Corona-statistieken gemeente Schouwen Duiveland

Informatie woonplaats Burgh Haamstede:

Informatie woonplaats Burgh Haamstede:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Burgh Haamstede in de gemeente Schouwen Duiveland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Burgh Haamstede in de gemeente Schouwen Duiveland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Burgh Haamstede, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Burgh Haamstede is tussen 2013 en 2020 met 15 personen toegenomen (afgerond is dat 0%): van 4.284 in 2013 tot 4.300 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Burgh Haamstede


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Over woonplaats Burgh Haamstede

Woonplaats Burgh Haamstede heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.755 hectare, waarvan 3.739 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Burgh Haamstede telt 4.188 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 128 adressen per km2. Er wonen 2.080 huishoudens en er zijn in totaal 2.666 woningen. De woonplaats telt 2.710 auto's en 510 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Burgh Haamstede ligt in de gemeente Schouwen Duiveland.

De brondata voor woonplaats Burgh Haamstede is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Burgh Haamstede zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Burgh Haamstede valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 10 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Burgh Haamstede zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Burgh Haamstede zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.666 woningen in de woonplaats Burgh Haamstede
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Burgh Haamstede:

2.666 woningen & 4.156 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Burgh Haamstede (€363.555 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Burgh Haamstede voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 4.156 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Burgh Haamstede telt in totaal 4.156 adressen, met 4.155 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Burgh Haamstede.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.666 woningen & 4.156 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.655)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Burgh Haamstede.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Burgh Haamstede was in 2017 €32.655.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (510 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Burgh Haamstede.

Woonplaats Burgh Haamstede telt in totaal 510 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Burgh Haamstede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal510Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2019
B-F Nijverheid en energie70Aantal2019
G+I Handel en horeca135Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners4.300Aantal2020
Mannen2.100Aantal2020
Vrouwen2.220Aantal2020
0 tot 15 jaar380Aantal2020
15 tot 25 jaar300Aantal2020
25 tot 45 jaar505Aantal2020
45 tot 65 jaar1.270Aantal2020
65 jaar of ouder1.760Aantal2020
Ongehuwd1.215Aantal2020
Gehuwd2.345Aantal2020
Gescheiden330Aantal2020
Verweduwd365Aantal2020
Westers totaal310Aantal2020
Geboorte totaal15Aantal2019
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal65Aantal2019
Sterfte relatief18Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid115Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag800Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.330Aantal2019
Opleidingsniveau hoog960Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten275Aantal2019
Wmo-cliënten relatief76%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.851Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.596Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.176Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.224Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.639Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.119Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.421Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.022Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.492Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement634Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.083Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.199Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.352Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.743Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.291Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.570Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.080Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens680Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen950Aantal2020
Huishoudens met kinderen460Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,05Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2019
Percentage werknemers75%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 25%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  3.599Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.297Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €32.655Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar49,39 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen30,95 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen23,04 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,09 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,27 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO110Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.670Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.875Aantal2020
Niet-westers totaal115Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers85Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,02Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,99Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf2,33Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school2,01Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand2,02Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand16,36Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand2,02Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand16,82Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand35,63Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,99Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,62Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand16,52Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,86Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,57Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km25Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km8,19Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand2,33Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand2,33Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand2,01Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand16,08Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO afstand16,08Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand16,08Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,69Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand8,13Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,49Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,73Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,79Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,82Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,54Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,88Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,06Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,58Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,65Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,22Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,44Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand29,36Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand67,02Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,84Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand11,53Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand68,18Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand17,32Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand35,38Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Sauna afstand26Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand9,15Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2676CodeWP2676
RegionaamBurgh HaamstedeNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.755Aantal hectaren2020
Oppervlakte land3.739Aantal hectaren2020
Oppervlakte water17Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid128Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.710Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.150Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof565Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen185Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.666Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€363.555Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning92%Percentage2019
Percentage meergezinswoning8%Percentage2019
Percentage bewoond74%Percentage2019
Percentage onbewoond26%Percentage2019
Koopwoningen76%Percentage2019
Huurwoningen totaal24%Percentage2019
In bezit woningcorporatie14%Percentage2019
In bezit overige verhuurders10%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200083%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Schouwen Duiveland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Schouwen Duiveland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!