Corona-statistieken gemeente Almelo

Informatie woonplaats Almelo:

Informatie woonplaats Almelo:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Almelo in de gemeente Almelo! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Almelo in de gemeente Almelo!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Almelo, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Almelo is tussen 2013 en 2020 met 269 personen toegenomen (afgerond is dat 0%): van 69.422 in 2013 tot 69.691 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Almelo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Almelo wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Almelo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Almelo

Woonplaats Almelo heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.177 hectare, waarvan 5.025 land en 157 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Almelo telt 37.515 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 869 adressen per km2. Er wonen 31.385 huishoudens en er zijn in totaal 32.178 woningen. De woonplaats telt 32.955 auto's en 4.914 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Almelo ligt in de gemeente Almelo.

De brondata voor woonplaats Almelo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Almelo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Almelo valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 66 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Almelo zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Almelo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Almelo. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 32.178 woningen in de woonplaats Almelo
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Almelo:

32.178 woningen & 37.514 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Almelo (€164.023 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Almelo voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 37.514 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Almelo telt in totaal 37.514 adressen, met 37.489 verblijfsobjecten, 23 standplaatsen en 2 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Almelo.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

32.178 woningen & 37.514 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Almelo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Almelo was in 2018 €23.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (4.914 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Almelo.

Woonplaats Almelo telt in totaal 4.914 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Almelo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.914aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij40aantal2019
B-F Nijverheid en energie832aantal2019
G+I Handel en horeca1.432aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie335aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed507aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.017aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten571aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners69.691aantal2020
Mannen34.836aantal2020
Vrouwen34.785aantal2020
0 tot 15 jaar10.859aantal2020
15 tot 25 jaar8.479aantal2020
25 tot 45 jaar16.646aantal2020
45 tot 65 jaar19.476aantal2020
65 jaar of ouder13.701aantal2020
Ongehuwd32.561aantal2020
Gehuwd26.863aantal2020
Gescheiden6.058aantal2020
Verweduwd3.790aantal2020
Geboorte totaal606aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal625aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.631gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.750gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.734gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.872gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.042gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.504gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.210gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.170gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement768gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.146gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.332gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.403gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.880gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.023gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.298gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming49%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal31.385aantal2020
Eenpersoonshuishoudens11.632aantal2020
Huishoudens zonder kinderen8.734aantal2020
Huishoudens met kinderen10.904aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  54.865aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.700Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.900Euro2018
40% personen met laagste inkomen47%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen13%percentage2018
Actieven 15-75 jaar54,64 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen45,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen13,11 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen11,14 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,03 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand2.980aantal2020
Personen per soort uitkering; AO4.682aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.160aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.714aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon50.864aantal2020
Westers totaal7.358aantal2020
Niet-westers totaal11.470aantal2020
Marokko455aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba255aantal2020
Suriname230aantal2020
Turkije5.690aantal2020
Overig niet-westers4.430aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,82gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,69gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,58gemiddeld km2019
Afstand tot school0,68gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km9,86gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1924CodeWP1924
RegionaamAlmeloNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.466aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal5.177hectaren2020
Oppervlakte land5.025hectaren2020
Oppervlakte water157hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid869gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal32.955aantal2020
Personenautos brandstof benzine27.023aantal2020
Personenautos overige brandstof5.917aantal2020
Personenautos per huishouden1,03gemiddeld2020
Motorfietsen2.241aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.178aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€164.023Euro2019
Percentage eengezinswoning71%percentage2019
Percentage meergezinswoning29%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen54%percentage2019
Huurwoningen totaal46%percentage2019
In bezit woningcorporatie36%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200086%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Almelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Almelo. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Almelo. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!