Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken woonplaats Amsterdam

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Amsterdam. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Amsterdam en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Amsterdam. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 580 gebieden Amsterdam / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 23% naar 882.633 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Amsterdam. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Amsterdam, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Amsterdam is met 164.514 personen gestegen van 718.119 in 1996 tot 882.633 in 2022 (dat is 23%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Amsterdam
Kaart van de woonplaats Amsterdam. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Amsterdam binnen de provincie Noord-Holland.

De naam Amsterdam wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Amsterdam. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Amsterdam

Woonplaats Amsterdam heeft afgerond een totale oppervlakte van 21.949 hectare, waarvan 16.540 land en 5.409 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Amsterdam telt 542.973 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.142 adressen per km2. Er wonen 484.574 huishoudens en er zijn in totaal 458.397 woningen. De woonplaats telt 237.480 auto's en 167.495 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Amsterdam ligt in de gemeente Amsterdam.

De brondata voor woonplaats Amsterdam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Amsterdam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Amsterdam bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Amsterdam zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Amsterdam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 458.397 woningen in de woonplaats Amsterdam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

458.397 woningen & 542.973 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote groei van 111% naar €430.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Amsterdam. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amsterdam, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amsterdam is met €226.000 toegenomen van €204.000 in 2005 tot €430.000 in 2022 (dat is 111%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Amsterdam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Amsterdam


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Amsterdam is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 336 stembureaus in de woonplaats Amsterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 336 stembureaus in de woonplaats Amsterdam.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Amsterdam. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Amsterdam, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Amsterdam is met 42.113 personen afgenomen van 419.863 in 1996 tot 377.750 in 2022 (dat is 10%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Amsterdam: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Amsterdam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Amsterdam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Amsterdam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Amsterdam was in 2020 €32.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (167.495 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Amsterdam zijn in totaal 167.495 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 167.495 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 167.490 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Amsterdam, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Amsterdam zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 856.717 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 51 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 856.717 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 841.531 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Amsterdam 63.760 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Amsterdam.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 542.973 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Amsterdam telt in totaal 542.973 adressen, met 539.692 verblijfsobjecten, 336 standplaatsen en 2.945 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Amsterdam. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Amsterdam. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

458.397 woningen & 542.973 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Amsterdam. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Amsterdam: 117.671 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Amsterdam
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Amsterdam. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Amsterdam vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Amsterdam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal167.495Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij125Aantal2021
B-F Nijverheid en energie10.990Aantal2021
G+I Handel en horeca24.840Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie20.320Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed12.665Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening48.150Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg23.380Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten27.020Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners882.633Aantal2022
Mannen437.582Aantal2022
Vrouwen445.051Aantal2022
0 tot 15 jaar121.642Aantal2022
15 tot 25 jaar115.117Aantal2022
25 tot 45 jaar320.787Aantal2022
45 tot 65 jaar209.094Aantal2022
65 jaar of ouder115.993Aantal2022
Ongehuwd576.481Aantal2022
Gehuwd209.390Aantal2022
Gescheiden73.636Aantal2022
Verweduwd23.126Aantal2022
Westers totaal181.478Aantal2022
Geboorte totaal10.779Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal5.914Aantal2021
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid5.336,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag160.230Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar206.500Aantal2020
Opleidingsniveau hoog338.970Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura20.660Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,20%Percentage2020
WMO cliënten70.580Aantal2020
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.290Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.570Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning860Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming15%Percentage2020
Energielabels Definitief337.881Aantal2022
Energielabels Voorlopig149.715Aantal2022
Energielabels Onbepaald52.881Aantal2022
Energielabels A+++++5Aantal2022
Energielabels A++++274Aantal2022
Energielabels A+++1.939Aantal2022
Energielabels A++3.615Aantal2022
Energielabels A+5.818Aantal2022
Energielabels A117.671Aantal2022
Energielabels B66.073Aantal2022
Energielabels C102.787Aantal2022
Energielabels D48.595Aantal2022
Energielabels E43.282Aantal2022
Energielabels F18.433Aantal2022
Energielabels G79.104Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal484.574Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens265.133Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen105.998Aantal2022
Huishoudens met kinderen113.443Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers79%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers689.100Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.500Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.200Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen24,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,20%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen50,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen11,90%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€9x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand39.780Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO33.160Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW15.690Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW100.240Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon377.750Aantal2022
Niet-westers totaal323.405Aantal2022
Marokko77.694Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba12.292Aantal2022
Suriname62.589Aantal2022
Turkije44.882Aantal2022
Overig niet-westers125.948Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal32.255Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven6.929Aantal2021
Milieu overtredingen94Aantal2021
Oplichting8.262Aantal2021
Verkeersovertredingen6.876Aantal2021
Vernieling4.420Aantal2021
Overige misdrijven3.078Aantal2021
Totaal misdrijven63.760Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km74Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km42Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km94Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km30Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km235Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km529Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km17Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km157Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km349Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km23Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km203Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km459Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km55Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km480Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km1.072Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km211,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km399Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km507Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km80Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km183Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km41Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km96Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km62Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km65Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km43Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km65Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km44Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km60Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3594CodeWP3594
RegionaamAmsterdamNaamAmsterdam
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal21.949Aantal hectaren2022
Oppervlakte land16.540Aantal hectaren2022
Oppervlakte water5.409Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid6.142Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode540.477Aantal2022
Adressen totaal542.973Aantal2022
Adressen met woonfunctie485.994Aantal2022
Panden129.086Aantal2022
Percelen100.290Aantal2022
Panden voor 17005.104Aantal2022
Panden 1700 tot 190058.162Aantal2022
Panden 1900 tot 192579.684Aantal2022
Panden 1925 tot 195071.656Aantal2022
Panden 1950 tot 197075.441Aantal2022
Panden 1970 tot 198026.675Aantal2022
Panden 1980 tot 199054.588Aantal2022
Panden 1990 tot 200043.303Aantal2022
Panden 2000 tot 201045.499Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 202059.110Aantal2022
Panden 2020 en later16.560Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk14Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade740Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4.101Aantal2021
Verkeersongevallen totaal4.855Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal237.480Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine184.920Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof52.560Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,50Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.435Aantal2020
Motorfietsen19.950Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad458.397Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€430.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning12%Percentage2021
Percentage meergezinswoning88%Percentage2021
Percentage bewoond93%Percentage2021
Percentage onbewoond7%Percentage2021
Koopwoningen29%Percentage2021
Huurwoningen totaal71%Percentage2021
In bezit woningcorporatie40%Percentage2021
In bezit overige verhuurders31%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!