Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Wouw:

Informatie woonplaats Wouw:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wouw in de gemeente Roosendaal! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wouw in de gemeente Roosendaal!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine afname van 2,27% naar 4.758 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Wouw. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Wouw, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Wouw is met 110 personen gedaald van 4.868 in 2013 tot 4.758 in 2020 (dat is 2,27%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Wouw
Kaart van de woonplaats wouw. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Wouw binnen de gemeente Roosendaal.

De naam Wouw wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Wouw en voor de wijk Wouw. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Wouw

Woonplaats Wouw heeft een totale oppervlakte van 886 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wouw telt 2.508 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 271 adressen per km2. Er wonen 2.011 huishoudens en er zijn in totaal 2.093 woningen. De woonplaats telt 2.702 auto's en 446 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wouw ligt in de gemeente Roosendaal.

De brondata voor woonplaats Wouw is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wouw zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wouw valt samen met de 4 buurten Wouw, Verspreide Huizen Wouw in het Noorden, Verspreide Huizen Wouw in het Zuiden en Verspreide Huizen Heerle. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wouw zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Roosendaal. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Wouw:

2.093 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine groei van 1,20% naar €251.062 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Wouw. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wouw, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wouw is met €2.985 toegenomen van €248.076 in 2013 tot €251.062 in 2019 (dat is 1,20%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Wouw


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Roosendaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Wouw


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Wouw. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Wouw, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Wouw is met 85 personen afgenomen van 4.402 in 2013 tot 4.318 in 2020 (dat is 1,93%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Wouw: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Wouw.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Wouw. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Geerhoek


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Geerhoek bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Geerhoek is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de woonplaats Wouw. Stembureau De Geerhoek is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Wouw ligt. De gemeente Roosendaal telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Roosendaal. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Roosendaal.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Wouw.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wouw was in 2019 €27.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (446 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Wouw.

Woonplaats Wouw telt in totaal 446 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Wouw, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Wouw zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.450 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.450 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.435 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Wouw 145 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Wouw.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wouw voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal446Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2020
B-F Nijverheid en energie65Aantal2020
G+I Handel en horeca90Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening110Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.758Aantal2020
Mannen2.341Aantal2020
Vrouwen2.421Aantal2020
0 tot 15 jaar715Aantal2020
15 tot 25 jaar540Aantal2020
25 tot 45 jaar915Aantal2020
45 tot 65 jaar1.351Aantal2020
65 jaar of ouder1.206Aantal2020
Ongehuwd1.906Aantal2020
Gehuwd2.201Aantal2020
Gescheiden315Aantal2020
Verweduwd310Aantal2020
Westers totaal330Aantal2020
Geboorte totaal35Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal50Aantal2019
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid536Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.061Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.611Aantal2019
Opleidingsniveau hoog861Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura115Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten340Aantal2019
Wmo-cliënten relatief75%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.229Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.340Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.063Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.482Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.477Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.004Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.575Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.011Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens561Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen726Aantal2020
Huishoudens met kinderen730Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,31Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  3.803Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.100Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.400Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar31,20%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen29,21%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen25,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,40%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€185x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO140Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.111Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.318Aantal2020
Niet-westers totaal110Aantal2020
Marokko15Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije20Aantal2020
Overig niet-westers70Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,55Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,56Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,65Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,55Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,41Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,45Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,56Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,44Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,53Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,65Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,11Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,11Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,56Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,16Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,69Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,93Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,65Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,93Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,56Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,48Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,95Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,81Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,74Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand6,11Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand6,11Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,66Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand3,71Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand32,31Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand5,51Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,51Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand6,01Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,32Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1589Code2021
RegionaamWouwNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal886Aantal hectaren2020
Oppervlakte land886Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid271Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode2.322Aantal2021
Adressen totaal2.508Aantal2021
Panden2.240Aantal2021
Percelen2.022Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.702Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.307Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof395Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen195Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.093Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€251.062Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning89%Percentage2020
Percentage meergezinswoning11%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen80%Percentage2020
Huurwoningen totaal20%Percentage2020
In bezit woningcorporatie16%Percentage2020
In bezit overige verhuurders4%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200089%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Roosendaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Roosendaal. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Roosendaal. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!