Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Beutenaken:

Informatie woonplaats Beutenaken:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Beutenaken in de gemeente Gulpen Wittem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Beutenaken in de gemeente Gulpen Wittem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (12% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Beutenaken, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Beutenaken is tussen 2013 en 2020 met 10 personen afgenomen (afgerond is dat 12%): van 79 in 2013 tot 69 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Beutenaken
Kaart van de woonplaats beutenaken. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Beutenaken binnen de gemeente Gulpen Wittem.

De naam Beutenaken wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Beutenaken. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Beutenaken

Woonplaats Beutenaken heeft een totale oppervlakte van 174 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Beutenaken telt 40 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 31 adressen per km2. Er wonen 34 huishoudens en er zijn in totaal 35 woningen. De woonplaats telt 71 auto's en 14 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Beutenaken ligt in de gemeente Gulpen Wittem.

De brondata voor woonplaats Beutenaken is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Beutenaken zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Beutenaken valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Beutenaken zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Beutenaken zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen Wittem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 35 woningen in de woonplaats Beutenaken
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Beutenaken:

35 woningen & 40 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 40 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Beutenaken telt in totaal 40 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Beutenaken.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

35 woningen & 40 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Beutenaken


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gulpen Wittem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Beutenaken


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - woonplaats Beutenaken


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Fanfarezaal Berg en Dal


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Fanfarezaal Berg en Dal bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Fanfarezaal Berg en Dal is uitgebracht. Er ligt binnen woonplaats Beutenaken geen stembureau. Stembureau Fanfarezaal Berg en Dal is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Beutenaken ligt. De gemeente Gulpen Wittem telde bij deze verkiezingen in totaal 10 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gulpen Wittem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen Wittem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Beutenaken.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Beutenaken was in 2017 €28.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven

Voor woonplaats Beutenaken zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Beutenaken, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Beutenaken zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 24 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 9 verschillende soorten delicten. Voor 7% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 24 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de woonplaats Beutenaken 3 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die van 2012 tot en met 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Beutenaken.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Beutenaken voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal14Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners69Aantal2020
Mannen40Aantal2020
Vrouwen34Aantal2020
0 tot 15 jaar2Aantal2020
15 tot 25 jaar1Aantal2020
25 tot 45 jaar9Aantal2020
45 tot 65 jaar24Aantal2020
65 jaar of ouder21Aantal2020
Ongehuwd18Aantal2020
Gehuwd37Aantal2020
Gescheiden7Aantal2020
Verweduwd2Aantal2020
Westers totaal9Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief1Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataAantalgeen data
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid40Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatief40%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners19Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.438Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.600Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.703Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.418Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.009Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.216Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.340Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.001Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal34Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens14Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen17Aantal2020
Huishoudens met kinderen9Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2019
Percentage werknemers66%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 34%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  23Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.400Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.800Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,70 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen26,30 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,80 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataAantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon55Aantal2020
Niet-westers totaal6Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Surinamegeen dataAantalgeen data
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers6Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk5,16Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt4,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf4,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school4,82Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand5,16Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand14,00Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand5,16Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand13,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand14,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,40Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,59Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,64Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand3,40Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafetaria binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,39Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km30,43Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km60Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km207Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand4,80Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Kinderdagverblijven binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand5,45Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand4,82Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Basisonderwijs binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,09Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,09Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,09Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,48Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,34Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,38Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,44Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,44Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand13,22Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,06Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,64Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand11,56Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,34Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand14,06Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand10,99Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand15,20Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand5,55Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,99Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand25,15Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand7,29Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand12,41Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand15,70Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand11,31Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1230CodeWP1230
RegionaamBeutenakenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal174Aantal hectaren2020
Oppervlakte land174Aantal hectaren2020
Oppervlakte watergeen dataAantal hectarengeen data
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid31Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal71Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine53Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof18Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad35Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€275.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning91%Percentage2019
Percentage meergezinswoning9%Percentage2019
Percentage bewoond90%Percentage2019
Percentage onbewoond10%Percentage2019
Koopwoningen88%Percentage2019
Huurwoningen totaal12%Percentage2019
In bezit woningcorporatie2%Percentage2019
In bezit overige verhuurders10%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200091%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Gulpen Wittem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gulpen Wittem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gulpen Wittem. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!