Statistieken gemeente West Maas en Waal

Aantal inwoners per jaar
(toename van 11% naar 19.675 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente West Maas en Waal. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente West Maas en Waal is met 1.946 personen gestegen van 17.729 in 1996 tot 19.675 in 2022 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente West Maas en Waal heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.521 hectare, waarvan 7.619 land en 902 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 431 adressen per km2. Er wonen 8.529 huishoudens in de gemeente West Maas en Waal en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 8 wijken en 16 buurten.

Vlag van de gemeente West Maas en Waal

Vlag van de gemeente West Maas en Waal

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente West Maas en Waal
Kaart van de gemeente West Maas en Waal met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente West Maas en Waal met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Boven-Leeuwen, 2: Beneden-Leeuwen, 3: Wamel, 4: Altforst, 5: Dreumel, 6: Appeltern, 7: Maasbommel, 8: Alphen.

Kenmerken van de 8.454 woningen in de gemeente West Maas en Waal
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente West Maas en Waal in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

8.454 woningen & 10.213 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 29% naar €325.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente West Maas en Waal. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente West Maas en Waal, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente West Maas en Waal is met €74.000 toegenomen van €251.000 in 2005 tot €325.000 in 2022 (dat is 29%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 10.213 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente West Maas en Waal telt in totaal 10.213 adressen, met 10.111 verblijfsobjecten, 17 standplaatsen en 85 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente West Maas en Waal. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente West Maas en Waal. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

8.454 woningen & 10.213 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente West Maas en Waal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente West Maas en Waal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente West Maas en Waal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente West Maas en Waal
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente West Maas en Waal: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 10.111 personen uit de gemeente West Maas en Waal positief op Corona getest en er zijn 151 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 24 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente West Maas en Waal
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente West Maas en Waal.

Gemiddeld overleden 3,78 personen per week uit de gemeente West Maas en Waal (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 01 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.000) gemeente West Maas en Waal


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente West Maas en Waal.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied Appeltern heeft met €33.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente West Maas en Waal. En buurt Kern Boven-Leeuwen heeft met €25.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente West Maas en Waal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente West Maas en Waal is €29.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.900. Gemeente West Maas en Waal telt 16.000 inkomensontvangers op 19.675 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,0% procent van de huishoudens in gemeente West Maas en Waal heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente West Maas en Waal


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente West Maas en Waal is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente West Maas en Waal is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente West Maas en Waal
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente West Maas en Waal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente West Maas en Waal vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente West Maas en Waal voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente West Maas en Waal ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente West Maas en Waal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente West Maas en Waal: 2.297 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Maas en Waal bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente West Maas en Waal.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente West Maas en Waal. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente West Maas en Waal, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente West Maas en Waal is met 1.073 personen gestegen van 16.839 in 1996 tot 17.912 in 2022 (dat is 6,4%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente West Maas en Waal: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente West Maas en Waal
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente West Maas en Waal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente West Maas en Waal:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
FD Partij Beneden-Leeuwen1.89320%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
F.D. Dreumel1.37215%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.34514%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
F.D. Maasdorpen1.15712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Sociaal Maas en Waal99911%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA97210%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
F.D. Wamel94110%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
F.D. Boven-Leeuwen6717,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.03231%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.76014%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.55112%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.47311%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.1228,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD5604,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4613,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks3562,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD3462,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213422,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1881,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1831,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1561,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1020,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje550,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten250,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter230,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots230,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst200,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP180,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol160,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1130,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG130,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK120,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP90,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA90,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD1.15320%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.08419%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA92416%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD77913%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3816,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663305,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3175,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2634,53%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2404,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1592,74%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1021,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP550,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio100,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen40,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK10,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.61419%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.58819%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.21714%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP91211%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV7639%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks4985,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4775,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4605,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D664505,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2703,19%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1091,29%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje941,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP200,24%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK30,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.94824%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.69721%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR1.62320%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk84810%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7318,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5927,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA5887,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1251,52%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP570,69%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente West Maas en Waal. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente West Maas en Waal: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1986-2021 voor de gemeente West Maas en Waal.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente West Maas en Waal het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente West Maas en Waal van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1986 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 11 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (2.690 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente West Maas en Waal (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente West Maas en Waal zijn in totaal 2.690 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente West Maas en Waal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente West Maas en Waal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente West Maas en Waal, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente West Maas en Waal zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.735 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.735 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.648 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 15% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.735 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de gemeente West Maas en Waal 453 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente West Maas en Waal.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente West Maas en Waal


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente West Maas en Waal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente West Maas en Waal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 33 wijken en buurten in gemeente West Maas en Waal. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in West Maas en Waal als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in West Maas en Waal als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente West Maas en Waal: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente West Maas en Waal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.690Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij240Aantal2021
B-F Nijverheid en energie505Aantal2021
G+I Handel en horeca490Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie155Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed185Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening485Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg350Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten280Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.675Aantal2022
Mannen9.855Aantal2022
Vrouwen9.820Aantal2022
0 tot 15 jaar2.824Aantal2022
15 tot 25 jaar2.076Aantal2022
25 tot 45 jaar4.240Aantal2022
45 tot 65 jaar6.172Aantal2022
65 jaar of ouder4.363Aantal2022
Ongehuwd8.412Aantal2022
Gehuwd8.715Aantal2022
Gescheiden1.421Aantal2022
Verweduwd1.127Aantal2022
Westers totaal1.132Aantal2022
Geboorte totaal213Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal195Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid258,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag4.240Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar7.300Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.470Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura400Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,8%Percentage2020
WMO cliënten645Aantal2021
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.660Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.600Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.190Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.850Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief4.639Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.688Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.883Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++6Aantal2023
Energielabels A+++86Aantal2023
Energielabels A++28Aantal2023
Energielabels A+26Aantal2023
Energielabels A2.297Aantal2023
Energielabels B1.174Aantal2023
Energielabels C1.587Aantal2023
Energielabels D898Aantal2023
Energielabels E359Aantal2023
Energielabels F672Aantal2023
Energielabels G1.193Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.529Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.500Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.088Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.941Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers16.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€184x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand210Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO730Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW140Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW3.960Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon17.912Aantal2022
Niet-westers totaal631Aantal2022
Marokko22Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba37Aantal2022
Suriname55Aantal2022
Turkije54Aantal2022
Overig niet-westers463Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal168Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven33Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting95Aantal2022
Verkeersovertredingen77Aantal2022
Vernieling57Aantal2022
Overige misdrijven10Aantal2022
Totaal misdrijven453Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand12,70Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand10,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand14,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand12,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand25,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand8,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand24,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand12,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand12,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0668Code2022
RegionaamWest Maas en WaalNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode06680000Code2022
Oppervlakte totaal8.521Aantal hectaren2022
Oppervlakte land7.619Aantal hectaren2022
Oppervlakte water902Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid431Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal10.213Aantal2023
Adressen met postcode10.210Aantal2023
Adressen met woonfunctie8.816Aantal2023
Panden8.680Aantal2023
Percelen7.679Aantal2023
Panden voor 170013Aantal2023
Panden 1700 tot 1900472Aantal2023
Panden 1900 tot 1925424Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.126Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.026Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.556Aantal2023
Panden 1980 tot 1990923Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.182Aantal2023
Panden 2000 tot 2010694Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.195Aantal2023
Panden 2020 en later494Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade87Aantal2021
Verkeersongevallen totaal96Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.675Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine9.075Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.600Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte153Aantal2022
Motorfietsen1.170Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.454Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€325.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning86%Percentage2022
Percentage meergezinswoning14%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen71%Percentage2022
Huurwoningen totaal28%Percentage2022
In bezit woningcorporatie20%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente West Maas en Waal. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente West Maas en Waal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in West Maas en Waal. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente West Maas en Waal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!