Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Ubbergen:

Informatie woonplaats Ubbergen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Ubbergen in de gemeente Berg en Dal! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Ubbergen in de gemeente Berg en Dal!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine krimp van 3,96% naar 475 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Ubbergen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Ubbergen, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Ubbergen is met 20 personen afgenomen van 495 in 2013 tot 475 in 2021 (dat is 3,96%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Ubbergen
Kaart van de woonplaats ubbergen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Ubbergen binnen de gemeente Berg en Dal.

De naam Ubbergen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Ubbergen en voor de wijk Ubbergen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Ubbergen

Woonplaats Ubbergen heeft een totale oppervlakte van 78 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Ubbergen telt 284 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 692 adressen per km2. Er wonen 260 huishoudens en er zijn in totaal 252 woningen. De woonplaats telt 255 auto's en 80 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Ubbergen ligt in de gemeente Berg en Dal.

De brondata voor woonplaats Ubbergen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Ubbergen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Ubbergen valt precies samen met de buurt Ubbergen, de cijfers voor woonplaats Ubbergen en buurt Ubbergen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Ubbergen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 252 woningen in de woonplaats Ubbergen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Berg en Dal in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

252 woningen & 284 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine daling van 2,09% naar €341.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Ubbergen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ubbergen, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Ubbergen is met €7.279 gedaald van €348.279 in 2013 tot €341.000 in 2019 (dat is 2,09%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 284 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Ubbergen telt in totaal 284 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Ubbergen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Ubbergen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

252 woningen & 284 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Ubbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Berg en Dal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Ubbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Ubbergen. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Ubbergen, 2015 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Ubbergen is met 24 personen gedaald van 404 in 2015 tot 380 in 2021 (dat is 6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Ubbergen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Ubbergen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Ubbergen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Notre Dame, Kasteelselaan 50


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Notre Dame, Kasteelselaan 50 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Notre Dame, Kasteelselaan 50 is uitgebracht. Stembureau Notre Dame, Kasteelselaan 50 is het enige stembureau binnen de woonplaats Ubbergen. De gemeente Berg en Dal telde bij deze verkiezingen in totaal 21 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Berg en Dal. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Ubbergen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Ubbergen was in 2018 €30.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (80 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Ubbergen.

Woonplaats Ubbergen telt in totaal 80 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Ubbergen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Ubbergen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 236 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 236 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 233 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Ubbergen 31 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Ubbergen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Ubbergen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca10Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners475Aantal2021
Mannen240Aantal2021
Vrouwen240Aantal2021
0 tot 15 jaar65Aantal2021
15 tot 25 jaar65Aantal2021
25 tot 45 jaar90Aantal2021
45 tot 65 jaar165Aantal2021
65 jaar of ouder100Aantal2021
Ongehuwd270Aantal2021
Gehuwd145Aantal2021
Gescheiden35Aantal2021
Verweduwd15Aantal2021
Westers totaal70Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid610Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag70Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar100Aantal2020
Opleidingsniveau hoog210Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten20Aantal2020
WMO cliënten relatief41Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.900Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.250Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.720Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.010Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.450Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.080Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.170Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.250Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal260Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens140Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen60Aantal2021
Huishoudens met kinderen60Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers71%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.100Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar31,50%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen46,20%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen22,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen16,20%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13,10%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€67x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW90Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon380Aantal2021
Niet-westers totaal25Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname5Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers15Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand7,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand4,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km107Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km28Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km114Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km39Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km134Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km72Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km183Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km20,20Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km35Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,49Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,36Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,11Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,45Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,66Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,45Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,36Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,68Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,48Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,08Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,66Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,35Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand9,10Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2879Code2021
RegionaamUbbergenNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal78Aantal hectaren2021
Oppervlakte land78Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid692Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode284Aantal2021
Adressen totaal284Aantal2021
Panden169Aantal2021
Percelen145Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal255Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine205Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof50Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte326Aantal2020
Motorfietsen20Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad252Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€341.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning52%Percentage2020
Percentage meergezinswoning48%Percentage2020
Percentage bewoond90%Percentage2020
Percentage onbewoond10%Percentage2020
Koopwoningen48%Percentage2020
Huurwoningen totaal52%Percentage2020
In bezit woningcorporatie8%Percentage2020
In bezit overige verhuurders43%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200094%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Berg en Dal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Berg en Dal. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Berg en Dal. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!