Corona-statistieken gemeente Loppersum

Informatie woonplaats Garrelsweer:

Informatie woonplaats Garrelsweer:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Garrelsweer in de gemeente Loppersum! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Garrelsweer in de gemeente Loppersum!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Garrelsweer, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Garrelsweer is tussen 2013 en 2020 met 32 personen afgenomen (afgerond is dat 5%): van 589 in 2013 tot 557 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Garrelsweer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Garrelsweer wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Garrelsweer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Garrelsweer

Woonplaats Garrelsweer heeft afgerond een totale oppervlakte van 659 hectare, waarvan 646 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Garrelsweer telt 270 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 69 adressen per km2. Er wonen 246 huishoudens en er zijn in totaal 251 woningen. De woonplaats telt 286 auto's en 47 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Garrelsweer ligt in de gemeente Loppersum.

De brondata voor woonplaats Garrelsweer is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Garrelsweer zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Garrelsweer valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Garrelsweer zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Garrelsweer zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Loppersum. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 251 woningen in de woonplaats Garrelsweer
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Garrelsweer:

251 woningen & 263 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Garrelsweer (€160.079 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Garrelsweer voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 263 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Garrelsweer telt in totaal 263 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Garrelsweer.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

251 woningen & 263 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.964)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Garrelsweer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Garrelsweer was in 2017 €22.964.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (47 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Garrelsweer.

Woonplaats Garrelsweer telt in totaal 47 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Garrelsweer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal47aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie8aantal2019
G+I Handel en horeca6aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie5aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed6aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening6aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten6aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners557aantal2020
Mannen281aantal2020
Vrouwen276aantal2020
0 tot 15 jaar89aantal2020
15 tot 25 jaar57aantal2020
25 tot 45 jaar102aantal2020
45 tot 65 jaar186aantal2020
65 jaar of ouder116aantal2020
Ongehuwd240aantal2020
Gehuwd261aantal2020
Gescheiden39aantal2020
Verweduwd18aantal2020
Geboorte totaal10aantal2019
Geboorte relatief16aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5aantal2019
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.955gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.260gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.800gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.076gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.740gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.004gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.826gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.770gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.982gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.540gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.904gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal246aantal2020
Eenpersoonshuishoudens72aantal2020
Huishoudens zonder kinderen91aantal2020
Huishoudens met kinderen80aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  472aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.830Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.964Euro2017
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,92 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen38,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen16,50 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,60 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,10 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand20aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW104aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon504aantal2020
Westers totaal23aantal2020
Niet-westers totaal30aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba5aantal2020
Suriname0aantal2020
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers25aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,75gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt3,65gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf3,53gemiddeld km2019
Afstand tot school3,71gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km0,08gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3445CodeWP3445
RegionaamGarrelsweerNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid87aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal659hectaren2020
Oppervlakte land646hectaren2020
Oppervlakte water13hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid69gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal286aantal2020
Personenautos brandstof benzine226aantal2020
Personenautos overige brandstof59aantal2020
Personenautos per huishouden1,18gemiddeld2020
Motorfietsen28aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad251aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€160.079Euro2019
Percentage eengezinswoning99%percentage2019
Percentage meergezinswoning1%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen73%percentage2019
Huurwoningen totaal27%percentage2019
In bezit woningcorporatie22%percentage2019
In bezit overige verhuurders5%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200097%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20003%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Loppersum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Loppersum. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Loppersum. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!