Corona-statistieken gemeente Lansingerland

Informatie woonplaats Berkel en Rodenrijs:

Informatie woonplaats Berkel en Rodenrijs:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Berkel en Rodenrijs in de gemeente Lansingerland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Berkel en Rodenrijs in de gemeente Lansingerland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (14% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Berkel en Rodenrijs, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Berkel en Rodenrijs is tussen 2013 en 2020 met 3.936 personen toegenomen (afgerond is dat 14%): van 27.734 in 2013 tot 31.670 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Berkel en Rodenrijs


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Berkel en Rodenrijs

Woonplaats Berkel en Rodenrijs heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.892 hectare, waarvan 1.796 land en 93 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Berkel en Rodenrijs telt 14.277 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 666 adressen per km2. Er wonen 11.955 huishoudens en er zijn in totaal 11.928 woningen. De woonplaats telt 14.735 auto's en 3.031 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Berkel en Rodenrijs ligt in de gemeente Lansingerland.

De brondata voor woonplaats Berkel en Rodenrijs is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Berkel en Rodenrijs zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Berkel en Rodenrijs valt samen met 28 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Berkel en Rodenrijs zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lansingerland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 11.928 woningen in de woonplaats Berkel en Rodenrijs
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Berkel en Rodenrijs:

11.928 woningen & 14.156 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Berkel en Rodenrijs (€319.054 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Berkel en Rodenrijs voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 14.156 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Berkel en Rodenrijs telt in totaal 14.156 adressen, met 14.148 verblijfsobjecten, 7 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Berkel en Rodenrijs.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.928 woningen & 14.156 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Berkel en Rodenrijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Berkel en Rodenrijs was in 2018 €27.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (3.031 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Berkel en Rodenrijs.

Woonplaats Berkel en Rodenrijs telt in totaal 3.031 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Berkel en Rodenrijs voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.031aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij130aantal2019
B-F Nijverheid en energie430aantal2019
G+I Handel en horeca540aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie260aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed400aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening925aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten295aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners31.670aantal2020
Mannen15.690aantal2020
Vrouwen16.040aantal2020
0 tot 15 jaar7.170aantal2020
15 tot 25 jaar3.210aantal2020
25 tot 45 jaar7.980aantal2020
45 tot 65 jaar8.270aantal2020
65 jaar of ouder4.705aantal2020
Ongehuwd15.310aantal2020
Gehuwd13.195aantal2020
Gescheiden1.850aantal2020
Verweduwd1.140aantal2020
Geboorte totaal300aantal2019
Geboorte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal160aantal2019
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.130gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.954gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.068gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.315gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.974gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.601gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.394gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.397gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.122gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.025gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.274gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.631gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.124gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning992gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.192gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming10%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.955aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.760aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.415aantal2020
Huishoudens met kinderen5.890aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  22.007aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €41.115Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.800Euro2018
40% personen met laagste inkomen31%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen33%percentage2018
Actieven 15-75 jaar69,19 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen22,83 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen37,07 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,20 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,86 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand340aantal2020
Personen per soort uitkering; AO720aantal2020
Personen per soort uitkering; WW320aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.370aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon25.630aantal2020
Westers totaal2.350aantal2020
Niet-westers totaal3.690aantal2020
Marokko590aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba275aantal2020
Suriname865aantal2020
Turkije305aantal2020
Overig niet-westers1.710aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,04gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,74gemiddeld km2019
Afstand tot school0,79gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km11,22gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1687CodeWP1687
RegionaamBerkel en RodenrijsNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.761aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.892hectaren2020
Oppervlakte land1.796hectaren2020
Oppervlakte water93hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid666gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.735aantal2020
Personenautos brandstof benzine12.710aantal2020
Personenautos overige brandstof2.020aantal2020
Personenautos per huishouden1,19gemiddeld2020
Motorfietsen1.090aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.928aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€319.054Euro2019
Percentage eengezinswoning81%percentage2019
Percentage meergezinswoning19%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen73%percentage2019
Huurwoningen totaal27%percentage2019
In bezit woningcorporatie17%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200052%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200048%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Lansingerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Lansingerland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lansingerland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!