Corona-statistieken gemeente Almere

Informatie woonplaats Almere:

Informatie woonplaats Almere:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Almere in de gemeente Almere! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Almere in de gemeente Almere!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (6% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Almere, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Almere is tussen 2013 en 2019 met 12.694 personen toegenomen (afgerond is dat 6%): van 195.210 in 2013 tot 207.904 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Almere


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Almere wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Almere. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Almere

Woonplaats Almere heeft afgerond een totale oppervlakte van 24.877 hectare, waarvan 12.919 land en 11.958 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Almere telt 95.366 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.601 adressen per km2. Er wonen 87.390 huishoudens en er zijn in totaal 84.161 woningen. De woonplaats telt 270.555 auto's en 17.440 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Almere ligt in de gemeente Almere.

De brondata voor woonplaats Almere is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Almere zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Almere bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Almere zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Almere zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Almere. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 84.161 woningen in Almere
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Almere:

84.161 woningen & 95.366 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Almere.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Almere:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 95.366 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Almere telt in totaal 95.366 adressen, met 95.312 verblijfsobjecten, 12 standplaatsen en 42 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Almere.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

84.161 woningen & 95.366 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Almere.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Almere was in 2018 €25.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (17.440 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Almere.

Woonplaats Almere telt in totaal 17.440 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal17.440aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij95aantal2019
B-F Nijverheid en energie2.470aantal2019
G+I Handel en horeca3.690aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie2.435aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed1.240aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening5.110aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten2.400aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners207.904aantal2019
Mannen103.082aantal2019
Vrouwen104.822aantal2019
0 tot 15 jaar39.067aantal2019
15 tot 25 jaar26.989aantal2019
25 tot 45 jaar57.771aantal2019
45 tot 65 jaar60.643aantal2019
65 jaar of ouder23.434aantal2019
Ongehuwd108.536aantal2019
Gehuwd74.912aantal2019
Gescheiden18.746aantal2019
Verweduwd5.710aantal2019
Geboorte totaal2.362aantal2018
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal1.016aantal2018
Sterfte relatief5aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.940gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.130gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.230gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.690gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.140gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.400gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.270gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal450gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement280gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning440gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning520gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning750gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning990gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning390gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning490gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarming57%percentage2017
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal87.390aantal2019
Eenpersoonshuishoudens27.837aantal2019
Huishoudens zonder kinderen21.444aantal2019
Huishoudens met kinderen38.109aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  155.300aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.600Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.200Euro2018
40% personen met laagste inkomen37%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,00 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen34,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen21,60 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,00 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,90 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand5.730aantal2019
Personen per soort uitkering; AO9.630aantal2019
Personen per soort uitkering; WW3.810aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW19.570aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon119.162aantal2019
Westers totaal22.276aantal2019
Niet-westers totaal66.466aantal2019
Marokko8.174aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba5.287aantal2019
Suriname23.912aantal2019
Turkije3.951aantal2019
Overig niet-westers25.142aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,90gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,50gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km15,90gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1270CodeWP1270
RegionaamAlmereNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.609aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte2.094gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal24.877hectaren2019
Oppervlakte land12.919hectaren2019
Oppervlakte water11.958hectaren2019
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid1.601gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal270.555aantal2019
Personenautos brandstof benzine154.295aantal2019
Personenautos overige brandstof116.260aantal2019
Personenautos per huishoudengeen datagemiddeldgeen data
Motorfietsen7.235aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad84.161aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€219.000Euro2019
Percentage eengezinswoning73%percentage2019
Percentage meergezinswoning27%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen64%percentage2019
Huurwoningen totaal36%percentage2019
In bezit woningcorporatie27%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekendgeen datapercentagegeen data
Bouwjaar voor 200067%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200033%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Almere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Almere. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Almere. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!