Statistieken woonplaats Emmeloord

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 3,54% naar 26.482 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Emmeloord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Emmeloord is met 905 personen gestegen van 25.577 in 2013 tot 26.482 in 2022 (dat is 3,54%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Emmeloord

Woonplaats Emmeloord heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.900 hectare, waarvan 5.755 land en 144 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Emmeloord telt 14.376 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 262 adressen per km2. Er wonen 11.480 huishoudens en er zijn in totaal 11.640 woningen. De woonplaats telt 13.391 auto's en 2.785 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Emmeloord ligt in de gemeente Noordoostpolder.

De brondata voor woonplaats Emmeloord is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Emmeloord zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Emmeloord valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 19 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Emmeloord zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Emmeloord zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Emmeloord
Kaart van de woonplaats Emmeloord. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Emmeloord binnen de gemeente Noordoostpolder.

De naam Emmeloord wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Emmeloord. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 11.640 woningen in de woonplaats Emmeloord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordoostpolder in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11.640 woningen & 14.376 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 36% naar €239.390 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Emmeloord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Emmeloord, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Emmeloord is met €63.952 toegenomen van €175.438 in 2013 tot €239.390 in 2022 (dat is 36%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Emmeloord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordoostpolder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Emmeloord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Emmeloord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Emmeloord is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 20 stembureaus in de woonplaats Emmeloord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 20 stembureaus in de woonplaats Emmeloord.

De gemeente Noordoostpolder telde bij deze verkiezingen in totaal 35 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordoostpolder. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Emmeloord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Emmeloord, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Emmeloord is met 551 personen gedaald van 21.952 in 2013 tot 21.401 in 2022 (dat is 2,51%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Emmeloord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Emmeloord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Emmeloord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Noordoostpolder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Noordoostpolder. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordoostpolder. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.756)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Emmeloord.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Emmeloord was in 2021 €25.756.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.785 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Emmeloord zijn in totaal 2.785 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.785 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.770 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Emmeloord, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Emmeloord zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 11.972 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 11.972 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 11.733 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Emmeloord 1.017 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Emmeloord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 14.376 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Emmeloord telt in totaal 14.376 adressen, met 14.354 verblijfsobjecten, 13 standplaatsen en 9 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Emmeloord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Emmeloord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.640 woningen & 14.376 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Emmeloord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Emmeloord: 3.839 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Emmeloord
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Emmeloord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Emmeloord vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Emmeloord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.785Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij155Aantal2021
B-F Nijverheid en energie445Aantal2021
G+I Handel en horeca540Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie160Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed265Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening480Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg490Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten235Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners26.482Aantal2022
Mannen13.146Aantal2022
Vrouwen13.306Aantal2022
0 tot 15 jaar4.635Aantal2022
15 tot 25 jaar3.235Aantal2022
25 tot 45 jaar6.306Aantal2022
45 tot 65 jaar6.870Aantal2022
65 jaar of ouder5.425Aantal2022
Ongehuwd12.131Aantal2022
Gehuwd10.906Aantal2022
Gescheiden2.075Aantal2022
Verweduwd1.370Aantal2022
Westers totaal2.365Aantal2022
Geboorte totaal305Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal290Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid462,67Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag5.890Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar9.081Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.250Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura350Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg5,2%Percentage2020
WMO cliënten1.940Aantal2021
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.751Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.949Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.616Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.475Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.971Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.211Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.067Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.315Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement828Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.429Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.666Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.194Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.080Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.469Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2021
Energielabels Definitief7.896Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.483Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.993Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++90Aantal2023
Energielabels A++57Aantal2023
Energielabels A+100Aantal2023
Energielabels A3.554Aantal2023
Energielabels B2.584Aantal2023
Energielabels C3.839Aantal2023
Energielabels D938Aantal2023
Energielabels E657Aantal2023
Energielabels F465Aantal2023
Energielabels G93Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.480Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens4.030Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.420Aantal2022
Huishoudens met kinderen4.040Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers20.501Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.047Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.756Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,6%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.391x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand670Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.200Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW230Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW5.040Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.401Aantal2022
Niet-westers totaal2.716Aantal2022
Marokko565Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba270Aantal2022
Suriname195Aantal2022
Turkije315Aantal2022
Overig niet-westers1.351Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal342Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven128Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting166Aantal2022
Verkeersovertredingen171Aantal2022
Vernieling144Aantal2022
Overige misdrijven42Aantal2022
Totaal misdrijven1.017Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,32Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,27Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,43Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand34,88Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,65Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,94Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,12Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,76Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,99Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,78Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,75Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,11Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,71Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,14Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,54Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,58Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,58Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand11,04Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,83Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,86Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,82Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,15Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,77Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,61Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand23,31Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand37,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,66Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,12Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand26,52Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand9,48Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,76Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand35Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand23,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand29Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand9,96Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1271CodeWP1271
RegionaamEmmeloordNaamEmmeloord
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.900Aantal hectaren2022
Oppervlakte land5.755Aantal hectaren2022
Oppervlakte water144Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid262Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal14.376Aantal2023
Adressen met postcode14.372Aantal2023
Adressen met woonfunctie12.309Aantal2023
Panden11.244Aantal2023
Percelen9.185Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 1950608Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.583Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.441Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.508Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.079Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.509Aantal2023
Panden 2010 tot 2020911Aantal2023
Panden 2020 en later705Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade13Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade174Aantal2021
Verkeersongevallen totaal187Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal13.391Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.070Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof3.335Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.060Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.640Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€239.390Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning81%Percentage2022
Percentage meergezinswoning19%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen62%Percentage2022
Huurwoningen totaal38%Percentage2022
In bezit woningcorporatie30%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!