Statistieken woonplaats Zetten

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 1,13% naar 5.210 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Zetten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Zetten is met 58 personen gestegen van 5.152 in 2013 tot 5.210 in 2023 (dat is 1,13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Zetten

Woonplaats Zetten heeft afgerond een totale oppervlakte van 557 hectare, waarvan 547 land en 10 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zetten telt 2.529 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 439 adressen per km2. Er wonen 2.255 huishoudens en er zijn in totaal 2.180 woningen. De woonplaats telt 2.685 auto's en 515 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zetten ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Zetten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zetten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zetten valt samen met de wijken Kern Zetten en Buitengebied Zetten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zetten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Zetten
Kaart van de woonplaats Zetten. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zetten binnen de gemeente Overbetuwe.

Woningkenmerken
Er zijn 2.180 woningen in de woonplaats Zetten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Overbetuwe in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 27% naar €311.472 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Zetten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zetten, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zetten is met €66.867 gestegen van €244.604 in 2013 tot €311.472 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Overbetuwe.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zetten is €311.472, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 2.180 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Overbetuwe (geel), 11 woonplaatsen (groen) en 18 wijken (oranje). De woonplaats Zetten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Zetten: er zijn 702 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Zetten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 2.529 totaal in de woonplaats Zetten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Zetten telt in totaal 2.529 adressen, met 2.526 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 95% van de adressen in woonplaats Zetten ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Overbetuwe
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Zetten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Zetten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Zetten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Zetten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Zetten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Overbetuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Zetten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Zetten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Zetten, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Zetten is met 4.485 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Overbetuwe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Zetten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Zetten in 2022 zijn Westers (310 inwoners) en Overig (205 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Zetten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Zetten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zetten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Overbetuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Overbetuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Zetten zijn A (556 adressen) en C (537 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Zetten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Zetten: 556 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Overbetuwe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Zetten
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Zetten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Zetten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Zetten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau De Wanmolen 1 Zetten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in De Wanmolen 1 Zetten is uitgebracht. De Wanmolen 1 Zetten was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Zetten. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Overbetuwe als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau De Wanmolen 1 Zetten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 9 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Zetten stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Overbetuwe telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Overbetuwe. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Overbetuwe.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Zetten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zetten was in 2021 €28.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (515 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zetten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Zetten zijn in totaal 515 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 515 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 525 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zetten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Zetten
Er zijn 67 elektrische auto’s in oktober 2023 in de woonplaats Zetten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Zetten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 67 elektrische auto’s in de woonplaats Zetten. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Zetten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.793 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Zetten in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zetten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.731 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zetten (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.806 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Zetten in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zetten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Zetten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 168 misdrijven in de woonplaats Zetten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zetten, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Zetten zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.108 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Zetten 168 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Zetten in 2022 zijn Horizontale fraude (26 delicten) en Ongevallen (weg) (18 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Zetten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 14 misdrijven in de woonplaats Zetten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Zetten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Zetten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Overbetuwe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,21 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Zetten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Zetten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Zetten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Zetten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Zetten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Zetten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Zetten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Zetten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zetten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal515Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2022
B-F Nijverheid en energie60Aantal2022
G+I Handel en horeca105Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening110Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg100Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.210Aantal2023
Mannen2.590Aantal2023
Vrouwen2.620Aantal2023
0 tot 15 jaar800Aantal2023
15 tot 25 jaar705Aantal2023
25 tot 45 jaar1.100Aantal2023
45 tot 65 jaar1.395Aantal2023
65 jaar of ouder1.205Aantal2023
Ongehuwd2.290Aantal2023
Gehuwd2.290Aantal2023
Gescheiden370Aantal2023
Verweduwd255Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid955Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.120Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.580Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.060Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura120Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2021
WMO cliënten255Aantal2021
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.112Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.491Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.269Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.695Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.463Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement949Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.611Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.238Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.189Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.619Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.327Aantal2023
Energielabels Voorlopig836Aantal2023
Energielabels Onbepaald357Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++14Aantal2023
Energielabels A+++33Aantal2023
Energielabels A++14Aantal2023
Energielabels A+11Aantal2023
Energielabels A556Aantal2023
Energielabels B434Aantal2023
Energielabels C537Aantal2023
Energielabels D289Aantal2023
Energielabels E79Aantal2023
Energielabels F97Aantal2023
Energielabels G99Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.255Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens715Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen770Aantal2023
Huishoudens met kinderen765Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,90%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€119x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO180Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.080Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.480Aantal2023
Herkomst Europa305Aantal2023
Herkomst buiten Europa425Aantal2023
Geboren in Nederland4.470Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa200Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Autochtoon4.485Aantal2022
Westers totaal310Aantal2022
Niet-westers totaal270Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers205Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal48Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting33Aantal2022
Verkeersovertredingen33Aantal2022
Vernieling19Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven168Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,19Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,41Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand19,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,53Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,59Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,71Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,97Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,97Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,28Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,62Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,48Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,29Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,71Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,21Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand14,29Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1873CodeWP1873
RegionaamZettenNaamZetten
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal557Aantal hectaren2023
Oppervlakte land547Aantal hectaren2023
Oppervlakte water10Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid439Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.529Aantal2023
Adressen met postcode2.520Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.212Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.410Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom119Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.123Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom91Aantal2023
Panden2.205Aantal2023
Percelen1.768Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190053Aantal2023
Panden 1900 tot 192532Aantal2023
Panden 1925 tot 1950185Aantal2023
Panden 1950 tot 1970486Aantal2023
Panden 1970 tot 1980369Aantal2023
Panden 1980 tot 1990447Aantal2023
Panden 1990 tot 2000314Aantal2023
Panden 2000 tot 2010399Aantal2023
Panden 2010 tot 2020111Aantal2023
Panden 2020 en later116Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade16Aantal2021
Verkeersongevallen totaal19Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.685Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.140Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof545Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen235Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.180Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€311.472Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2022
Percentage meergezinswoning13%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen65%Percentage2022
Huurwoningen totaal35%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders11%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200076%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2022
Appartement278Aantal2023
Tussen of geschakelde woning702Aantal2023
Hoekwoning465Aantal2023
Tweeonder1kap386Aantal2023
Vrijstaande woning383Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats3Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend10Aantal2023
Woningtype n.v.t.312Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!