nederland8.326Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa220Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa335Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa370Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Autochtoon8.406Aantal2022
Westers totaal660Aantal2022
Niet-westers totaal510Aantal2022
Marokko80Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers330Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal70Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven32Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting60Aantal2022
Verkeersovertredingen78Aantal2022
Vernieling12Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven266Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,56Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand2,05Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,55Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,67Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,17Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,09Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km63Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,07Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,99Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,53Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,53Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,61Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,57Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,63Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,44Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand18,39Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,44Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,46Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,89Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,53Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,91Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,61Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,38Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,95Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,44Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,47Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,55Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,84Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,68Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km84Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2673CodeWP2673
RegionaamTer AarNaamTer Aar
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.168Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.933Aantal hectaren2023
Oppervlakte water234Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid287Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.040Aantal2023
Adressen met postcode4.816Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.107Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom4.125Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom915Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.621Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom486Aantal2023
Panden4.131Aantal2023
Percelen3.424Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 190060Aantal2023
Panden 1900 tot 1925136Aantal2023
Panden 1925 tot 1950161Aantal2023
Panden 1950 tot 1970927Aantal2023
Panden 1970 tot 1980954Aantal2023
Panden 1980 tot 1990700Aantal2023
Panden 1990 tot 2000376Aantal2023
Panden 2000 tot 2010496Aantal2023
Panden 2010 tot 2020624Aantal2023
Panden 2020 en later238Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade45Aantal2021
Verkeersongevallen totaal68Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.103Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine4.278Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof830Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,27Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen625Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.978Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€369.418Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning84%Percentage2022
Percentage meergezinswoning16%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen73%Percentage2022
Huurwoningen totaal27%Percentage2022
In bezit woningcorporatie21%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200076%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2022
Appartement662Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.414Aantal2023
Hoekwoning665Aantal2023
Tweeonder1kap331Aantal2023
Vrijstaande woning1.035Aantal2023
Ligplaats20Aantal2023
Standplaats122Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend9Aantal2023
Woningtype n.v.t.791Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!