Corona-statistieken gemeente Bergen Nh

Informatie woonplaats Egmond aan Zee:

Informatie woonplaats Egmond aan Zee:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Egmond aan Zee in de gemeente Bergen Nh! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Egmond aan Zee in de gemeente Bergen Nh!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Egmond aan Zee, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Egmond aan Zee is tussen 2013 en 2020 met 245 personen afgenomen (afgerond is dat 5%): van 4.801 in 2013 tot 4.556 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Egmond aan Zee


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Egmond aan Zee wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Egmond aan Zee en voor de wijk Egmond aan Zee. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Egmond aan Zee

Woonplaats Egmond aan Zee heeft afgerond een totale oppervlakte van 195 hectare, waarvan 195 land en 0 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Egmond aan Zee telt 4.153 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.173 adressen per km2. Er wonen 2.205 huishoudens en er zijn in totaal 2.895 woningen. De woonplaats telt 2.281 auto's en 445 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Egmond aan Zee ligt in de gemeente Bergen Nh.

De brondata voor woonplaats Egmond aan Zee is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Egmond aan Zee zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Egmond aan Zee valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Egmond aan Zee zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Egmond aan Zee zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen Nh. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.895 woningen in de woonplaats Egmond aan Zee
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Egmond aan Zee:

2.895 woningen & 3.748 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Egmond aan Zee (€301.699 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Egmond aan Zee voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 3.748 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Egmond aan Zee telt in totaal 3.748 adressen, met 3.734 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Egmond aan Zee.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.895 woningen & 3.748 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.471)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Egmond aan Zee.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Egmond aan Zee was in 2017 €27.471.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (445 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Egmond aan Zee.

Woonplaats Egmond aan Zee telt in totaal 445 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Egmond aan Zee voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal445aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij5aantal2019
B-F Nijverheid en energie95aantal2019
G+I Handel en horeca140aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie20aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed45aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening85aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten50aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners4.556aantal2020
Mannen2.230aantal2020
Vrouwen2.320aantal2020
0 tot 15 jaar455aantal2020
15 tot 25 jaar380aantal2020
25 tot 45 jaar705aantal2020
45 tot 65 jaar1.316aantal2020
65 jaar of ouder1.720aantal2020
Ongehuwd1.701aantal2020
Gehuwd2.005aantal2020
Gescheiden430aantal2020
Verweduwd460aantal2020
Geboorte totaal20aantal2019
Geboorte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal90aantal2019
Sterfte relatief21aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.392gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.760gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.928gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.928gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.890gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.990gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.821gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.780gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.261gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement913gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.442gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.655gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.740gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.338gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.013gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.476gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.205aantal2020
Eenpersoonshuishoudens915aantal2020
Huishoudens zonder kinderen755aantal2020
Huishoudens met kinderen565aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,97gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  3.801aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.198Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.471Euro2017
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen19%percentage2018
Actieven 15-75 jaar54,14 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,36 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,02 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,57 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,38 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand50aantal2020
Personen per soort uitkering; AO220aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.600aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.026aantal2020
Westers totaal350aantal2020
Niet-westers totaal180aantal2020
Marokko10aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5aantal2020
Suriname20aantal2020
Turkije5aantal2020
Overig niet-westers150aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,54gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,50gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,46gemiddeld km2019
Afstand tot school0,46gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km3,66gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3049CodeWP3049
RegionaamEgmond aan ZeeNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.319aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal195hectaren2020
Oppervlakte land195hectaren2020
Oppervlakte water0hectaren2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.173gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.281aantal2020
Personenautos brandstof benzine1.976aantal2020
Personenautos overige brandstof305aantal2020
Personenautos per huishouden1,06gemiddeld2020
Motorfietsen225aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.895aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€301.699Euro2019
Percentage eengezinswoning49%percentage2019
Percentage meergezinswoning51%percentage2019
Percentage bewoond80%percentage2019
Percentage onbewoond20%percentage2019
Koopwoningen61%percentage2019
Huurwoningen totaal38%percentage2019
In bezit woningcorporatie21%percentage2019
In bezit overige verhuurders17%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200092%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20008%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Bergen Nh:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Bergen Nh. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bergen Nh. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!