Statistieken woonplaats Aalsmeer

Aantal inwoners per jaar
(toename van 10% naar 23.835 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Aalsmeer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Aalsmeer is met 2.220 personen gestegen van 21.615 in 2013 tot 23.835 in 2023 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Aalsmeer

Woonplaats Aalsmeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.402 hectare, waarvan 1.575 land en 827 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Aalsmeer telt 12.629 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 976 adressen per km2. Er wonen 10.395 huishoudens en er zijn in totaal 9.552 woningen. De woonplaats telt 12.095 auto's en 4.015 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Aalsmeer ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Aalsmeer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Aalsmeer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Aalsmeer valt samen met de wijken Aalsmeer en Oosteinde. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Aalsmeer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Aalsmeer
Kaart van de woonplaats Aalsmeer. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Aalsmeer binnen de gemeente Aalsmeer.

Woningkenmerken
Er zijn 9.552 woningen in de woonplaats Aalsmeer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Aalsmeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 48% naar €440.630 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Aalsmeer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Aalsmeer, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Aalsmeer is met €142.347 toegenomen van €298.283 in 2013 tot €440.630 in 2022 (dat is 48%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Aalsmeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Aalsmeer is €440.631, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 9.552 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Aalsmeer (geel), woonplaats (groen), 3 wijken (oranje) en 9 buurten (blauw). De woonplaats Aalsmeer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Aalsmeer: er zijn 3.426 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Aalsmeer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 12.629 totaal in de woonplaats Aalsmeer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Aalsmeer telt in totaal 12.629 adressen, met 12.269 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 352 ligplaatsen. 98% van de adressen in woonplaats Aalsmeer ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Aalsmeer
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Aalsmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Aalsmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Aalsmeer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Aalsmeer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Aalsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Aalsmeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Aalsmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Aalsmeer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Aalsmeer, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Aalsmeer is met 380 personen afgenomen van 17.960 in 2013 tot 17.580 in 2022 (dat is 2,12%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Aalsmeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Aalsmeer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Aalsmeer in 2022 zijn Westers (3.140 inwoners) en Overig (1.465 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Aalsmeer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Aalsmeer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Aalsmeer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Aalsmeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Aalsmeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Aalsmeer zijn A (3.744 adressen) en C (2.064 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Aalsmeer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Aalsmeer: 3.744 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Aalsmeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Aalsmeer
Er waren 120 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Aalsmeer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Aalsmeer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Aalsmeer

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Aalsmeer is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 10 stembureaus in de woonplaats Aalsmeer. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Aalsmeer als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de woonplaats Aalsmeer.

De gemeente Aalsmeer telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Aalsmeer. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Aalsmeer.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.119)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Aalsmeer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Aalsmeer was in 2021 €33.119.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (4.015 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Aalsmeer (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Aalsmeer zijn in totaal 4.015 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Aalsmeer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Aalsmeer
Er zijn 599 elektrische auto’s in oktober 2023 in de woonplaats Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Aalsmeer op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 599 elektrische auto’s in de woonplaats Aalsmeer. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Aalsmeer die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.720 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Aalsmeer in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Aalsmeer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18.963 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Aalsmeer (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.739 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Aalsmeer in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Aalsmeer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Aalsmeer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 839 misdrijven in de woonplaats Aalsmeer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Aalsmeer, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Aalsmeer zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 10.159 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Aalsmeer 839 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Aalsmeer in 2022 zijn Ongevallen (weg) (153 delicten) en Horizontale fraude (119 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Aalsmeer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 81 misdrijven in de woonplaats Aalsmeer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Aalsmeer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Aalsmeer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Aalsmeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,87 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Aalsmeer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Aalsmeer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Aalsmeer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Aalsmeer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Aalsmeer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Aalsmeer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Aalsmeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.015Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2022
B-F Nijverheid en energie575Aantal2022
G+I Handel en horeca895Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie345Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed475Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening865Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg420Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten355Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners23.835Aantal2023
Mannen11.715Aantal2023
Vrouwen12.120Aantal2023
0 tot 15 jaar3.670Aantal2023
15 tot 25 jaar3.165Aantal2023
25 tot 45 jaar5.210Aantal2023
45 tot 65 jaar7.170Aantal2023
65 jaar of ouder4.615Aantal2023
Ongehuwd11.785Aantal2023
Gehuwd9.305Aantal2023
Gescheiden1.545Aantal2023
Verweduwd1.185Aantal2023
Geboorte totaal175Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal220Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.513Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.790Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar7.260Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.920Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura565Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2021
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.022Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.081Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.182Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.730Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.446Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.347Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.641Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.479Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement856Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.306Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.536Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.811Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.411Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.632Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief5.216Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.847Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.494Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++43Aantal2023
Energielabels A+++171Aantal2023
Energielabels A++91Aantal2023
Energielabels A+102Aantal2023
Energielabels A3.744Aantal2023
Energielabels B970Aantal2023
Energielabels C2.064Aantal2023
Energielabels D776Aantal2023
Energielabels E566Aantal2023
Energielabels F701Aantal2023
Energielabels G831Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.395Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.675Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.750Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.975Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers18.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.834Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.119Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,75%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,71%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,6%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€470x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand220Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO630Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW170Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW4.240Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland17.395Aantal2023
Herkomst Europa3.055Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.390Aantal2023
Geboren in Nederland17.395Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa825Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.515Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.230Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.865Aantal2023
Autochtoon17.580Aantal2022
Westers totaal3.140Aantal2022
Niet-westers totaal2.470Aantal2022
Marokko330Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba100Aantal2022
Suriname345Aantal2022
Turkije215Aantal2022
Overig niet-westers1.465Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal283Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven88Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting144Aantal2022
Verkeersovertredingen230Aantal2022
Vernieling66Aantal2022
Overige misdrijven11Aantal2022
Totaal misdrijven839Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,60Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,13Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,84Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km464Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,78Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,06Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,26Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,26Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,84Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,64Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,12Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,41Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,94Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,92Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,67Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,09Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,53Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km53Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,39Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand7,87Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km78Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2571CodeWP2571
RegionaamAalsmeerNaamAalsmeer
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.402Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.575Aantal hectaren2023
Oppervlakte water827Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid976Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal12.629Aantal2023
Adressen met postcode12.557Aantal2023
Adressen met woonfunctie10.059Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom12.314Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom315Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.016Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom43Aantal2023
Panden9.163Aantal2023
Percelen8.048Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190061Aantal2023
Panden 1900 tot 1925348Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.355Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.339Aantal2023
Panden 1970 tot 1980761Aantal2023
Panden 1980 tot 1990836Aantal2023
Panden 1990 tot 2000763Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.941Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.003Aantal2023
Panden 2020 en later750Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade102Aantal2021
Verkeersongevallen totaal120Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal12.095Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.150Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.945Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,24Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.055Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.552Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€440.630Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning79%Percentage2022
Percentage meergezinswoning21%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen64%Percentage2022
Huurwoningen totaal36%Percentage2022
In bezit woningcorporatie22%Percentage2022
In bezit overige verhuurders13%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200064%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200036%Percentage2022
Appartement2.260Aantal2023
Tussen of geschakelde woning3.426Aantal2023
Hoekwoning1.665Aantal2023
Tweeonder1kap993Aantal2023
Vrijstaande woning1.715Aantal2023
Ligplaats355Aantal2023
Standplaats8Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend262Aantal2023
Woningtype n.v.t.2.207Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!