Corona-statistieken gemeente Houten

Informatie woonplaats Tull en T Waal:

Informatie woonplaats Tull en T Waal:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tull en T Waal in de gemeente Houten! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tull en T Waal in de gemeente Houten!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Tull en T Waal, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Tull en T Waal is tussen 2013 en 2020 met 15 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 665 in 2013 tot 680 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Tull en T Waal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Tull en 't Waal wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Tull en T Waal. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Tull en T Waal

Woonplaats Tull en T Waal heeft afgerond een totale oppervlakte van 623 hectare, waarvan 557 land en 66 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tull en T Waal telt 343 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 45 adressen per km2. Er wonen 275 huishoudens en er zijn in totaal 272 woningen. De woonplaats telt 405 auto's en 90 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tull en T Waal ligt in de gemeente Houten.

De brondata voor woonplaats Tull en T Waal is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tull en T Waal zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Tull en T Waal valt samen met de wijken Tull en T Waal en Tull en T Waal buitengebied. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tull en T Waal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Houten. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 272 woningen in Tull en T Waal
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Tull en T Waal:

272 woningen & 342 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Tull en T Waal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Tull en T Waal:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 342 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Tull en T Waal telt in totaal 342 adressen, met 330 verblijfsobjecten en 12 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Tull en T Waal.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

272 woningen & 342 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Tull en T Waal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Tull en T Waal was in 2017 €29.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (90 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Tull en T Waal.

Woonplaats Tull en T Waal telt in totaal 90 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Tull en T Waal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal90aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij15aantal2019
B-F Nijverheid en energie5aantal2019
G+I Handel en horeca15aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie10aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed10aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening20aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners680aantal2020
Mannen345aantal2020
Vrouwen330aantal2020
0 tot 15 jaar80aantal2020
15 tot 25 jaar95aantal2020
25 tot 45 jaar125aantal2020
45 tot 65 jaar235aantal2020
65 jaar of ouder170aantal2020
Ongehuwd305aantal2020
Gehuwd325aantal2020
Gescheiden45aantal2020
Verweduwd30aantal2020
Geboorte totaal0aantal2019
Geboorte relatief4aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.639gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.190gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.010gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.260gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.580gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.998gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.370gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.704gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.785gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.900gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.198gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.340gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.959gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal275aantal2020
Eenpersoonshuishoudens60aantal2020
Huishoudens zonder kinderen115aantal2020
Huishoudens met kinderen95aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,43gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  600aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.800Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.800Euro2017
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,50 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen20,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen34,60 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,20 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,00 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO20aantal2019
Personen per soort uitkering; WW10aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW150aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon630aantal2020
Westers totaal35aantal2020
Niet-westers totaal15aantal2020
Marokko5aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0aantal2020
Suriname5aantal2020
Turkije0aantal2020
Overig niet-westers5aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,65gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt2,18gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf3,28gemiddeld km2019
Afstand tot school0,80gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km1,23gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2055CodeWP2055
RegionaamTull en T WaalNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid123aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal623hectaren2020
Oppervlakte land557hectaren2020
Oppervlakte water66hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid45gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal405aantal2019
Personenautos brandstof benzine305aantal2019
Personenautos overige brandstof100aantal2019
Personenautos per huishouden1,60gemiddeld2019
Motorfietsen55aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad272aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€385.000Euro2019
Percentage eengezinswoning97%percentage2019
Percentage meergezinswoning3%percentage2019
Percentage bewoond94%percentage2019
Percentage onbewoond6%percentage2019
Koopwoningen81%percentage2019
Huurwoningen totaal19%percentage2019
In bezit woningcorporatie14%percentage2019
In bezit overige verhuurders5%percentage2019
Eigendom onbekendgeen datapercentagegeen data
Bouwjaar voor 200086%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Houten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Houten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Houten. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!