Statistieken woonplaats Deurne

Aantal inwoners per jaar
(kleine toename van 2,74% naar 25.069 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Deurne. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Deurne is met 668 personen toegenomen van 24.401 in 2013 tot 25.069 in 2022 (dat is 2,74%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Deurne

Woonplaats Deurne heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.660 hectare, waarvan 5.646 land en 15 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Deurne telt 12.646 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 328 adressen per km2. Er wonen 10.848 huishoudens en er zijn in totaal 11.036 woningen. De woonplaats telt 13.080 auto's en 2.893 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Deurne ligt in de gemeente Deurne.

De brondata voor woonplaats Deurne is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Deurne zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Deurne valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 11 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Deurne zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Deurne zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Deurne. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Deurne
Kaart van de woonplaats Deurne. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Deurne binnen de gemeente Deurne.

De naam Deurne wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Deurne en voor de wijk Deurne. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 11.036 woningen in de woonplaats Deurne
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Deurne in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11.036 woningen & 12.646 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 22% naar €335.038 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Deurne. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Deurne, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Deurne is met €60.833 gestegen van €274.205 in 2013 tot €335.038 in 2022 (dat is 22%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Deurne bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Deurne

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Deurne is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 10 stembureaus in de woonplaats Deurne.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de woonplaats Deurne.

De gemeente Deurne telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Deurne. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Deurne.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Deurne. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Deurne, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Deurne is met 22.124 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Deurne: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Deurne.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Deurne. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Deurne:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Deurne. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Deurne. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.291)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Deurne.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Deurne was in 2021 €27.291.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.893 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Deurne zijn in totaal 2.893 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.893 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.918 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Deurne, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Deurne zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 11.999 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 11.999 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 11.706 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Deurne 955 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Deurne.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 12.646 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Deurne telt in totaal 12.646 adressen, met 12.605 verblijfsobjecten en 41 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Deurne. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Deurne. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.036 woningen & 12.646 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Deurne. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Deurne: 3.473 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Deurne bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Deurne
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Deurne. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Deurne vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Deurne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.893Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij286Aantal2021
B-F Nijverheid en energie508Aantal2021
G+I Handel en horeca554Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie135Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed299Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening479Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg399Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners25.069Aantal2022
Mannen12.521Aantal2022
Vrouwen12.558Aantal2022
0 tot 15 jaar3.771Aantal2022
15 tot 25 jaar2.872Aantal2022
25 tot 45 jaar5.517Aantal2022
45 tot 65 jaar7.083Aantal2022
65 jaar of ouder5.831Aantal2022
Ongehuwd11.248Aantal2022
Gehuwd10.505Aantal2022
Gescheiden1.802Aantal2022
Verweduwd1.528Aantal2022
Westers totaal1.672Aantal2022
Geboorte totaal244Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal315Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid443,74Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag5.804Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar8.488Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.439Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura519Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2020
WMO cliënten2.325Aantal2021
WMO cliënten relatief93Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.231Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.428Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.017Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.375Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.314Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.577Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.606Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.554Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.058Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.229Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.388Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.674Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.367Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.208Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.765Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief6.633Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.265Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.686Aantal2023
Energielabels A+++++5Aantal2023
Energielabels A++++130Aantal2023
Energielabels A+++44Aantal2023
Energielabels A++56Aantal2023
Energielabels A+99Aantal2023
Energielabels A2.095Aantal2023
Energielabels B2.271Aantal2023
Energielabels C3.473Aantal2023
Energielabels D1.195Aantal2023
Energielabels E316Aantal2023
Energielabels F730Aantal2023
Energielabels G484Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.848Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.525Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.653Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.675Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers20.154Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.775Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.291Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,44%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,37%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.895x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand350Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.265Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW230Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW5.352Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon22.124Aantal2022
Niet-westers totaal1.273Aantal2022
Marokko175Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2022
Suriname130Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers839Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal408Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven109Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting150Aantal2022
Verkeersovertredingen140Aantal2022
Vernieling100Aantal2022
Overige misdrijven20Aantal2022
Totaal misdrijven955Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,96Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand11,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,33Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,02Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand11,96Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,84Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,53Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,76Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,58Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,97Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,79Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,79Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,64Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,64Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,79Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,96Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,49Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,03Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,53Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,31Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,02Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,14Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,55Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,83Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand23,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,61Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand27,01Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,61Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand11,01Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand10,97Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,16Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1774CodeWP1774
RegionaamDeurneNaamDeurne
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.660Aantal hectaren2022
Oppervlakte land5.646Aantal hectaren2022
Oppervlakte water15Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid328Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal12.646Aantal2023
Adressen met postcode12.584Aantal2023
Adressen met woonfunctie11.323Aantal2023
Panden10.452Aantal2023
Percelen8.538Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 190073Aantal2023
Panden 1900 tot 1925250Aantal2023
Panden 1925 tot 1950578Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.725Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.552Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.108Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.778Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.094Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.013Aantal2023
Panden 2020 en later335Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade24Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade73Aantal2021
Verkeersongevallen totaal98Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal13.080Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.877Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.198Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,19Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.201Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.036Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€335.038Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning83%Percentage2022
Percentage meergezinswoning17%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen64%Percentage2022
Huurwoningen totaal36%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!