Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Eemsdelta

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Eemsdelta. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Eemsdelta. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 144 gebieden Eemsdelta / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (krimp van 6% naar 45.389 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Eemsdelta. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Eemsdelta, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020 berekend.

Het aantal inwoners in de gemeente Eemsdelta is met 2.936 personen afgenomen van 48.325 in 2013 tot 45.389 in 2022 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Eemsdelta
Kaart van de gemeente Eemsdelta met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Eemsdelta met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buitengebied Noord-Bierum, 2: Buitengebied Noord-’t Zandt, 3: Buitengebied Noord-Middelstum, 4: Noord, 5: Buitengebied Noord-Stedum ...Toon meer... Kaart van de gemeente Eemsdelta met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buitengebied Noord-Bierum, 2: Buitengebied Noord-’t Zandt, 3: Buitengebied Noord-Middelstum, 4: Noord, 5: Buitengebied Noord-Stedum, 6: Delfzijl-Centrum, 7: West, 8: Fivelzigt, 9: Buitengebied Noord-Appingedam, 10: Appingedam-Centrum, 11: Appingedam-West, 12: Buitengebied Noord-Loppersum, 13: Tuikwerd, 14: Farmsum, 15: Tussengebied, 16: Appingedam-Oost, 17: Oosterhorn, 18: Buitengebied Zuid-Appingedam, 19: Buitengebied Zuid-Termunten ...Toon minder...

Over de gemeente Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Eemsdelta heeft afgerond een totale oppervlakte van 36.407 hectare, waarvan 26.807 land en 9.600 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 706 adressen per km2. Er wonen 21.320 huishoudens in de gemeente Eemsdelta en de gemeente telt 32 woonplaatsen, 19 wijken en 92 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2021 van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum tot de gemeente Eemsdelta.

De gemeente Eemsdelta (gemeentecode GM1979) is in 2021 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Eemsdelta overgegaan. De gegevens van de gemeente Eemsdelta voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 23.177 woningen in de gemeente Eemsdelta
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemsdelta in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

23.177 woningen & 27.302 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 25% naar €184.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Eemsdelta. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Eemsdelta, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Eemsdelta is met €37.267 gestegen van €146.732 in 2013 tot €184.000 in 2022 (dat is 25%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 27.302 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Eemsdelta telt in totaal 27.302 adressen, met 27.261 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 40 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Eemsdelta. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Eemsdelta. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

23.177 woningen & 27.302 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemsdelta bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Eemsdelta
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Eemsdelta: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 17.968 personen uit de gemeente Eemsdelta positief op Corona getest, er zijn 283 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 31 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 november 2022, week 46 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Eemsdelta
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Eemsdelta.

Gemiddeld overleden 11,67 personen per week uit de gemeente Eemsdelta (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 44 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.658) gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Eemsdelta.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Tuikwerderrak heeft met €41.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eemsdelta. En buurt Tuikwerd heeft met €15.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eemsdelta.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Eemsdelta is €22.658. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.600. Gemeente Eemsdelta telt 37.100 inkomensontvangers op 45.389 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,51% procent van de huishoudens in gemeente Eemsdelta heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Eemsdelta is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Eemsdelta is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Eemsdelta
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Eemsdelta. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Eemsdelta vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Eemsdelta voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Eemsdelta ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Eemsdelta. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Eemsdelta: 5.841 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Eemsdelta.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Eemsdelta. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Eemsdelta, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Eemsdelta is met 2.893 personen gedaald van 40.891 in 2013 tot 37.998 in 2022 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Eemsdelta: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Eemsdelta
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), de gemeenteraad (2020), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Eemsdelta.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2020, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Eemsdelta:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD3.97114,82%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3.50513,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.46712,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.12911,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.81710,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.68910,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.5605,82%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.4955,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9043,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8303,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB5372,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213891,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK3201,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2881,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2310,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2110,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje690,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter690,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1630,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots570,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten350,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP300,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG220,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht200,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol180,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter180,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft170,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA140,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland50,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu40,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lokaal Belang Eemsdelta5.24331,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
PvdA2.65016,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
CU1.80410,98%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
VVD1.69310,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
CDA1.65610,08%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
Gemeentebelangen Eemsdelta1.3268,07%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
GroenLinks9535,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
Jongerenpartij Eemsdelta4282,61%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
Seniorenpartij Eemsdelta4032,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
D662681,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 18 november 2020
PvdA3.13124,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.83814,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.37110,78%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.1248,84%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.1158,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP9817,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks9177,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5554,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4873,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS4633,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D664393,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1451,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK660,52%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft370,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio310,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen170,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Groninger Belang2.36912,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.14811,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.02510,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.95510,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.93910,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.9169,91%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.3416,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Partij voor het Noorden1.2846,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.2626,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.2406,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D666293,25%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5692,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4732,45%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1750,91%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk4.61925,30%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.85215,62%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water2.58314,15%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.21612,14%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.87110,25%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.6719,15%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.2276,72%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.2186,67%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Eemsdelta. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Eemsdelta: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Eemsdelta.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Eemsdelta het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemsdelta van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (3.775 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Eemsdelta (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Eemsdelta zijn in totaal 3.775 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 3.775 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.780 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Eemsdelta.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Eemsdelta. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Eemsdelta, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Eemsdelta zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 16.802 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 16.802 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 16.317 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Eemsdelta 1.710 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Eemsdelta.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Eemsdelta


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Eemsdelta.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Eemsdelta. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 144 wijken en buurten in gemeente Eemsdelta. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Eemsdelta als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Eemsdelta als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Eemsdelta: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Eemsdelta voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.775Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij440Aantal2021
B-F Nijverheid en energie575Aantal2021
G+I Handel en horeca680Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie330Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed205Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening525Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg585Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten440Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.389Aantal2022
Mannen22.760Aantal2022
Vrouwen22.629Aantal2022
0 tot 15 jaar6.366Aantal2022
15 tot 25 jaar4.894Aantal2022
25 tot 45 jaar9.198Aantal2022
45 tot 65 jaar13.388Aantal2022
65 jaar of ouder11.543Aantal2022
Ongehuwd19.726Aantal2022
Gehuwd18.791Aantal2022
Gescheiden3.857Aantal2022
Verweduwd3.015Aantal2022
Westers totaal3.185Aantal2022
Geboorte totaal416Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal640Aantal2021
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid169,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag9.828Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar16.929Aantal2020
Opleidingsniveau hoog5.825Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura884Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,19%Percentage2020
WMO cliënten2.315Aantal2020
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.587Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.834Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.424Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.541Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.633Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.072Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.243Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.800Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.407Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement933Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.258Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.409Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.433Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.234Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.525Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief12.971Aantal2022
Energielabels Voorlopig10.295Aantal2022
Energielabels Onbepaald2.210Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++87Aantal2022
Energielabels A+++317Aantal2022
Energielabels A++56Aantal2022
Energielabels A+66Aantal2022
Energielabels A3.851Aantal2022
Energielabels B2.687Aantal2022
Energielabels C5.841Aantal2022
Energielabels D2.578Aantal2022
Energielabels E1.770Aantal2022
Energielabels F1.784Aantal2022
Energielabels G4.229Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht59%percentage2020
Ernstig overgewicht22%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters36%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.320Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens8.109Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen6.864Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.347Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers37.100Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.658Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen45,37%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen13,38%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar25,00%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen46,32%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen12,08%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen8,63%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,51%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13,06%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16,88%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.013x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.624Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.421Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW678Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10.391Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon37.998Aantal2022
Niet-westers totaal4.206Aantal2022
Marokko79Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.040Aantal2022
Suriname380Aantal2022
Turkije841Aantal2022
Overig niet-westers1.866Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal498Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven220Aantal2021
Milieu overtredingen11Aantal2021
Oplichting366Aantal2021
Verkeersovertredingen244Aantal2021
Vernieling272Aantal2021
Overige misdrijven46Aantal2021
Totaal misdrijven1.703Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand6,28Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand6,87Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand20,46Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,52Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,53Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,43Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,45Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,43Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,67Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,13Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,16Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,99Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand27,16Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand24,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,39Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand6,82Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand24,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand21Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand16,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km10Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1979Code2022
RegionaamEemsdeltaNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19790000Code2022
Oppervlakte totaal36.407Aantal hectaren2022
Oppervlakte land26.807Aantal hectaren2022
Oppervlakte water9.600Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage4%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid706Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode25.476Aantal2022
Adressen totaal27.302Aantal2022
Adressen met woonfunctie23.895Aantal2022
Panden22.087Aantal2022
Percelen16.659Aantal2022
Panden voor 170066Aantal2022
Panden 1700 tot 19001.362Aantal2022
Panden 1900 tot 19252.238Aantal2022
Panden 1925 tot 19502.866Aantal2022
Panden 1950 tot 19705.148Aantal2022
Panden 1970 tot 19804.843Aantal2022
Panden 1980 tot 19902.217Aantal2022
Panden 1990 tot 20002.127Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.927Aantal2022
Panden 2010 en latergeen dataAantalgeen data
Panden 2010 tot 20201.331Aantal2022
Panden 2020 en later1.288Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade46Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade178Aantal2021
Verkeersongevallen totaal225Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal23.460Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine19.095Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.350Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,07Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte88Aantal2020
Motorfietsen2.625Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad23.177Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€184.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning79%Percentage2021
Percentage meergezinswoning21%Percentage2021
Percentage bewoond92%Percentage2021
Percentage onbewoond8%Percentage2021
Koopwoningen58%Percentage2021
Huurwoningen totaal42%Percentage2021
In bezit woningcorporatie32%Percentage2021
In bezit overige verhuurders10%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200087%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Eemsdelta:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Eemsdelta. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemsdelta. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

De gegevens van de gemeente Eemsdelta voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Door de gemeentelijke herindeling van gemeente Eemsdelta is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. Dit maakt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn ook berekend. Door de gemeentelijkeherindeling zijn deze gegevens voor en eerder immers ook niet beschikbaar. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente gemeente Eemsdelta bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.