Corona-statistieken gemeente Valkenswaard

Informatie woonplaats Valkenswaard:

Informatie woonplaats Valkenswaard:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Valkenswaard in de gemeente Valkenswaard! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Valkenswaard in de gemeente Valkenswaard!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Valkenswaard, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Valkenswaard is tussen 2013 en 2019 met 325 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 30.585 in 2013 tot 30.910 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Valkenswaard


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Valkenswaard wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Valkenswaard en voor de Wijk 00 Valkenswaard. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Valkenswaard

Woonplaats Valkenswaard heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.650 hectare, waarvan 5.492 land en 159 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Valkenswaard telt 16.103 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.463 adressen per km2. Er wonen 14.338 huishoudens en er zijn in totaal 14.647 woningen. De woonplaats telt 16.830 auto's en 2.975 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Valkenswaard ligt in de gemeente Valkenswaard.

De brondata voor woonplaats Valkenswaard is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Valkenswaard zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Valkenswaard bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Valkenswaard zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Valkenswaard zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Valkenswaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 14.647 woningen in Valkenswaard
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Valkenswaard:

14.647 woningen & 16.103 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Valkenswaard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Valkenswaard:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 16.103 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Valkenswaard telt in totaal 16.103 adressen, met 16.100 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Valkenswaard.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

14.647 woningen & 16.103 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Valkenswaard.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Valkenswaard was in 2018 €26.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (2.975 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Valkenswaard.

Woonplaats Valkenswaard telt in totaal 2.975 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.975aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij75aantal2019
B-F Nijverheid en energie525aantal2019
G+I Handel en horeca730aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie170aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed355aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening735aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten390aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners30.910aantal2019
Mannen15.294aantal2019
Vrouwen15.616aantal2019
0 tot 15 jaar4.167aantal2019
15 tot 25 jaar3.292aantal2019
25 tot 45 jaar6.457aantal2019
45 tot 65 jaar9.205aantal2019
65 jaar of ouder7.789aantal2019
Ongehuwd12.795aantal2019
Gehuwd13.364aantal2019
Gescheiden2.733aantal2019
Verweduwd2.018aantal2019
Geboorte totaal269aantal2018
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal356aantal2018
Sterfte relatief12aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.130gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.030gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.170gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.610gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.760gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.420gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.600gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.340gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.510gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.790gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.510gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.680gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.338aantal2019
Eenpersoonshuishoudens4.962aantal2019
Huishoudens zonder kinderen4.939aantal2019
Huishoudens met kinderen4.437aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  25.300aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.500Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.300Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,10 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,00 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,50 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,20 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand550aantal2019
Personen per soort uitkering; AO1.150aantal2019
Personen per soort uitkering; WW400aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW7.160aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon26.563aantal2019
Westers totaal2.902aantal2019
Niet-westers totaal1.445aantal2019
Marokko34aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba133aantal2019
Suriname147aantal2019
Turkije80aantal2019
Overig niet-westers1.051aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,90gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,50gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km7,60gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1100CodeWP1100
RegionaamValkenswaardNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid563aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte306gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal5.650hectaren2019
Oppervlakte land5.492hectaren2019
Oppervlakte water159hectaren2019
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid1.463gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal16.830aantal2019
Personenautos brandstof benzine14.445aantal2019
Personenautos overige brandstof2.385aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen1.450aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.647aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€264.000Euro2019
Percentage eengezinswoning76%percentage2019
Percentage meergezinswoning24%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen60%percentage2019
Huurwoningen totaal40%percentage2019
In bezit woningcorporatie29%percentage2019
In bezit overige verhuurders11%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200085%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200015%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Valkenswaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Valkenswaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Valkenswaard. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!