Statistieken woonplaats Alphen:

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Alphen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente West Maas en Waal en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Alphen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 33 gebieden West Maas en Waal / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 1,24% naar 1.683 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Alphen (West Maas en Waal). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Alphen (West Maas en Waal), 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Alphen (West Maas en Waal) is met 21 personen toegenomen van 1.663 in 2013 tot 1.683 in 2021 (dat is 1,24%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Alphen
Kaart van de woonplaats Alphen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Alphen binnen de gemeente West Maas en Waal.

De naam Alphen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Alphen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Alphen

Woonplaats Alphen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.190 hectare, waarvan 1.080 land en 110 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Alphen telt 837 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 108 adressen per km2. Er wonen 719 huishoudens en er zijn in totaal 720 woningen. De woonplaats telt 1.075 auto's en 252 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Alphen ligt in de gemeente West Maas en Waal.

De brondata voor woonplaats Alphen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Alphen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Alphen (West Maas en Waal) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Alphen (West Maas en Waal) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Alphen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Maas en Waal. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 720 woningen in de woonplaats Alphen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente West Maas en Waal in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

720 woningen & 837 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 9% naar €313.204 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Alphen (West Maas en Waal). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alphen (West Maas en Waal), 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alphen (West Maas en Waal) is met €25.938 gestegen van €287.265 in 2013 tot €313.204 in 2021 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Alphen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Alphen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Dorpshuis De Hucht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Dorpshuis De Hucht is uitgebracht. Dorpshuis De Hucht was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Alphen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Dorpshuis De Hucht bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Alphen stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente West Maas en Waal telde bij deze verkiezingen in totaal 11 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente West Maas en Waal. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente West Maas en Waal.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Alphen (West Maas en Waal). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Alphen (West Maas en Waal), 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Alphen (West Maas en Waal) is met 16 personen afgenomen van 1.538 in 2013 tot 1.522 in 2021 (dat is 1,01%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Alphen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Alphen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Alphen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente West Maas en Waal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in West Maas en Waal. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente West Maas en Waal. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.504)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Alphen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Alphen was in 2019 €27.504.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (252 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Alphen (West Maas en Waal) zijn in totaal 252 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 252 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 257 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Alphen (West Maas en Waal), 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Alphen (West Maas en Waal) zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 363 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 363 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 358 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Alphen (West Maas en Waal) 31 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Alphen (West Maas en Waal).

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 837 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Alphen telt in totaal 837 adressen, met 821 verblijfsobjecten, 5 standplaatsen en 11 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Alphen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Alphen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

720 woningen & 837 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Alphen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal252Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2021
B-F Nijverheid en energie55Aantal2021
G+I Handel en horeca35Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.683Aantal2021
Mannen849Aantal2021
Vrouwen829Aantal2021
0 tot 15 jaar211Aantal2021
15 tot 25 jaar201Aantal2021
25 tot 45 jaar371Aantal2021
45 tot 65 jaar579Aantal2021
65 jaar of ouder322Aantal2021
Ongehuwd753Aantal2021
Gehuwd749Aantal2021
Gescheiden106Aantal2021
Verweduwd90Aantal2021
Westers totaal126Aantal2021
Geboorte totaal15Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal10Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid157Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag422Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar614Aantal2020
Opleidingsniveau hoog322Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,73%Percentage2020
WMO cliënten35Aantal2020
WMO cliënten relatief21Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.486Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.413Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.782Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.160Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.655Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.036Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.409Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.827Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.637Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.167Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.145Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.284Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.276Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.894Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.405Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.726Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal719Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens186Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen301Aantal2021
Huishoudens met kinderen236Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers79%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.407Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.964Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.504Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen39,74%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen20,58%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,46%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen32,34%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen25,14%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,37%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,94%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,21%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,23%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€355x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW281Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.522Aantal2021
Niet-westers totaal35Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers20Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,75Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand12,16Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand3,75Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand9,16Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand18,11Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,83Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,31Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand8,87Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,22Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,78Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,63Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,15Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,87Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand3,38Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,87Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,61Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,61Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,07Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand2,08Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,63Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,41Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,33Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,58Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,17Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,72Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,13Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,29Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,85Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,31Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,22Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,46Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,35Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand11,37Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand23,40Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand3,76Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand11,46Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand21,73Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand9,01Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand10,97Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand11,01Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand7,61Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1766Code2022
RegionaamAlphen (West Maas en Waal)Naam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.190Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.080Aantal hectaren2021
Oppervlakte water110Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid108Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode837Aantal2022
Adressen totaal837Aantal2022
Panden762Aantal2022
Percelen684Aantal2022
Diefstal14Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting11Aantal2021
Verkeersovertredingen0Aantal2021
Vernieling4Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven31Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.075Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine819Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof261Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,49Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen155Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad720Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€313.204Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning92%Percentage2021
Percentage meergezinswoning8%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen77%Percentage2021
Huurwoningen totaal23%Percentage2021
In bezit woningcorporatie17%Percentage2021
In bezit overige verhuurders6%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200088%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!