Statistieken woonplaats Asperen:

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Asperen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente West Betuwe en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Asperen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 106 gebieden West Betuwe / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 1,35% naar 3.231 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Asperen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Asperen, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Asperen is met 43 personen gestegen van 3.188 in 2013 tot 3.231 in 2021 (dat is 1,35%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Asperen
Kaart van de woonplaats Asperen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Asperen binnen de gemeente West Betuwe.

De naam Asperen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Asperen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Asperen

Woonplaats Asperen heeft afgerond een totale oppervlakte van 404 hectare, waarvan 382 land en 23 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Asperen telt 1.472 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 688 adressen per km2. Er wonen 1.326 huishoudens en er zijn in totaal 1.278 woningen. De woonplaats telt 1.663 auto's en 348 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Asperen ligt in de gemeente West Betuwe.

De brondata voor woonplaats Asperen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Asperen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Asperen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Asperen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Asperen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.278 woningen in de woonplaats Asperen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente West Betuwe in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.278 woningen & 1.472 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 6% naar €285.324 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Asperen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Asperen, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Asperen is met €16.302 toegenomen van €269.021 in 2013 tot €285.324 in 2021 (dat is 6%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Asperen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Asperen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Dorpshuis EMM

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Dorpshuis EMM is uitgebracht. Dorpshuis EMM was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Asperen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Dorpshuis EMM bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 10 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Asperen stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente West Betuwe telde bij deze verkiezingen in totaal 36 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente West Betuwe. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Asperen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Asperen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Asperen is met 67 personen afgenomen van 2.942 in 2013 tot 2.875 in 2021 (dat is 2,28%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Asperen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Asperen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Asperen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente West Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in West Betuwe. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente West Betuwe. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.615)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Asperen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Asperen was in 2019 €26.615.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (348 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Asperen zijn in totaal 348 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 348 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 363 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Asperen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Asperen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 680 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 680 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 668 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Asperen 78 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Asperen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 1.472 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Asperen telt in totaal 1.472 adressen, met 1.461 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 8 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Asperen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Asperen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.278 woningen & 1.472 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Asperen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal348Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij11Aantal2021
B-F Nijverheid en energie65Aantal2021
G+I Handel en horeca50Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.231Aantal2021
Mannen1.598Aantal2021
Vrouwen1.638Aantal2021
0 tot 15 jaar558Aantal2021
15 tot 25 jaar407Aantal2021
25 tot 45 jaar718Aantal2021
45 tot 65 jaar980Aantal2021
65 jaar of ouder574Aantal2021
Ongehuwd1.427Aantal2021
Gehuwd1.457Aantal2021
Gescheiden201Aantal2021
Verweduwd111Aantal2021
Westers totaal191Aantal2021
Geboorte totaal45Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal25Aantal2020
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid869Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag773Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.017Aantal2020
Opleidingsniveau hoog471Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura75Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,80%Percentage2020
WMO cliënten130Aantal2020
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.078Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.251Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.753Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.042Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.251Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.507Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.304Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.043Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.231Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.308Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.068Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.307Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.326Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens336Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen442Aantal2021
Huishoudens met kinderen528Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,46Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.511Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.688Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.615Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen39,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen20,25%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,21%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen29,83%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,39%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,33%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,98%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,48%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,23%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€216x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW493Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.875Aantal2021
Niet-westers totaal165Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije15Aantal2021
Overig niet-westers115Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand14,27Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand2,69Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand14,27Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,61Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,25Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Café afstand2,18Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand2,16Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,79Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,99Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,63Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,03Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,54Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,91Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,91Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,61Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,69Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,95Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,93Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,29Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,93Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,62Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,97Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,55Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,68Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,36Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,85Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand29,54Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,68Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,81Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand33,04Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand12,96Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand13,17Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand24Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,62Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2353Code2022
RegionaamAsperenNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal404Aantal hectaren2021
Oppervlakte land382Aantal hectaren2021
Oppervlakte water23Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid688Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.472Aantal2022
Adressen totaal1.472Aantal2022
Panden1.366Aantal2022
Percelen1.103Aantal2022
Diefstal25Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting17Aantal2021
Verkeersovertredingen15Aantal2021
Vernieling17Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven78Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.663Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.361Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof302Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,29Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen166Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.278Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€285.324Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning92%Percentage2021
Percentage meergezinswoning8%Percentage2021
Percentage bewoond98%Percentage2021
Percentage onbewoond2%Percentage2021
Koopwoningen70%Percentage2021
Huurwoningen totaal30%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2021
In bezit overige verhuurders3%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200085%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!