Corona-statistieken gemeente Ede

Informatie woonplaats Ede:

Informatie woonplaats Ede:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Ede in de gemeente Ede! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Ede in de gemeente Ede!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Ede, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Ede is tussen 2013 en 2020 met 4.140 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 71.445 in 2013 tot 75.585 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Ede


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Ede wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Ede. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Ede

Woonplaats Ede heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.832 hectare, waarvan 7.820 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Ede telt 39.220 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 572 adressen per km2. Er wonen 33.310 huishoudens en er zijn in totaal 32.578 woningen. De woonplaats telt 34.820 auto's en 6.155 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Ede ligt in de gemeente Ede.

De brondata voor woonplaats Ede is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Ede zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Ede valt samen met deze 10 wijken: wijk Ede Oost, wijk Ede West, wijk Ede Veldhuizen, wijk Kernhem, wijk Veluwse Poort, wijk Ede Zuid, wijk Maandereng, wijk Rietkampen, wijk Bedrijventerrein, wijk Buitengebied Ede Stad. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Ede zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ede. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 32.578 woningen in de woonplaats Ede
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Ede:

32.578 woningen & 38.594 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Ede (€231.666 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Ede voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 38.594 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Ede telt in totaal 38.594 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Ede.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

32.578 woningen & 38.594 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.156)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Ede.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Ede was in 2018 €24.156.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (6.155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Ede.

Woonplaats Ede telt in totaal 6.155 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Ede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.155Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij120Aantal2019
B-F Nijverheid en energie995Aantal2019
G+I Handel en horeca1.370Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie620Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed635Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.565Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten845Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners75.585Aantal2020
Mannen37.260Aantal2020
Vrouwen38.310Aantal2020
0 tot 15 jaar13.225Aantal2020
15 tot 25 jaar9.870Aantal2020
25 tot 45 jaar19.775Aantal2020
45 tot 65 jaar19.585Aantal2020
65 jaar of ouder13.035Aantal2020
Ongehuwd35.290Aantal2020
Gehuwd31.435Aantal2020
Gescheiden5.515Aantal2020
Verweduwd3.275Aantal2020
Westers totaal6.385Aantal2020
Geboorte totaal880Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal555Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid967Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag15.440Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar24.520Aantal2019
Opleidingsniveau hoog16.790Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura1.740Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten4.710Aantal2019
Wmo-cliënten relatief64%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.719Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.986Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.027Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.250Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.821Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.179Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.059Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.033Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement677Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.035Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.501Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.877Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning792Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.236Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming28%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.310Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens12.170Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen9.695Aantal2020
Huishoudens met kinderen11.395Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  56.900Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.652Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.156Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,15 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen37,91 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,20 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,15 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,74 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand1.610Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.270Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW880Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.010Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon59.780Aantal2020
Niet-westers totaal9.420Aantal2020
Marokko2.575Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba265Aantal2020
Suriname570Aantal2020
Turkije2.150Aantal2020
Overig niet-westers3.945Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,13Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,38Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,92Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,61Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,13Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,98Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,34Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,98Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,98Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,38Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,17Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km56Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,11Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,09Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,06Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,89Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km34Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km59Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,94Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,92Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,61Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,55Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,56Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,69Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,51Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,41Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,46Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,09Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,21Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,87Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,34Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,23Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,42Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,48Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,19Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand19,26Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,18Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,68Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand35,68Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,40Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,49Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,71Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,40Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2764CodeWP2764
RegionaamEdeNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal7.832Aantal hectaren2020
Oppervlakte land7.820Aantal hectaren2020
Oppervlakte water13Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2014
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid572Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal34.820Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine28.285Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof6.530Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.860Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.578Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€231.666Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning63%Percentage2019
Percentage meergezinswoning37%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen61%Percentage2019
Huurwoningen totaal38%Percentage2019
In bezit woningcorporatie25%Percentage2019
In bezit overige verhuurders13%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200076%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Ede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Ede. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ede. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!