Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Edam:

Informatie woonplaats Edam:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Edam in de gemeente Edam-Volendam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Edam in de gemeente Edam-Volendam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 7.076 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Edam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Edam, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Edam is met 7.076 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Edam
Kaart van de woonplaats edam. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Edam binnen de gemeente Edam-Volendam.

De naam Edam wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Edam. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Edam

Woonplaats Edam heeft afgerond een totale oppervlakte van 474 hectare, waarvan 445 land en 30 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Edam telt 4.198 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 874 adressen per km2. Er wonen 3.142 huishoudens en er zijn in totaal 3.219 woningen. De woonplaats telt 3.138 auto's en 804 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Edam ligt in de gemeente Edam-Volendam.

De brondata voor woonplaats Edam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Edam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Edam valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 8 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Edam zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Edam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Edam-Volendam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.219 woningen in de woonplaats Edam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Edam-Volendam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.219 woningen & 4.198 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 16% naar €317.414 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Edam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Edam, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Edam is met €44.067 gestegen van €273.346 in 2013 tot €317.414 in 2020 (dat is 16%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 4.198 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Edam telt in totaal 4.198 adressen, met 4.190 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 5 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Edam.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.219 woningen & 4.198 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Edam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Edam-Volendam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Edam


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Edam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Edam, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Edam is met 223 personen afgenomen van 6.032 in 2013 tot 5.809 in 2021 (dat is 3,70%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Edam: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Edam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Edam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Singel


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Singel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Singel is uitgebracht. Er liggen 4 stembureau's binnen de woonplaats Edam. Stembureau De Singel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Edam ligt. De gemeente Edam-Volendam telde bij deze verkiezingen in totaal 19 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Edam-Volendam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Edam-Volendam.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Edam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Edam was in 2019 €31.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (804 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Edam.

Woonplaats Edam telt in totaal 804 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Edam, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Edam zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.230 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.230 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.200 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Edam 246 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Edam.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Edam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal804Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie188Aantal2020
G+I Handel en horeca141Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie52Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed87Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening222Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten103Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.076Aantal2021
Mannen3.439Aantal2021
Vrouwen3.634Aantal2021
0 tot 15 jaar982Aantal2021
15 tot 25 jaar882Aantal2021
25 tot 45 jaar1.313Aantal2021
45 tot 65 jaar2.067Aantal2021
65 jaar of ouder1.878Aantal2021
Ongehuwd3.125Aantal2021
Gehuwd3.034Aantal2021
Gescheiden571Aantal2021
Verweduwd421Aantal2021
Westers totaal491Aantal2021
Geboorte totaal51Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal90Aantal2020
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.605Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.219Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.225Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.676Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura128Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
WMO cliënten336Aantal2019
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.808Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.752Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.805Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.995Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.167Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.798Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.015Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.169Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.436Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement804Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.345Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.547Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.872Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.048Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.619Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.142Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.078Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.031Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.089Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers5.805Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.604Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar32,27%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen32,95%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen24,97%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,70%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,37%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€172x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand152Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO295Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW92Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.763Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.809Aantal2021
Niet-westers totaal776Aantal2021
Marokko276Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname61Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers439Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,84Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand8,78Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,87Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand8,78Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,74Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km39Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand2,76Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,68Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,77Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,61Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km8,86Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,58Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,47Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,87Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,37Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,37Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,61Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,71Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand16,09Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,75Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,35Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,83Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,04Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,91Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand8,48Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand18,46Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand1,97Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand19,42Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand0,84Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,83Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,08Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,89Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1747Code2021
RegionaamEdamNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal474Aantal hectaren2021
Oppervlakte land445Aantal hectaren2021
Oppervlakte water30Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage2%Percentage2021
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid874Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode4.197Aantal2021
Adressen totaal4.198Aantal2021
Panden3.652Aantal2021
Percelen3.239Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.138Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.583Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof545Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen273Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.219Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€317.414Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning84%Percentage2020
Percentage meergezinswoning16%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen67%Percentage2020
Huurwoningen totaal32%Percentage2020
In bezit woningcorporatie27%Percentage2020
In bezit overige verhuurders5%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200092%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Edam-Volendam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Edam-Volendam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Edam-Volendam. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!