Statistieken woonplaats Doornenburg

Aantal inwoners per jaar
(kleine toename van 1,42% naar 2.745 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Doornenburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Doornenburg is met 38 personen toegenomen van 2.707 in 2013 tot 2.745 in 2023 (dat is 1,42%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Doornenburg

Woonplaats Doornenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 790 hectare, waarvan 665 land en 124 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Doornenburg telt 1.258 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 296 adressen per km2. Er wonen 1.150 huishoudens en er zijn in totaal 1.149 woningen. De woonplaats telt 1.555 auto's en 295 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Doornenburg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Doornenburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Doornenburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Doornenburg valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Doornenburg en wijk Doornenburg zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Doornenburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Doornenburg
Kaart van de woonplaats Doornenburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Doornenburg binnen de gemeente Lingewaard.

Woningkenmerken
Er zijn 1.149 woningen in de woonplaats Doornenburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lingewaard in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 26% naar €340.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Doornenburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Doornenburg, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Doornenburg is met €70.221 gestegen van €269.778 in 2013 tot €340.000 in 2022 (dat is 26%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Lingewaard.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1.258 totaal in de woonplaats Doornenburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Doornenburg telt in totaal 1.258 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Doornenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Doornenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Doornenburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Doornenburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Doornenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lingewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Doornenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Doornenburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Doornenburg, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Doornenburg is met 2.500 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lingewaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Doornenburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Doornenburg in 2022 zijn Westers (145 inwoners) en Overig (75 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Doornenburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Doornenburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Doornenburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lingewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lingewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Doornenburg zijn C (289 adressen) en F (172 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Doornenburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Doornenburg: 289 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Doornenburg

Er zijn voor de woonplaats Doornenburg geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Doornenburg vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Ontmoetingscentrum Doornenburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Ontmoetingscentrum Doornenburg is uitgebracht. Ontmoetingscentrum Doornenburg was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Doornenburg. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Lingewaard als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Ontmoetingscentrum Doornenburg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 11 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Doornenburg stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Lingewaard telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lingewaard. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.338)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Doornenburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Doornenburg was in 2020 €26.338.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Doornenburg (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Doornenburg zijn in totaal 295 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 295 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 290 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Doornenburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Doornenburg
Er zijn 36 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Doornenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Doornenburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 36 elektrische auto’s in de woonplaats Doornenburg. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Doornenburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.688 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Doornenburg in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Doornenburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.316 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Doornenburg (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.613 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Doornenburg in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Doornenburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Doornenburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 38 misdrijven in de woonplaats Doornenburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Doornenburg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Doornenburg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 495 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 495 misdrijven is in het uitzonderlijke geval van de woonplaats Doornenburg lager dan de som van het aantal van 496 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen in de wijze waarop delicten gerapporteerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Doornenburg 38 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Doornenburg in 2022 zijn Horizontale fraude (15 delicten) en Ongevallen (weg) (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Doornenburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 4 misdrijven in de woonplaats Doornenburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Doornenburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Doornenburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lingewaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,83 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Doornenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Doornenburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Doornenburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Doornenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Doornenburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Doornenburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Doornenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Doornenburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Doornenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca40Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.745Aantal2023
Mannen1.380Aantal2023
Vrouwen1.370Aantal2023
0 tot 15 jaar355Aantal2023
15 tot 25 jaar330Aantal2023
25 tot 45 jaar510Aantal2023
45 tot 65 jaar880Aantal2023
65 jaar of ouder670Aantal2023
Ongehuwd1.145Aantal2023
Gehuwd1.275Aantal2023
Gescheiden175Aantal2023
Verweduwd150Aantal2023
Westers totaal145Aantal2022
Geboorte totaal15Aantal2021
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal30Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid413Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag641Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.051Aantal2021
Opleidingsniveau hoog451Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten170Aantal2021
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.471Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.692Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.649Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.701Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.791Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.696Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.195Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.726Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.116Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.409Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.803Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief489Aantal2023
Energielabels Voorlopig554Aantal2023
Energielabels Onbepaald202Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A133Aantal2023
Energielabels B144Aantal2023
Energielabels C289Aantal2023
Energielabels D121Aantal2023
Energielabels E51Aantal2023
Energielabels F172Aantal2023
Energielabels G129Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.150Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens310Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen415Aantal2023
Huishoudens met kinderen425Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.203Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.642Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.338Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,69%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,28%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€539x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW591Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.500Aantal2022
Niet-westers totaal100Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers75Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting16Aantal2022
Verkeersovertredingen7Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven38Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,29Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,75Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,25Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,25Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,14Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,97Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,53Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,09Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,97Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,52Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,35Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,77Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,93Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,76Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,74Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3134CodeWP3134
RegionaamDoornenburgNaamDoornenburg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal790Aantal hectaren2023
Oppervlakte land665Aantal hectaren2023
Oppervlakte water124Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid296Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.258Aantal2023
Adressen met postcode1.245Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.156Aantal2023
Panden1.150Aantal2023
Percelen1.061Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 190034Aantal2023
Panden 1900 tot 192550Aantal2023
Panden 1925 tot 1950194Aantal2023
Panden 1950 tot 1970371Aantal2023
Panden 1970 tot 1980207Aantal2023
Panden 1980 tot 1990151Aantal2023
Panden 1990 tot 2000143Aantal2023
Panden 2000 tot 201053Aantal2023
Panden 2010 tot 202025Aantal2023
Panden 2020 en later12Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2021
Verkeersongevallen totaal14Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.555Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.260Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof295Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte234Aantal2022
Motorfietsen175Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.149Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€340.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning90%Percentage2022
Percentage meergezinswoning10%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen77%Percentage2022
Huurwoningen totaal23%Percentage2022
In bezit woningcorporatie17%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!