Statistieken woonplaats Daarlerveen:

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Daarlerveen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Hellendoorn en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Daarlerveen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 54 gebieden Hellendoorn / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 5% naar 1.205 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Daarlerveen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Daarlerveen, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Daarlerveen is met 60 personen gestegen van 1.145 in 2013 tot 1.205 in 2021 (dat is 5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Daarlerveen
Kaart van de woonplaats Daarlerveen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Daarlerveen binnen de gemeente Hellendoorn.

De naam Daarlerveen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Daarlerveen en voor de wijk Daarlerveen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Daarlerveen

Woonplaats Daarlerveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 441 hectare, waarvan 433 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Daarlerveen telt 506 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 152 adressen per km2. Er wonen 455 huishoudens en er zijn in totaal 468 woningen. De woonplaats telt 655 auto's en 125 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Daarlerveen ligt in de gemeente Hellendoorn.

De brondata voor woonplaats Daarlerveen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Daarlerveen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Daarlerveen valt samen met de 2 buurten Daarlerveen en Dorp Daarlerveen. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Daarlerveen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hellendoorn. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 468 woningen in de woonplaats Daarlerveen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hellendoorn in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

468 woningen & 506 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 19% naar €269.504 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Daarlerveen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Daarlerveen, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Daarlerveen is met €42.400 toegenomen van €227.103 in 2013 tot €269.504 in 2021 (dat is 19%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Daarlerveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Daarlerveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Kulturhus ’t Trefpunt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Kulturhus ’t Trefpunt is uitgebracht. Kulturhus ’t Trefpunt was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Daarlerveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Kulturhus ’t Trefpunt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 7 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Daarlerveen stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Hellendoorn telde bij deze verkiezingen in totaal 20 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hellendoorn. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hellendoorn.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Daarlerveen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Daarlerveen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Daarlerveen is met 52 personen gestegen van 1.103 in 2013 tot 1.155 in 2021 (dat is 4,71%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Daarlerveen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Daarlerveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Daarlerveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Hellendoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hellendoorn. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hellendoorn. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.764)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Daarlerveen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Daarlerveen was in 2019 €22.764.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Daarlerveen zijn in totaal 125 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Daarlerveen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Daarlerveen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 229 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 23 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 229 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 224 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Daarlerveen 18 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2021 geregistreerd zijn in de woonplaats Daarlerveen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 506 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Daarlerveen telt in totaal 506 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Daarlerveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Daarlerveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

468 woningen & 506 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Daarlerveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal125Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2021
B-F Nijverheid en energie35Aantal2021
G+I Handel en horeca25Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.205Aantal2021
Mannen630Aantal2021
Vrouwen575Aantal2021
0 tot 15 jaar205Aantal2021
15 tot 25 jaar165Aantal2021
25 tot 45 jaar280Aantal2021
45 tot 65 jaar360Aantal2021
65 jaar of ouder180Aantal2021
Ongehuwd540Aantal2021
Gehuwd545Aantal2021
Gescheiden55Aantal2021
Verweduwd55Aantal2021
Westers totaal35Aantal2021
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid278Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag310Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar480Aantal2020
Opleidingsniveau hoog160Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,71%Percentage2020
WMO cliënten55Aantal2020
WMO cliënten relatief45Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.561Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.614Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.371Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.004Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.887Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.727Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.552Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.233Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.483Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.790Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.267Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.624Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal455Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens100Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen140Aantal2021
Huishoudens met kinderen205Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,65Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.771Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.764Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen42,64%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen15,61%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,05%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen28,26%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen23,62%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,31%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,79%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,32%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,75%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€294x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW160Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.155Aantal2021
Niet-westers totaal15Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers15Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,39Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand14,17Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand2,52Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,66Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand14,17Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,45Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,65Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,55Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand2,09Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand2,42Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,48Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,55Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,58Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,75Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,75Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,07Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand1,76Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,03Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,79Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,16Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,16Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,51Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,79Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,84Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,13Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,76Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,44Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,39Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand0,58Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand11,80Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,48Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand6,77Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand32,57Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand5,97Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand12,37Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand12,40Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand9,35Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1039Code2022
RegionaamDaarlerveenNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal441Aantal hectaren2021
Oppervlakte land433Aantal hectaren2021
Oppervlakte water8Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid152Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode506Aantal2022
Adressen totaal506Aantal2022
Panden476Aantal2022
Percelen423Aantal2022
Diefstal5Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting5Aantal2021
Verkeersovertredingen1Aantal2021
Vernieling5Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven18Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal655Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine515Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof135Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,42Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen95Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad468Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€269.504Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning93%Percentage2021
Percentage meergezinswoning7%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen79%Percentage2021
Huurwoningen totaal21%Percentage2021
In bezit woningcorporatie13%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200079%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!