Statistieken woonplaats Deventer

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 4,06% naar 83.021 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Deventer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Deventer is met 3.241 personen toegenomen van 79.779 in 2013 tot 83.021 in 2023 (dat is 4,06%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Deventer

Woonplaats Deventer heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.949 hectare, waarvan 3.699 land en 249 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Deventer telt 45.176 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.161 adressen per km2. Er wonen 40.005 huishoudens en er zijn in totaal 38.394 woningen. De woonplaats telt 36.189 auto's en 9.116 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Deventer ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Deventer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Deventer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Deventer valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 56 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Deventer zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Deventer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Deventer
Kaart van de woonplaats Deventer. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Deventer binnen de gemeente Deventer.

Woningkenmerken
Er zijn 38.394 woningen in de woonplaats Deventer.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Deventer in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 39% naar €247.960 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Deventer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Deventer, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Deventer is met €69.124 toegenomen van €178.835 in 2013 tot €247.960 in 2022 (dat is 39%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Deventer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Deventer is €247.960, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 38.394 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Deventer (geel), 6 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 64 buurten (blauw). De woonplaats Deventer wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Deventer: er zijn 15.357 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Deventer.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 45.176 totaal in de woonplaats Deventer

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Deventer telt in totaal 45.176 adressen, met 45.034 verblijfsobjecten, 91 standplaatsen en 51 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Deventer ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Deventer
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Deventer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Deventer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Deventer

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Deventer. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Deventer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Deventer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Deventer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Deventer. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Deventer, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Deventer is met 1.719 personen gestegen van 59.095 in 2013 tot 60.814 in 2022 (dat is 2,91%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Deventer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Deventer
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Deventer in 2022 zijn Westers (8.438 inwoners) en Turkije (6.604 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Deventer: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Deventer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Deventer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Deventer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Deventer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Deventer zijn A (10.545 adressen) en C (8.753 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Deventer. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Deventer: 10.545 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Deventer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Deventer
Er waren 434 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Deventer. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Deventer vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Deventer

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 39 stembureaus in de woonplaats Deventer. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 39 stembureaus in de woonplaats Deventer. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Deventer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 39 stembureaus in de woonplaats Deventer.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 118 stembureaus in de gemeente Deventer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Deventer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Deventer.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.004)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Deventer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Deventer was in 2021 €26.004.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (9.116 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Deventer (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Deventer zijn in totaal 9.116 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 9.116 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 9.066 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Deventer. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Deventer
Er zijn 1.119 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Deventer op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.119 elektrische auto’s in de woonplaats Deventer. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Deventer die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 38.191 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Deventer in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Deventer geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 50.334 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Deventer (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 37.706 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Deventer in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Deventer geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Deventer. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 4.199 misdrijven in de woonplaats Deventer geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Deventer, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Deventer zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 53.138 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Deventer 4.199 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Deventer in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (738 delicten) en Overige vermogensdelicten (458 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Deventer.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 386 misdrijven in de woonplaats Deventer geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Deventer met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Deventer over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Deventer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Deventer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Deventer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Deventer.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Deventer genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Deventer.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Deventer.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Deventer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.116Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2022
B-F Nijverheid en energie931Aantal2022
G+I Handel en horeca1.792Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie660Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed562Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.242Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.708Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.136Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners83.021Aantal2023
Mannen41.071Aantal2023
Vrouwen41.980Aantal2023
0 tot 15 jaar12.720Aantal2023
15 tot 25 jaar10.319Aantal2023
25 tot 45 jaar22.999Aantal2023
45 tot 65 jaar22.649Aantal2023
65 jaar of ouder14.314Aantal2023
Ongehuwd43.756Aantal2023
Gehuwd28.320Aantal2023
Gescheiden7.412Aantal2023
Verweduwd3.562Aantal2023
Geboorte totaal880Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal788Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.276Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag16.942Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar26.032Aantal2021
Opleidingsniveau hoog19.976Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.735Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2021
WMO cliënten6.706Aantal2021
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.535Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.936Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.749Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.101Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.880Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.154Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.896Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.124Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement819Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.221Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.434Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.649Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.292Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning977Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.274Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming32%Percentage2021
Energielabels Definitief28.474Aantal2023
Energielabels Voorlopig12.132Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.591Aantal2023
Energielabels A+++++12Aantal2023
Energielabels A++++107Aantal2023
Energielabels A+++378Aantal2023
Energielabels A++189Aantal2023
Energielabels A+399Aantal2023
Energielabels A10.546Aantal2023
Energielabels B6.514Aantal2023
Energielabels C8.753Aantal2023
Energielabels D3.138Aantal2023
Energielabels E3.697Aantal2023
Energielabels F3.499Aantal2023
Energielabels G3.373Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal40.005Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens16.955Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen10.482Aantal2023
Huishoudens met kinderen12.528Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,05Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers65.282Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.004Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8,7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.964x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand2.640Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO4.915Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW690Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW12.875Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland60.227Aantal2023
Herkomst Europa6.485Aantal2023
Herkomst buiten Europa16.348Aantal2023
Geboren in Nederland60.199Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.550Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa8.030Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.867Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa8.343Aantal2023
Autochtoon60.814Aantal2022
Westers totaal8.439Aantal2022
Niet-westers totaal12.566Aantal2022
Marokko395Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba560Aantal2022
Suriname580Aantal2022
Turkije6.604Aantal2022
Overig niet-westers4.431Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.152Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven343Aantal2022
Milieu overtredingen8Aantal2022
Oplichting504Aantal2022
Verkeersovertredingen530Aantal2022
Vernieling365Aantal2022
Overige misdrijven148Aantal2022
Totaal misdrijven4.199Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand17,87Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,49Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,49Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,87Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,94Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km80Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,46Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,59Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,99Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,37Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand9,78Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,68Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,63Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,79Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,21Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,88Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,56Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,98Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,75Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,82Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,32Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,16Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,48Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,96Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand15,14Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2856CodeWP2856
RegionaamDeventerNaamDeventer
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.949Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.699Aantal hectaren2023
Oppervlakte water249Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.161Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal45.176Aantal2023
Adressen met postcode43.197Aantal2023
Adressen met woonfunctie40.120Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom44.909Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom267Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom39.887Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom236Aantal2023
Percelen23.576Aantal2023
Panden30.116Aantal2023
Adressen met panden44.745Aantal2023
Panden voor 1700379Aantal2023
Panden 1700 tot 19003.008Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.933Aantal2023
Panden 1925 tot 19504.858Aantal2023
Panden 1950 tot 19709.238Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.168Aantal2023
Panden 1980 tot 19904.862Aantal2023
Panden 1990 tot 20005.666Aantal2023
Panden 2000 tot 20104.785Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.772Aantal2023
Panden 2020 en later1.279Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade41Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade393Aantal2021
Verkeersongevallen totaal434Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal36.189Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine28.875Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof7.303Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,87Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.519Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad38.394Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€247.960Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning64%Percentage2022
Percentage meergezinswoning36%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen52%Percentage2022
Huurwoningen totaal48%Percentage2022
In bezit woningcorporatie32%Percentage2022
In bezit overige verhuurders16%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022
Appartement14.754Aantal2023
Tussen of geschakelde woning15.357Aantal2023
Hoekwoning6.103Aantal2023
Tweeonder1kap2.010Aantal2023
Vrijstaande woning1.899Aantal2023
Ligplaats51Aantal2023
Standplaats91Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend97Aantal2023
Woningtype n.v.t.4.911Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!