Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Eerbeek:

Informatie woonplaats Eerbeek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Eerbeek in de gemeente Brummen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Eerbeek in de gemeente Brummen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (krimp van 4,91% naar 9.630 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Eerbeek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Eerbeek, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Eerbeek is met 497 personen gedaald van 10.127 in 2013 tot 9.630 in 2020 (dat is 4,91%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Eerbeek
Kaart van de woonplaats eerbeek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Eerbeek binnen de gemeente Brummen.

De naam Eerbeek wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Eerbeek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Eerbeek

Woonplaats Eerbeek heeft een totale oppervlakte van 1.708 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Eerbeek telt 5.652 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 903 adressen per km2. Er wonen 4.275 huishoudens en er zijn in totaal 4.362 woningen. De woonplaats telt 5.320 auto's en 735 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Eerbeek ligt in de gemeente Brummen.

De brondata voor woonplaats Eerbeek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Eerbeek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Eerbeek valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Eerbeek en wijk Eerbeek zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Eerbeek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Brummen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Eerbeek:

4.362 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (bijna gelijk gebleven: €248.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Eerbeek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Eerbeek, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Eerbeek is met €248.000 in 2019 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2013.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Eerbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Brummen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Eerbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Eerbeek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Eerbeek, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Eerbeek is met 481 personen afgenomen van 8.661 in 2013 tot 8.180 in 2020 (dat is 6%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Eerbeek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Eerbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Eerbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Cultuurhuis Pater Dekker


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Cultuurhuis Pater Dekker bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Cultuurhuis Pater Dekker is uitgebracht. Er liggen 8 stembureau's binnen de woonplaats Eerbeek. Stembureau Cultuurhuis Pater Dekker is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Eerbeek ligt. De gemeente Brummen telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Brummen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Brummen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Eerbeek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Eerbeek was in 2019 €26.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (735 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Eerbeek.

Woonplaats Eerbeek telt in totaal 735 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Eerbeek, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Eerbeek zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.986 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.986 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.928 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Eerbeek 306 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Eerbeek.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Eerbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal735Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2020
B-F Nijverheid en energie105Aantal2020
G+I Handel en horeca190Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening195Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.630Aantal2020
Mannen4.770Aantal2020
Vrouwen4.855Aantal2020
0 tot 15 jaar1.250Aantal2020
15 tot 25 jaar1.050Aantal2020
25 tot 45 jaar1.915Aantal2020
45 tot 65 jaar2.925Aantal2020
65 jaar of ouder2.485Aantal2020
Ongehuwd3.720Aantal2020
Gehuwd4.630Aantal2020
Gescheiden630Aantal2020
Verweduwd640Aantal2020
Westers totaal605Aantal2020
Geboorte totaal80Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal90Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid564Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag2.410Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.420Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.390Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura165Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten660Aantal2019
Wmo-cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.550Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.720Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.040Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.190Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.510Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.160Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.275Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.255Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.595Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.420Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers8.100Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.400Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar31,80%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen32,40%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen20,40%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,50%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€67x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO390Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.350Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.180Aantal2020
Niet-westers totaal845Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2020
Suriname25Aantal2020
Turkije580Aantal2020
Overig niet-westers210Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand12,80Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand7,40Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand12,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Café afstand6,00Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand11,90Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand7,00Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand25,60Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand12,10Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand12,50Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand12,00Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand12,20Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1114Code2021
RegionaamEerbeekNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.708Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.708Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2013
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid903Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode5.636Aantal2021
Adressen totaal5.652Aantal2021
Panden5.039Aantal2021
Percelen3.330Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.320Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.515Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof805Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte311Aantal2020
Motorfietsen470Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.362Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€248.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning88%Percentage2020
Percentage meergezinswoning12%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen62%Percentage2020
Huurwoningen totaal38%Percentage2020
In bezit woningcorporatie32%Percentage2020
In bezit overige verhuurders5%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200089%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Brummen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Brummen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Brummen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!