Corona-statistieken gemeente Molenlanden

Informatie woonplaats Brandwijk:

Informatie woonplaats Brandwijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brandwijk in de gemeente Molenlanden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Brandwijk in de gemeente Molenlanden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Brandwijk, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Brandwijk is tussen 2013 en 2020 met 31 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 1.279 in 2013 tot 1.310 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Brandwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Brandwijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de Brandwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Brandwijk

Woonplaats Brandwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.231 hectare, waarvan 1.176 land en 55 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Brandwijk telt 556 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 157 adressen per km2. Er wonen 490 huishoudens en er zijn in totaal 504 woningen. De woonplaats telt 680 auto's en 150 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Brandwijk ligt in de gemeente Molenlanden.

De brondata voor woonplaats Brandwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Brandwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Brandwijk valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Brandwijk en Brandwijk zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Brandwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 504 woningen in de woonplaats Brandwijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Brandwijk:

504 woningen & 554 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Brandwijk (€312.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Brandwijk voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 554 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Brandwijk telt in totaal 554 adressen, met 552 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Brandwijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

504 woningen & 554 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.922)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Brandwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Brandwijk was in 2017 €25.922.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (150 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Brandwijk.

Woonplaats Brandwijk telt in totaal 150 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Brandwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal150aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij30aantal2019
B-F Nijverheid en energie30aantal2019
G+I Handel en horeca20aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie15aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed15aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening30aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten10aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.310aantal2020
Mannen650aantal2020
Vrouwen660aantal2020
0 tot 15 jaar260aantal2020
15 tot 25 jaar200aantal2020
25 tot 45 jaar275aantal2020
45 tot 65 jaar365aantal2020
65 jaar of ouder215aantal2020
Ongehuwd595aantal2020
Gehuwd590aantal2020
Gescheiden60aantal2020
Verweduwd55aantal2020
Geboorte totaal15aantal2019
Geboorte relatief13aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10aantal2019
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.200gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.730gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.610gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.580gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.500gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.960gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.410gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.530gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.510gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.180gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.640gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal490aantal2020
Eenpersoonshuishoudens125aantal2020
Huishoudens zonder kinderen150aantal2020
Huishoudens met kinderen210aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  983aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.368Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.922Euro2017
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen24%percentage2018
Actieven 15-75 jaar67,31 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen29,80 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,05 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,04 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,76 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW200aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.245aantal2020
Westers totaal50aantal2020
Niet-westers totaal15aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers10aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,50gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,20gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf1,00gemiddeld km2019
Afstand tot school0,90gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km2,10gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1981CodeWP1981
RegionaamBrandwijkNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid111aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte58gemiddeld per km²2020
Oppervlakte totaal1.231hectaren2020
Oppervlakte land1.176hectaren2020
Oppervlakte water55hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid157gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal680aantal2020
Personenautos brandstof benzine560aantal2020
Personenautos overige brandstof125aantal2020
Personenautos per huishouden1,40gemiddeld2020
Motorfietsen75aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad504aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€312.000Euro2019
Percentage eengezinswoning96%percentage2019
Percentage meergezinswoning4%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen69%percentage2019
Huurwoningen totaal31%percentage2019
In bezit woningcorporatie23%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200082%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200018%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Molenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Molenlanden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Molenlanden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!