Statistieken woonplaats Amsterdam

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 29% naar 895.810 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Amsterdam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Amsterdam is met 201.031 personen gestegen van 694.779 in 2013 tot 895.810 in 2023 (dat is 29%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Amsterdam

Woonplaats Amsterdam heeft afgerond een totale oppervlakte van 19.645 hectare, waarvan 16.526 land en 3.110 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Amsterdam telt 549.362 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.726 adressen per km2. Er wonen 495.400 huishoudens en er zijn in totaal 458.343 woningen. De woonplaats telt 244.370 auto's en 180.521 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Amsterdam ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Amsterdam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Amsterdam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Amsterdam valt samen met 491 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Amsterdam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Amsterdam
Kaart van de woonplaats Amsterdam. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Amsterdam binnen de gemeente Amsterdam.

Woningkenmerken
Er zijn 458.343 woningen in de woonplaats Amsterdam.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote toename van 80% naar €434.683 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Amsterdam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amsterdam, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amsterdam is met €192.731 toegenomen van €241.951 in 2013 tot €434.683 in 2022 (dat is 80%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amsterdam is €434.683, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 13% en er zijn 458.343 woningen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Amsterdam (geel), woonplaats (groen) en 105 wijken (oranje). De woonplaats Amsterdam wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Amsterdam: er zijn 435.646 adressen met het woningtype appartement.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Amsterdam.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 549.362 totaal in de woonplaats Amsterdam

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Amsterdam telt in totaal 549.362 adressen, met 546.092 verblijfsobjecten, 342 standplaatsen en 2.928 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Amsterdam liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Amsterdam
Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Amsterdam. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Amsterdam. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Amsterdam

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Amsterdam. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Amsterdam






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Amsterdam






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Amsterdam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Amsterdam, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Amsterdam is met 32.107 personen toegenomen van 345.537 in 2013 tot 377.644 in 2022 (dat is 9,3%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Amsterdam
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Amsterdam in 2022 zijn Westers (180.802 inwoners) en Overig (125.856 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de woonplaats Amsterdam: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Amsterdam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Amsterdam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Amsterdam zijn A (120.379 adressen) en C (103.251 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Amsterdam. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Amsterdam: 120.379 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Amsterdam
Er waren 4.855 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Amsterdam.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Amsterdam. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Amsterdam vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 303 stembureaus in de woonplaats Amsterdam. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 303 stembureaus in de woonplaats Amsterdam. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amsterdam.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 303 stembureaus in de woonplaats Amsterdam.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 745 stembureaus in de gemeente Amsterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.982)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Amsterdam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Amsterdam was in 2021 €31.982.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (180.521 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Amsterdam (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Amsterdam zijn in totaal 180.521 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 180.521 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 179.856 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Amsterdam. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Amsterdam
Er zijn 19.043 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Amsterdam.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Amsterdam op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 19.043 elektrische auto’s in de woonplaats Amsterdam. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Amsterdam die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 249.114 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Amsterdam in november 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Amsterdam geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 371.912 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Amsterdam (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 267.696 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Amsterdam in november 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Amsterdam geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Amsterdam. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 75.982 misdrijven in de woonplaats Amsterdam geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Amsterdam, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Amsterdam zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 932.699 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 52 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Amsterdam 75.982 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Amsterdam in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (10.800 delicten) en Overige vermogensdelicten (9.873 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Amsterdam.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 7.275 misdrijven in de woonplaats Amsterdam geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Amsterdam met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Amsterdam over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 49,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Amsterdam.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Amsterdam.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Amsterdam. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Amsterdam.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Amsterdam.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Amsterdam genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Amsterdam.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Amsterdam.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Amsterdam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal180.521Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2022
B-F Nijverheid en energie12.137Aantal2022
G+I Handel en horeca26.643Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie22.092Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed14.046Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening51.403Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25.394Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten28.072Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners895.810Aantal2023
Mannen443.340Aantal2023
Vrouwen452.450Aantal2023
0 tot 15 jaar120.135Aantal2023
15 tot 25 jaar118.380Aantal2023
25 tot 45 jaar328.895Aantal2023
45 tot 65 jaar209.340Aantal2023
65 jaar of ouder118.965Aantal2023
Ongehuwd587.595Aantal2023
Gehuwd212.090Aantal2023
Gescheiden73.230Aantal2023
Verweduwd22.925Aantal2023
Geboorte totaal9.603Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5.833Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.385Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag152.638Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar203.514Aantal2021
Opleidingsniveau hoog336.652Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura18.555Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2021
WMO cliënten63.682Aantal2021
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.133Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.021Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.226Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.103Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.505Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.942Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.964Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.507Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal892Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement843Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.682Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.662Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning866Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning967Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming45%Percentage2021
Energielabels Definitief353.621Aantal2023
Energielabels Voorlopig138.072Aantal2023
Energielabels Onbepaald54.388Aantal2023
Energielabels A+++++16Aantal2023
Energielabels A++++462Aantal2023
Energielabels A+++3.162Aantal2023
Energielabels A++6.319Aantal2023
Energielabels A+9.466Aantal2023
Energielabels A120.379Aantal2023
Energielabels B67.063Aantal2023
Energielabels C103.251Aantal2023
Energielabels D48.392Aantal2023
Energielabels E41.450Aantal2023
Energielabels F17.514Aantal2023
Energielabels G74.219Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal495.400Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens273.380Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen108.525Aantal2023
Huishoudens met kinderen113.675Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,78Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers80%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers692.995Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.729Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.982Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€31.060x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand35.790Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO33.347Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW8.250Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW104.569Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland362.415Aantal2023
Herkomst Europa149.760Aantal2023
Herkomst buiten Europa383.470Aantal2023
Geboren in Nederland362.515Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa36.300Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa160.565Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa113.510Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa223.065Aantal2023
Autochtoon377.644Aantal2022
Westers totaal180.802Aantal2022
Niet-westers totaal323.011Aantal2022
Marokko77.569Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba12.350Aantal2022
Suriname62.514Aantal2022
Turkije44.899Aantal2022
Overig niet-westers125.857Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal44.477Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7.454Aantal2022
Milieu overtredingen79Aantal2022
Oplichting6.106Aantal2022
Verkeersovertredingen8.127Aantal2022
Vernieling5.062Aantal2022
Overige misdrijven2.788Aantal2022
Totaal misdrijven75.982Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,73Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,53Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,83Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km95Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km228Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km537Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,51Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km149Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km352Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,41Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km193Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km462Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,34Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km465Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1.097Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km209,77Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km394Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km505Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km74Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km179Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km95Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km67Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km48Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,14Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km44Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,42Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,76Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,33Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,19Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,96Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,76Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,44Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,23Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,73Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,07Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,06Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,19Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,48Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km49Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km65Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,99Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3594CodeWP3594
RegionaamAmsterdamNaamAmsterdam
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal19.645Aantal hectaren2023
Oppervlakte land16.526Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3.110Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.726Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal549.362Aantal2023
Adressen met postcode546.798Aantal2023
Adressen met woonfunctie492.321Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom548.284Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom1.078Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom492.068Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom256Aantal2023
Percelen100.638Aantal2023
Panden129.319Aantal2023
Adressen met panden577.267Aantal2023
Panden voor 17005.108Aantal2023
Panden 1700 tot 190058.185Aantal2023
Panden 1900 tot 192579.944Aantal2023
Panden 1925 tot 195071.687Aantal2023
Panden 1950 tot 197074.844Aantal2023
Panden 1970 tot 198026.619Aantal2023
Panden 1980 tot 199054.876Aantal2023
Panden 1990 tot 200043.397Aantal2023
Panden 2000 tot 201045.422Aantal2023
Panden 2010 tot 202053.351Aantal2023
Panden 2020 en later28.676Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk14Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade740Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4.101Aantal2021
Verkeersongevallen totaal4.855Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal244.370Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine185.832Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof58.523Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,48Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen19.015Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad458.343Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€434.683Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning12%Percentage2022
Percentage meergezinswoning88%Percentage2022
Percentage bewoond93%Percentage2022
Percentage onbewoond7%Percentage2022
Koopwoningen29%Percentage2022
Huurwoningen totaal71%Percentage2022
In bezit woningcorporatie40%Percentage2022
In bezit overige verhuurders31%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022
Appartement435.646Aantal2023
Tussen of geschakelde woning40.709Aantal2023
Hoekwoning10.487Aantal2023
Tweeonder1kap2.601Aantal2023
Vrijstaande woning2.881Aantal2023
Ligplaats2.930Aantal2023
Standplaats345Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1.331Aantal2023
Woningtype n.v.t.53.763Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!