Statistieken woonplaats Bemmel

Aantal inwoners per jaar
(kleine krimp van 2,70% naar 12.325 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Bemmel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Bemmel is met 342 personen afgenomen van 12.667 in 2013 tot 12.325 in 2023 (dat is 2,70%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Bemmel

Woonplaats Bemmel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.589 hectare, waarvan 1.430 land en 159 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bemmel telt 6.029 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 950 adressen per km2. Er wonen 5.225 huishoudens en er zijn in totaal 5.250 woningen. De woonplaats telt 6.460 auto's en 1.330 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bemmel ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Bemmel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bemmel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bemmel valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Bemmel en wijk Bemmel zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bemmel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Bemmel
Kaart van de woonplaats Bemmel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bemmel binnen de gemeente Lingewaard.

Woningkenmerken
Er zijn 5.250 woningen in de woonplaats Bemmel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lingewaard in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 30% naar €345.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Bemmel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bemmel, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bemmel is met €80.234 toegenomen van €264.765 in 2013 tot €345.000 in 2022 (dat is 30%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Lingewaard.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bemmel is €345.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 5.250 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Lingewaard (geel), 6 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 39 buurten (blauw). De woonplaats Bemmel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Bemmel: er zijn 1.730 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Bemmel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 6.029 totaal in de woonplaats Bemmel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Bemmel telt in totaal 6.029 adressen, met 6.023 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 97% van de adressen in woonplaats Bemmel ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Lingewaard
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Bemmel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Bemmel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Bemmel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Bemmel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Bemmel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lingewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Bemmel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Bemmel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Bemmel, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Bemmel is met 367 personen gedaald van 11.332 in 2013 tot 10.965 in 2022 (dat is 3,24%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lingewaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Bemmel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Bemmel in 2022 zijn Westers (855 inwoners) en Overig (270 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Bemmel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Bemmel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bemmel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lingewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lingewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Bemmel zijn A (1.365 adressen) en B (1.299 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Bemmel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Bemmel: 1.365 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Bemmel
Er waren 43 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Bemmel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Bemmel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Bemmel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Bemmel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Bemmel is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Bemmel. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Lingewaard als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Bemmel.

De gemeente Lingewaard telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lingewaard. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Bemmel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bemmel was in 2021 €30.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.330 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bemmel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Bemmel zijn in totaal 1.330 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.330 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.335 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bemmel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Bemmel
Er zijn 181 elektrische auto’s in oktober 2023 in de woonplaats Bemmel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Bemmel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 181 elektrische auto’s in de woonplaats Bemmel. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Bemmel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.946 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Bemmel in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bemmel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.388 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bemmel (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.666 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Bemmel in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bemmel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Bemmel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 294 misdrijven in de woonplaats Bemmel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bemmel, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Bemmel zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.091 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Bemmel 294 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Bemmel in 2022 zijn Horizontale fraude (74 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (35 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Bemmel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 26 misdrijven in de woonplaats Bemmel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Bemmel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Bemmel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lingewaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Bemmel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Bemmel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Bemmel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Bemmel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Bemmel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Bemmel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Bemmel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Bemmel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bemmel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.330Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij50Aantal2022
B-F Nijverheid en energie155Aantal2022
G+I Handel en horeca240Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed125Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening300Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg260Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten135Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.325Aantal2023
Mannen6.070Aantal2023
Vrouwen6.260Aantal2023
0 tot 15 jaar1.850Aantal2023
15 tot 25 jaar1.480Aantal2023
25 tot 45 jaar2.310Aantal2023
45 tot 65 jaar3.780Aantal2023
65 jaar of ouder2.915Aantal2023
Ongehuwd5.350Aantal2023
Gehuwd5.420Aantal2023
Gescheiden835Aantal2023
Verweduwd720Aantal2023
Geboorte totaal105Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal155Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid862Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.313Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.867Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.972Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura351Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten739Aantal2021
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.097Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.977Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.884Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.974Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.554Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.177Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.064Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.444Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.465Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement894Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.261Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.427Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.697Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.169Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.084Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.592Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.897Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.228Aantal2023
Energielabels Onbepaald819Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++9Aantal2023
Energielabels A++25Aantal2023
Energielabels A+34Aantal2023
Energielabels A1.365Aantal2023
Energielabels B1.299Aantal2023
Energielabels C1.244Aantal2023
Energielabels D480Aantal2023
Energielabels E140Aantal2023
Energielabels F308Aantal2023
Energielabels G219Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.225Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.465Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.785Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.975Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers9.910Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,01%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,9%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€678x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO390Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.660Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland10.890Aantal2023
Herkomst Europa660Aantal2023
Herkomst buiten Europa770Aantal2023
Geboren in Nederland10.895Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa400Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa420Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa265Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa355Aantal2023
Autochtoon10.965Aantal2022
Westers totaal855Aantal2022
Niet-westers totaal385Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers270Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal86Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven21Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting86Aantal2022
Verkeersovertredingen47Aantal2022
Vernieling36Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven294Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,08Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km62Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,08Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,44Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,47Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,46Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,31Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,11Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,64Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,57Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,17Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,32Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,58Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,47Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,22Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3131CodeWP3131
RegionaamBemmelNaamBemmel
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.589Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.430Aantal hectaren2023
Oppervlakte water159Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid950Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.029Aantal2023
Adressen met postcode5.944Aantal2023
Adressen met woonfunctie5.312Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom5.825Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom204Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.181Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom135Aantal2023
Panden4.968Aantal2023
Percelen4.563Aantal2023
Panden voor 17007Aantal2023
Panden 1700 tot 190069Aantal2023
Panden 1900 tot 192594Aantal2023
Panden 1925 tot 1950254Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.024Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.167Aantal2023
Panden 1980 tot 1990715Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.104Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.169Aantal2023
Panden 2010 tot 2020192Aantal2023
Panden 2020 en later141Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade37Aantal2021
Verkeersongevallen totaal43Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.460Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine5.310Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.150Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte452Aantal2022
Motorfietsen590Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.250Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€345.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning83%Percentage2022
Percentage meergezinswoning17%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen75%Percentage2022
Huurwoningen totaal25%Percentage2022
In bezit woningcorporatie17%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200075%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2022
Appartement916Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.730Aantal2023
Hoekwoning1.000Aantal2023
Tweeonder1kap602Aantal2023
Vrijstaande woning1.068Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats6Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend28Aantal2023
Woningtype n.v.t.707Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!