Statistieken gemeente Deurne

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Deurne. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Deurne. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 28 gebieden Deurne / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 3,27% naar 32.606 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Deurne. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Deurne, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Deurne is met 1.032 personen gestegen van 31.574 in 1996 tot 32.606 in 2022 (dat is 3,27%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Deurne
Kaart van de gemeente Deurne met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Deurne met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Deurne, 2: Vlierden, 3: Liessel, 4: Helenaveen, 5: Neerkant.

Over de gemeente Deurne

De gemeente Deurne is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Deurne heeft afgerond een totale oppervlakte van 11.836 hectare, waarvan 11.676 land en 160 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 898 adressen per km2. Er wonen 13.825 huishoudens in de gemeente Deurne en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 5 wijken en 17 buurten.

De naam Deurne wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Deurne en voor de wijk Deurne. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Deurne

Vlag van de gemeente Deurne

Kenmerken van de 14.052 woningen in de gemeente Deurne
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Deurne in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

14.052 woningen & 16.175 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 21% naar €304.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Deurne. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Deurne, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Deurne is met €53.000 toegenomen van €251.000 in 2005 tot €304.000 in 2021 (dat is 21%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 16.175 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Deurne telt in totaal 16.175 adressen, met 16.134 verblijfsobjecten en 41 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Deurne. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Deurne. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

14.052 woningen & 16.175 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Deurne bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Deurne
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Deurne: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 16.219 personen uit de gemeente Deurne positief op Corona getest, er zijn 277 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 52 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 17 augustus 2022, week 33 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Deurne
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Deurne.

Gemiddeld overleden 6,49 personen per week uit de gemeente Deurne (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 30 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400) gemeente Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Deurne.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Helenaveen heeft met €31.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Deurne. En buurt Koolhof heeft met €23.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Deurne.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Deurne is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.100. Gemeente Deurne telt 26.200 inkomensontvangers op 32.606 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in gemeente Deurne heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Deurne is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Deurne is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Deurne voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Deurne ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Deurne.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Deurne. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Deurne, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Deurne is met 757 personen gedaald van 29.922 in 1997 tot 29.165 in 2021 (dat is 2,53%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Deurne: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Deurne
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Deurne.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Deurne:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Politieke Partij DOE!3.40824,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DeurneNU3.04022,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Progressief Akkoord-GROENLINKS-PvdA1.87713,65%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.82613,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.63411,88%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Transparant Deurne1.3719,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS5954,33%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.77328,91%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.93814,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.41512,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.29811,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.6118,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD9114,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA7323,67%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks6263,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215452,73%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB5032,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD4662,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2841,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2561,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1380,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK790,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje770,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten480,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter470,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots400,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG360,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1280,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP250,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst200,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP200,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP130,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol130,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter120,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA50,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.66718,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.50816,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.40615,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.34714,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD94110,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks6176,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D664574,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4144,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV3533,84%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2482,70%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1201,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP690,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio180,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen130,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK70,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.90622,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.09316,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.86514,46%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.0498,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.0318,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks8576,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA8046,24%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D667886,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6034,68%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3352,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant2301,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant1341,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP830,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant750,58%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje210,16%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK200,16%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.26427,28%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.91924,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.20318,41%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.26610,58%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.21410,15%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP5904,93%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water5084,25%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Deurne. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Deurne: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Deurne.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Deurne het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Deurne van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (3.965 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Deurne (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Deurne zijn in totaal 3.965 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Deurne.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Deurne. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Deurne, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2021 tot en met juli 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Deurne zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 13.042 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 13.042 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 12.746 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Deurne 1.097 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Deurne.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Deurne


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Deurne.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Deurne. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 28 wijken en buurten in gemeente Deurne. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Deurne als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Deurne als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Deurne: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Deurne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.965Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij460Aantal2021
B-F Nijverheid en energie740Aantal2021
G+I Handel en horeca705Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie160Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed390Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening630Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg510Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten370Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners32.606Aantal2022
Mannen16.421Aantal2022
Vrouwen16.185Aantal2022
0 tot 15 jaar4.924Aantal2022
15 tot 25 jaar3.730Aantal2022
25 tot 45 jaar7.197Aantal2022
45 tot 65 jaar9.380Aantal2022
65 jaar of ouder7.375Aantal2022
Ongehuwd14.683Aantal2022
Gehuwd13.855Aantal2022
Gescheiden2.136Aantal2022
Verweduwd1.932Aantal2022
Westers totaal1.971Aantal2021
Geboorte totaal293Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal357Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid277Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag7.430Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar11.360Aantal2020
Opleidingsniveau hoog5.650Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura665Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,30%Percentage2020
WMO cliënten2.805Aantal2020
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.930Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.450Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.780Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.410Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.440Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.040Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.590Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.825Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens4.225Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen4.741Aantal2021
Huishoudens met kinderen4.859Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers26.200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.100Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen17,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,70%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen21,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€147x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand380Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.470Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW410Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.490Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon29.165Aantal2021
Niet-westers totaal1.301Aantal2021
Marokko172Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba77Aantal2021
Suriname145Aantal2021
Turkije63Aantal2021
Overig niet-westers844Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand13,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand12,10Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand27,60Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand11,50Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand11,40Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0762Code2021
RegionaamDeurneNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode07620000Code2021
Oppervlakte totaal11.836Aantal hectaren2022
Oppervlakte land11.676Aantal hectaren2022
Oppervlakte water160Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid898Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode16.056Aantal2021
Adressen totaal16.121Aantal2021
Panden13.754Aantal2021
Percelen11.482Aantal2021
Diefstal472Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven78Aantal2021
Milieu overtredingen7Aantal2021
Oplichting232Aantal2021
Verkeersovertredingen149Aantal2021
Vernieling113Aantal2021
Overige misdrijven13Aantal2021
Totaal misdrijven1.097Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal17.255Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine14.240Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.015Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte148Aantal2020
Motorfietsen1.580Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.052Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€304.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning86%Percentage2021
Percentage meergezinswoning14%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen66%Percentage2021
Huurwoningen totaal34%Percentage2021
In bezit woningcorporatie24%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200083%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Deurne. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Deurne:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Deurne. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Deurne. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!