Corona-statistieken gemeente Lopik

Informatie woonplaats Benschop:

Informatie woonplaats Benschop:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Benschop in de gemeente Lopik! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Benschop in de gemeente Lopik!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (7% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Benschop, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Benschop is tussen 2013 en 2020 met 252 personen toegenomen (afgerond is dat 7%): van 3.399 in 2013 tot 3.651 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Benschop


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Over woonplaats Benschop

Woonplaats Benschop heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.354 hectare, waarvan 2.318 land en 36 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Benschop telt 1.686 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 142 adressen per km2. Er wonen 1.396 huishoudens en er zijn in totaal 1.398 woningen. De woonplaats telt 1.880 auto's en 426 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Benschop ligt in de gemeente Lopik.

De brondata voor woonplaats Benschop is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Benschop zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Benschop valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Benschop zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Benschop zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lopik. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.398 woningen in de woonplaats Benschop
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Benschop:

1.398 woningen & 1.609 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Benschop (€316.199 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Benschop voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.609 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Benschop telt in totaal 1.609 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Benschop.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.398 woningen & 1.609 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Benschop.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Benschop was in 2018 €25.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (426 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Benschop.

Woonplaats Benschop telt in totaal 426 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Benschop voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal426Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij77Aantal2019
B-F Nijverheid en energie101Aantal2019
G+I Handel en horeca66Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening76Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners3.651Aantal2020
Mannen1.836Aantal2020
Vrouwen1.815Aantal2020
0 tot 15 jaar601Aantal2020
15 tot 25 jaar559Aantal2020
25 tot 45 jaar771Aantal2020
45 tot 65 jaar1.099Aantal2020
65 jaar of ouder650Aantal2020
Ongehuwd1.745Aantal2020
Gehuwd1.600Aantal2020
Gescheiden171Aantal2020
Verweduwd156Aantal2020
Westers totaal156Aantal2020
Geboorte totaal35Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid158Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag838Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.358Aantal2019
Opleidingsniveau hoog566Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten110Aantal2019
Wmo-cliënten relatief30%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.333Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.144Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.087Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.333Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.298Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.677Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.544Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.486Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.290Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.357Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.434Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.221Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.264Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.548Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.396Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens362Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen409Aantal2020
Huishoudens met kinderen615Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,58Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2019
Percentage werknemers78%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  2.825Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.203Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.000Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar64,66 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen25,44 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen32,13 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,14 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,93 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW595Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.315Aantal2020
Niet-westers totaal180Aantal2020
Marokko35Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2020
Suriname20Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers120Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,11Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt3,03Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,78Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,11Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand8,90Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,11Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand8,63Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand8,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,03Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,05Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,19Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,07Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand3,52Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,35Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,70Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,77Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,78Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,64Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,64Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,21Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,21Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,20Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,34Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,04Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,21Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,04Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,48Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand3,27Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,77Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,31Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,43Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand12,91Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand16,97Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand5,47Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand6,39Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand23,10Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand5,28Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,11Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand13,07Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,91Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1958CodeWP1958
RegionaamBenschopNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.354Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.318Aantal hectaren2020
Oppervlakte water36Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid142Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.880Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.567Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof313Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen226Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.398Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€316.199Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning87%Percentage2019
Percentage meergezinswoning13%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen73%Percentage2019
Huurwoningen totaal26%Percentage2019
In bezit woningcorporatie18%Percentage2019
In bezit overige verhuurders8%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200084%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Lopik:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Lopik. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lopik. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!