Statistieken woonplaats Hagestein

Aantal inwoners per jaar
(toename van 4,20% naar 1.515 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Hagestein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Hagestein is met 61 personen gestegen van 1.454 in 2013 tot 1.515 in 2023 (dat is 4,20%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Hagestein

Woonplaats Hagestein heeft afgerond een totale oppervlakte van 803 hectare, waarvan 686 land en 116 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hagestein telt 705 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 184 adressen per km2. Er wonen 600 huishoudens en er zijn in totaal 586 woningen. De woonplaats telt 925 auto's en 245 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hagestein ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Hagestein is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hagestein zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hagestein valt samen met de wijken Hagestein en Hagestein buitengebied. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hagestein zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Hagestein
Kaart van de woonplaats Hagestein. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hagestein binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

Woningkenmerken
Er zijn 586 woningen in de woonplaats Hagestein.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vijfheerenlanden in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 30% naar €454.235 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Hagestein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hagestein, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hagestein is met €104.705 toegenomen van €349.529 in 2013 tot €454.235 in 2022 (dat is 30%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vijfheerenlanden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 705 totaal in de woonplaats Hagestein

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Hagestein telt in totaal 705 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hagestein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Hagestein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Hagestein

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Hagestein. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Hagestein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Hagestein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Hagestein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Hagestein, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Hagestein is met 1.365 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vijfheerenlanden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Hagestein
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Hagestein in 2022 zijn Westers (55 inwoners) en Overig (25 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Hagestein: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Hagestein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hagestein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vijfheerenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Hagestein zijn C (144 adressen) en D (91 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Hagestein. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Hagestein: 144 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Hagestein

Er zijn voor de woonplaats Hagestein geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Hagestein vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Hagestein Dorpshuis de Biezen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Hagestein Dorpshuis de Biezen is uitgebracht. Hagestein Dorpshuis de Biezen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Hagestein. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Vijfheerenlanden als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Hagestein Dorpshuis de Biezen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Hagestein stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Vijfheerenlanden telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vijfheerenlanden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.235)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Hagestein.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hagestein was in 2020 €32.235.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (245 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Hagestein (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Hagestein zijn in totaal 245 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 245 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 240 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hagestein. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Hagestein
Er zijn 82 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Hagestein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Hagestein op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 82 elektrische auto’s in de woonplaats Hagestein. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Hagestein die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.280 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Hagestein in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hagestein geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.661 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Hagestein (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.034 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Hagestein in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Hagestein geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Hagestein. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 34 misdrijven in de woonplaats Hagestein geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hagestein, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hagestein zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 370 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Hagestein 34 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Hagestein in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (6 delicten) en Horizontale fraude (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Hagestein.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Hagestein geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Hagestein met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Hagestein over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,60 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Hagestein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Hagestein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Hagestein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Hagestein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Hagestein.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Hagestein genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Hagestein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Hagestein.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hagestein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal245Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca30Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.515Aantal2023
Mannen765Aantal2023
Vrouwen745Aantal2023
0 tot 15 jaar200Aantal2023
15 tot 25 jaar205Aantal2023
25 tot 45 jaar255Aantal2023
45 tot 65 jaar515Aantal2023
65 jaar of ouder345Aantal2023
Ongehuwd640Aantal2023
Gehuwd735Aantal2023
Gescheiden75Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Westers totaal55Aantal2022
Geboorte totaal15Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal20Aantal2021
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid221Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag290Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar550Aantal2021
Opleidingsniveau hoog260Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,9%Percentage2021
WMO cliënten50Aantal2021
WMO cliënten relatief34Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.795Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.388Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.396Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.671Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.886Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.310Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.400Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.637Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.247Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.971Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief266Aantal2023
Energielabels Voorlopig289Aantal2023
Energielabels Onbepaald147Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++17Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A75Aantal2023
Energielabels B75Aantal2023
Energielabels C144Aantal2023
Energielabels D91Aantal2023
Energielabels E20Aantal2023
Energielabels F55Aantal2023
Energielabels G73Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal600Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens130Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen225Aantal2023
Huishoudens met kinderen240Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2021
Percentage werknemers76%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.829Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.235Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen38%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen1,52%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,55%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,80%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,35%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€838x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW300Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.365Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers25Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting9Aantal2022
Verkeersovertredingen10Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven34Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,63Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,83Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand3,18Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,67Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,03Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,65Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,08Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,58Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,13Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,08Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,73Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,87Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,73Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,73Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,73Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,75Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,92Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,08Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,44Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,23Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,39Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,34Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,73Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,65Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,85Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,18Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,35Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,05Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand11,55Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,65Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3625CodeWP3625
RegionaamHagesteinNaamHagestein
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal803Aantal hectaren2023
Oppervlakte land686Aantal hectaren2023
Oppervlakte water116Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid184Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal705Aantal2023
Adressen met postcode702Aantal2023
Adressen met woonfunctie614Aantal2023
Panden688Aantal2023
Percelen579Aantal2023
Panden voor 17005Aantal2023
Panden 1700 tot 190024Aantal2023
Panden 1900 tot 192532Aantal2023
Panden 1925 tot 195041Aantal2023
Panden 1950 tot 1970171Aantal2023
Panden 1970 tot 1980150Aantal2023
Panden 1980 tot 199088Aantal2023
Panden 1990 tot 200056Aantal2023
Panden 2000 tot 201077Aantal2023
Panden 2010 tot 202029Aantal2023
Panden 2020 en later29Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2021
Verkeersongevallen totaal26Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal925Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine745Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof185Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,60Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen115Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad586Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€454.235Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning99%Percentage2022
Percentage meergezinswoning1%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen84%Percentage2022
Huurwoningen totaal16%Percentage2022
In bezit woningcorporatie14%Percentage2022
In bezit overige verhuurders3%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!