Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Dieverbrug:

Informatie woonplaats Dieverbrug:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Dieverbrug in de gemeente Westerveld! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Dieverbrug in de gemeente Westerveld!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Dieverbrug, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Dieverbrug is tussen 2013 en 2020 met 5 personen afgenomen (afgerond is dat 3%): van 176 in 2013 tot 170 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Dieverbrug
Kaart van de woonplaats dieverbrug. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Dieverbrug binnen de gemeente Westerveld.

De naam Dieverbrug wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Dieverbrug en voor de wijk Dieverbrug. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Dieverbrug

Woonplaats Dieverbrug heeft afgerond een totale oppervlakte van 188 hectare, waarvan 185 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Dieverbrug telt 108 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 63 adressen per km2. Er wonen 79 huishoudens en er zijn in totaal 66 woningen. De woonplaats telt 91 auto's en 37 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Dieverbrug ligt in de gemeente Westerveld.

De brondata voor woonplaats Dieverbrug is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Dieverbrug zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Dieverbrug valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Dieverbrug zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Dieverbrug zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 66 woningen in de woonplaats Dieverbrug
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Dieverbrug:

66 woningen & 108 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 108 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Dieverbrug telt in totaal 108 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Dieverbrug.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

66 woningen & 108 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Dieverbrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Westerveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Dieverbrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - woonplaats Dieverbrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau RSG Stad en Esch


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau RSG Stad en Esch bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau RSG Stad en Esch is uitgebracht. Er ligt binnen woonplaats Dieverbrug geen stembureau. Stembureau RSG Stad en Esch is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Dieverbrug ligt. De gemeente Westerveld telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerveld. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.727)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Dieverbrug.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Dieverbrug was in 2017 €28.727.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (37 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Dieverbrug.

Woonplaats Dieverbrug telt in totaal 37 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Dieverbrug, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Dieverbrug zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 65 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 17 verschillende soorten delicten. Voor 18% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 65 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de woonplaats Dieverbrug 8 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Dieverbrug.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Dieverbrug voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal37Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij4Aantal2019
B-F Nijverheid en energie9Aantal2019
G+I Handel en horeca12Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goed3Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening3Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten6Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners170Aantal2020
Mannen88Aantal2020
Vrouwen83Aantal2020
0 tot 15 jaar15Aantal2020
15 tot 25 jaar19Aantal2020
25 tot 45 jaar30Aantal2020
45 tot 65 jaar66Aantal2020
65 jaar of ouder35Aantal2020
Ongehuwd65Aantal2020
Gehuwd80Aantal2020
Gescheiden13Aantal2020
Verweduwd9Aantal2020
Westers totaal4Aantal2020
Geboorte totaalgeen dataAantalgeen data
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid92Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura6Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg18%Percentage2019
Wmo-cliënten6Aantal2018
Wmo-cliënten relatief36%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.672Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.280Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.738Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.603Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.776Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.937Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.966Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.762Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.952Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal79Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens28Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen26Aantal2020
Huishoudens met kinderen24Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2019
Percentage werknemers72%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 28%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  129Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.373Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.727Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,03 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen30,06 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,10 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,75 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,87 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO6Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW34Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon158Aantal2020
Niet-westers totaal9Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers9Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,98Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt2,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf2,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school2,31Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,98Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,26Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,98Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand19,93Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand21,88Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,10Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,95Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,85Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,96Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,80Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,58Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,51Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand2,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand2,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand2,31Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,41Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,41Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,41Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,21Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand10,53Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,43Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,21Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,63Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,69Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,72Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,96Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand2,24Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand10,52Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,26Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,16Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,26Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,65Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand14,14Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand46,03Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,30Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand13,34Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand34,65Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,22Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand19,59Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand18,50Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand21Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand14,41Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3108CodeWP3108
RegionaamDieverbrugNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal188Aantal hectaren2020
Oppervlakte land185Aantal hectaren2020
Oppervlakte water2Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid63Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal91Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine61Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof32Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen7Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad66Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€322.942Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning96%Percentage2019
Percentage meergezinswoning4%Percentage2019
Percentage bewoond93%Percentage2019
Percentage onbewoond7%Percentage2019
Koopwoningen92%Percentage2019
Huurwoningen totaal8%Percentage2019
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurders8%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200083%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Westerveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Westerveld. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerveld. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!