Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Deurne:

Informatie gemeente Deurne:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Deurne! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Deurne!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Deurne, jaren 1996 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Deurne is met 900 inwoners toegenomen (afgerond is dat 2%): van 31.574 in 1996 tot 32.474 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Deurne
Kaart van de gemeente Deurne met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Deurne met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Deurne, 2: Vlierden, 3: Liessel, 4: Helenaveen, 5: Neerkant.

Over gemeente Deurne

Deurne is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Deurne heeft afgerond een totale oppervlakte van 11.836 hectare, waarvan 11.693 land en 142 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 887 adressen per km2. Er wonen 13.764 huishoudens in gemeente Deurne en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 5 wijken en 17 buurten.

De naam Deurne wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Deurne en voor de wijk Deurne. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 13.887 woningen in gemeente Deurne
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Deurne:

13.887 woningen & 15.859 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Deurne.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Deurne voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 15.859 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Gemeente Deurne telt in totaal 15.859 adressen, met 15.818 verblijfsobjecten en 41 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Deurne.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

13.887 woningen & 15.859 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Deurne.

Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Deurne
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Deurne: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.907 personen uit de gemeente Deurne positief op Corona getest, er zijn 122 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 37 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 24 januari 2021, week 03 2021).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Deurne
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Deurne.

Gemiddeld overleden 6,40 personen per week uit de gemeente Deurne (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 01 van 2021).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 28 wijken en buurten in gemeente Deurne. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Deurne als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Deurne als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Deurne. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.800)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Deurne.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Walsberg heeft met €30.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Deurne. En buurt Koolhof heeft met €21.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Deurne.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Deurne is €24.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.100. Gemeente Deurne telt 25.900 inkomensontvangers op 32.471 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,90 % procent van de huishoudens in gemeente Deurne heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Deurne is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Deurne is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Deurne.

Winnende partij in Deurne: CDA met 1667 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Deurne, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2002 die voor gemeente Deurne beschikbaar zijn.

Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Deurne.

Grootste partij in Deurne: CDA met 2906 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Deurne, verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Alle uitslagen
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Deurne naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in gemeente Deurne: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Deurne voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Deurne ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Deurne.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (3.270 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Deurne.

Gemeente Deurne telt in totaal 3.270 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Geboorte en sterfte per 1000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2020.

De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

Top 5 gemeente Deurne: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Deurne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.270aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij440aantal2019
B-F Nijverheid en energie685aantal2019
G+I Handel en horeca685aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie165aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed370aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening565aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten355aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners32.471aantal2020
Mannen16.364aantal2020
Vrouwen16.107aantal2020
0 tot 15 jaar4.911aantal2020
15 tot 25 jaar3.840aantal2020
25 tot 45 jaar7.028aantal2020
45 tot 65 jaar9.651aantal2020
65 jaar of ouder7.041aantal2020
Ongehuwd14.388aantal2020
Gehuwd14.120aantal2020
Gescheiden2.076aantal2020
Verweduwd1.887aantal2020
Geboorte totaal314aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal301aantal2019
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.340gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.130gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.900gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.990gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.520gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.420gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.450gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.760gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.490gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.680gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker85%percentage2016
Zware drinker12%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2016
Overgewicht51%percentage2016
Obesitas13%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter50%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2016
Moeite met rondkomen15%percentage2016
Vrijwilligerswerk32%percentage2016
Mantelzorger17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening33%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking17%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.764aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.145aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.732aantal2020
Huishoudens met kinderen4.887aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  25.900aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.100Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.800Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,70 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen33,60 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen21,90 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,30 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand430aantal2019
Personen per soort uitkering; AO1.480aantal2019
Personen per soort uitkering; WW440aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW6.310aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon29.306aantal2020
Westers totaal1.896aantal2020
Niet-westers totaal1.269aantal2020
Marokko169aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba72aantal2020
Suriname152aantal2020
Turkije54aantal2020
Overig niet-westers822aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,30gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,10gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,90gemiddeld km2019
Afstand tot school0,80gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km6,10gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0762Code2020
RegionaamDeurneNaam2020
Soort regioGemeenteType2020
Bevolkingsdichtheid278aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte146gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal11.836hectaren2020
Oppervlakte land11.693hectaren2020
Oppervlakte water142hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid887gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal17.120aantal2019
Personenautos brandstof benzine13.990aantal2019
Personenautos overige brandstof3.130aantal2019
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2019
Motorfietsen1.575aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.887aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€279.000Euro2019
Percentage eengezinswoning86%percentage2019
Percentage meergezinswoning14%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen66%percentage2019
Huurwoningen totaal34%percentage2019
In bezit woningcorporatie25%percentage2019
In bezit overige verhuurders9%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200084%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Deurne. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Deurne:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Deurne. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Deurne. Met verschillende handige overzichten voor alle 28 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!