Corona-statistieken gemeente Sluis

Informatie buurt Waterlandkerkje:

Informatie buurt Waterlandkerkje:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Waterlandkerkje in de gemeente Sluis! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Waterlandkerkje in de gemeente Sluis!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (krimp van 11% naar 245 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Waterlandkerkje. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Waterlandkerkje, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Waterlandkerkje is met 30 personen afgenomen van 275 in 2013 tot 245 in 2020 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Waterlandkerkje
Kaart van de wijk Waterlandkerkje met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Waterlandkerkje met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Waterlandkerkje, 2: Verspreide Huizen Waterlandkerkje.

Over de buurt Waterlandkerkje

Buurt Waterlandkerkje heeft afgerond een totale oppervlakte van 18 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 55 adressen per km2. Er wonen 125 huishoudens in buurt Waterlandkerkje. Postcode 4508 is de meest voorkomende postcode in buurt Waterlandkerkje. Buurt Waterlandkerkje ligt binnen Wijk Waterlandkerkje in de gemeente Sluis.

De naam Waterlandkerkje wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Waterlandkerkje en voor de wijk Waterlandkerkje. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 144 woningen in de buurt Waterlandkerkje
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Waterlandkerkje:

144 woningen & 154 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 4,88% naar €172.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Waterlandkerkje. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Waterlandkerkje, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Waterlandkerkje is met €8.000 toegenomen van €164.000 in 2013 tot €172.000 in 2019 (dat is 4,88%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 154 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Waterlandkerkje telt in totaal 154 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Waterlandkerkje.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

144 woningen & 154 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Waterlandkerkje.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sluis: Waterlandkerkje is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Waterlandkerkje is €27.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.900. Buurt Waterlandkerkje telt 200 inkomensontvangers op 245 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,40% procent van de huishoudens in buurt Waterlandkerkje heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sluis: Waterlandkerkje is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven

Voor buurt Waterlandkerkje zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Inwoners naar leeftijd - buurt Waterlandkerkje


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Sluis bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Waterlandkerkje


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Sluis:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Sluis. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sluis. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpshuis Waterlandkerkje


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpshuis Waterlandkerkje bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpshuis Waterlandkerkje is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis Waterlandkerkje is het enige stembureau binnen de buurt Waterlandkerkje. De gemeente Sluis telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sluis. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sluis.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Waterlandkerkje. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Waterlandkerkje, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Waterlandkerkje is met 27 personen afgenomen van 217 in 2013 tot 190 in 2020 (dat is 13%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Waterlandkerkje: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Waterlandkerkje.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Waterlandkerkje. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Waterlandkerkje


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Waterlandkerkje. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Waterlandkerkje, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Waterlandkerkje zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 40 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 12 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 40 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 39 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 13% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 40 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt Waterlandkerkje 5 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 5 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Waterlandkerkje.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Waterlandkerkje voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Waterlandkerkje ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Waterlandkerkje.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Waterlandkerkje: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Waterlandkerkje voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners245Aantal2020
Mannen120Aantal2020
Vrouwen125Aantal2020
0 tot 15 jaar20Aantal2020
15 tot 25 jaar20Aantal2020
25 tot 45 jaar45Aantal2020
45 tot 65 jaar90Aantal2020
65 jaar of ouder60Aantal2020
Ongehuwd85Aantal2020
Gehuwd120Aantal2020
Gescheiden25Aantal2020
Verweduwd10Aantal2020
Westers totaal50Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.357Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag30Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar160Aantal2019
Opleidingsniveau hoog10Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten15Aantal2019
Wmo-cliënten relatief59%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.020Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.630Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.000Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.260Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker85%percentage2016
Zware drinker7%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2016
Overgewicht55%percentage2016
Obesitas19%percentage2016
Roker19%percentage2016
Sporter43%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen18%percentage2016
Vrijwilligerswerk35%percentage2016
Mantelzorger18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening36%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking17%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal125Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens50Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen45Aantal2020
Huishoudens met kinderen30Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2019
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  200Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.900Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.300Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar29,00%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,40%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen15,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,00%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,40%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€142x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW50Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon190Aantal2020
Niet-westers totaal5Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,80Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,00Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand6,00Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand6,00Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand6,00Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand5,10Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand5,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand5,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand5,10Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand5,10Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand4,80Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand9,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand44,70Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand98,10Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand6,10Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand6,00Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand116,10Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand5,70Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand23,00Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand22,70Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand30Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand11,50Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km5Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17141400Code2020
RegionaamWaterlandkerkjeNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode17141400Code2020
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal18Aantal hectaren2020
Oppervlakte land18Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode4508.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid55Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode154Aantal2021
Adressen totaal155Aantal2021
Panden153Aantal2021
Percelen142Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal175Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine150Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof25Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte973Aantal2020
Motorfietsen25Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad144Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€172.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning99%Percentage2020
Percentage meergezinswoning1%Percentage2020
Percentage bewoond86%Percentage2020
Percentage onbewoond14%Percentage2020
Koopwoningen77%Percentage2020
Huurwoningen totaal19%Percentage2020
In bezit woningcorporatie15%Percentage2020
In bezit overige verhuurders4%Percentage2020
Eigendom onbekend3%Percentage2020
Bouwjaar voor 200097%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sluis. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Waterlandkerkje. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Waterlandkerkje

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Waterlandkerkje. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sluis.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Cathalijnestraat24 - 354508AAWaterlandkerkje
De Cortestraat1 - 44508AN - 4508APWaterlandkerkje
Elmarestraat34 - 554508ABWaterlandkerkje
Molenstraat56 - 814508AG - 4508AHWaterlandkerkje
P C Boutensstraat1 - 194508ACWaterlandkerkje
Stuerboutstraat8 - 1204508AD - 4508AEWaterlandkerkje
Tersteijnstraat1 - 224508AMWaterlandkerkje
Torontostraat1 - 64508AJ - 4508AKWaterlandkerkje
Turkeijeweg3 - 254508NWWaterlandkerkje